English | Francais

Search


גליון מס' 47 - החלטות הנוגעות להליך השיפוטי

| כד באלול תשס"ח | 22/10/2008

בשבוע הבא חל יום הדין. ביום זה נתפלל כולנו 'מלוך על כל העולם כולו בכבודך'. אנו מתפללים כי 'ידע כל פעול כי אתה פעלתו ויבין כל יצור כי אתה יצרתו'. ומה יעשה מלכו של עולם? 'מלך, במשפט יעמיד ארץ'. הדין, שהוא עניינו ומהותו של ראש השנה, הוא האופן שבו מלכותו של הקב"ה באה לידי ביטוי בראש השנה.

אף שהקב"ה דן את העולם בראש השנה, מוטלת עלינו החובה לגלות את מלכותו של הקב"ה בעולם, ולהחיל את מערכת הדינים שקיבלנו מהקב"ה, על עצמנו. הבה נקבל על עצמנו בפרוס ימי הדין, לקבל עול מלכות שמים, ע"י הכנסת עצמנו תחת הדינים שהקב"ה הנחיל לנו.

כהמשך לגליון הקודם, גם בגליון זה נעסוק בהחלטות הנוגעות להליך השיפוטי, כאשר השבוע בחרנו להתמקד בנושא של קביעת מקום הדיון.

נשמח לקבל פסקי דין נוספים, על מנת שנוכל לפרסמם בעתיד. תגובות ופסקי דין יש לשלוח לכתובת halachapsuka@gmail.com.

 

 
Hemdat Yamim

עלון דברי תורה שבועי: פרשת שבוע, חמדת הדף היומי, 'ארץ אגדה', שו"ת 'במראה הבזק' (תשובה שבועית).

שם פרטי:
שם משפחה:
דואר אלקטרוני:
site by entry.
ארץ חמדה - מכון גבוה ללימודי היהדות, ירושלים ע"ר © כל הזכויות שמורות | מדיניות פרטיות. | תנאי שימוש באתר.