English | Francais

Search


שנת תשע"ב | שבת פרשת עקב

שו"ת במראה הבזק: היתר-נישואין לבת אשה האומרת נתגיירתי על-ידי רב פלוני, ואין מסמכים המאשריםקאלי, קולומביה                                                        Cali, Colombia

ניסן תשנ"א

 

  

שאלה

נערה שגדלה בקהילה, רוצה להינשא לבן של משפחה יהודית בקהילה. אמה של הנערה טוענת שנתגיירה לפני שנים בעיר הבירה בוגוטה, על ידי רב שגיוריו מקובלים על ידי רבני האיזור. בהעדר מסמכים המעידים על קיום הגיור מסתפקים במצב הנערה כיום. נראה שהמסמכים אבדו, אבי הנערה עזב את הבית לפני שנים רבות וייתכן שלקחם עמו אך אי אפשר לברר זאת.

שאלתי, אם אמנם אוכל למצוא אנשים שיצהירו, שהיו נוכחים בשעת חופתה ושנערכה על ידי אותו הרב המוחזק ככשר, האם אוכל על פי זה להחזיקה כמגויירת, ובתה ככשרה כדי להינשא?

 

תשובה

א.   מי שאמר, נתגיירתי בבית-דין פלוני, אינו נאמן וצריך להביא עדים על גיורו, ואפילו ראינו אותו נוהג בדרכי ישראל ועושה כל המצוות ועל כך הוא מוחזק על ידינו כגר-צדק, כאשר בא להתערב בישראל, אין משיאין אותו עד שיביא עדים, הואיל והוחזק (קודם) כעובד כוכבים1.

ב.   אם לא היה ידוע לבני הקהילה על עצם לידתו כגוי, והוא מספר על כך מעצמו וטוען שלאחר מכן התגייר בבית-דין פלוני, נוהגים להקל להחזיקו כיהודי אפילו בלא עדות2, אם אמנם בית-הדין המגייר הינו מקובל ומוסמך לעניין זה.

ג.    כאשר יש לנו ספק ביהדותה, צריך להשתדל לברר, אם אכן נתגיירה. לצורך זה אפשר לסמוך על:

1. עדים שהיו נוכחים בגיורן3.

2. רב המגייר כשיציין עובדות הגיור, שמות הדיינים וכו'4.

3. מסמך מטעם רשות ממשלתית המעיד על יהדותה5 או מסמך מארכיון הקהילה בבוגוטה.

4. גם אפשר לסמוך על עדים כשרים המעידים שראו את הרב עורך חופה וקידושין כדין לאישה הנ"ל6.

 

______________________________________________________

 

1  יבמות (מז ע"א), שו"ע (יורה דעה, סי' רסח י).

2  "הפה שאסר הוא הפה שהתיר", עיין שו"ע (יורה דעה סי' רסח, י) ובש"ך נס"ק כא) דלא כרמב"ם הסובר שדווקא בארץ-ישראל אפשר להקל מהטעם הנ"ל, ולא בחו"ל (לדעתו בחו"ל תמיד צריך להביא ראיה).

3  ע"פ גמ' יבמות (מז ע"א), שהם העדים הטובים להעיד על יהדותה (אנו צריכים שני עדים למרות הכלל שעד אחד נאמר באיסורים, משום שהגדר דומה לדבר שבערוה, ובדבר שבערוה אין עדות פחות משניים, ע"ע הדגשת הרמב"ם (הל' איסורי ביאה פי"ג ה"ז), "הבא ואמר נתגיירתי וכו' אינו נאמן לבוא בקהל עד שיביא עדים").

4  הטעם דבמילתא דעבידי לאגלויי אדם נאמן, כי בכל דבר שעתיד להיגלות יש בו תורת נאמנות (ע"פ גמ' יבמות מז ע"א, ריטב"א ו"נמוקי יוסף" שם).

5   עולה מתוך פסקי דין רבנים (חי"א עמ' 340) מטעם "שטרות העולים בערכאות של גויים".

6  הטעם חזקה על רב מסדר קידושין שבודק את הייחוס ואת אמיתת יהדות בני הזוג הבא להינשא-לפניו.

לראש העמוד
הדפסת עמוד
שליחת קישור לחבר

Dedication

לע"נ

הרב אשר וסרטיל ז"ל

נלב"ע ט' בכסלו תשס"ט

  

לע"נ

רבי יעקב

בן אברהם ועיישה סבג

 

לע"נ

ר' מאיר בן יחזקאל שרגא

ברכפלד ז"ל

 

לרפואה שלמה

 ובריאות איתנה

בתוך כל שאר

 חולי עמו ישראל

 

שמואל

 בן נורית ונחשון רבנשטיין

 

יוסף

 בן יפעת ומרדכי הוכמן

 

site by entry.
ארץ חמדה - מכון גבוה ללימודי היהדות, ירושלים ע"ר © כל הזכויות שמורות | מדיניות פרטיות. | תנאי שימוש באתר.