English | Francais

Search


גליון מספר 8 - גרמא

העקרונות ההלכתיים העולים מפסקי הדין בגליון1. אחריות על מלוה מחמת שנתן עצה / הרב זאב ציצוביץ.                         
          א.         הסכים אדם להלוות לחברו על סמך אמירתו של פלוני, שהלוה אמין (trustworthy) ויש לו מנין לשלם, יתחייב אותו אדם שנתן את העצה לשלם, אם יתברר שלא היה יסוד לעצה זו.
          ב.         יסוד החיוב הוא מדינא דגרמי, ולא מדין 'ערב' ולכן אפילו אם נותן העצה אמר בפירוש שאינו רוצה להיות ערב, מתחייב מדינא דגרמי.
2. תוקפה של הבטחה להשאיל או להלוות / הרב שלמה בן שמעון
לוה או נפקד שהוציא הוצאות לצורך קבלת הלוואה או הפקדון על סמך הבטחת הצד השני להפקיד או להלוות, ובסופו של דבר חזר בו המפקיד או הלוה
          א.         אם המפקיד או המלוה הורה (ordered) במפורש ללוה או לנפקד להוציא את ההוצאות הנדונות, הוא חייב מדינא דגרמי.
          ב.         אם המפקיד לא אמר במפורש, אף שבדרך כלל צריך הלוה להוציא הוצאות אלו, פטור המלוה מספק.
3. תביעה לאחזקת אברכים בכולל / הרב שלמה זאב קרליבך
          א.         אדם שהתחייב לראש כולל להחזיק מספר אברכים, ומחמת כן קיבל ראש הכולל אברכים נוספים – חייב לממן (to fund) אותם מדין ערב.
          ב.         התנה המתחייב את התחייבותו בתנאים מסויימים, לא חלה ההתחייבות, אא"כ ההתחייבות חלה מיד (מעכשיו).
          ג.          התחייב אדם לחברו בתנאי שימנע מלעשות פעולה מסויימת ( refrain from doing a specific action) , לא חלה ההתחייבות.
לראש העמוד
הדפסת עמוד
שליחת קישור לחבר


site by entry.
ארץ חמדה - מכון גבוה ללימודי היהדות, ירושלים ע"ר © כל הזכויות שמורות | מדיניות פרטיות. | תנאי שימוש באתר.