English | Francais

Search


שנת תשע"ג | שבת פרשת בהעלותך

שו"ת במראה הבזק: שליחת משגיח כשרות ל"חתונה" של יהודי וגויה ר"ל(מתוך ח"ו)

רומא, איטליה                                                                     Rome, Italy
 מנחם-אב תשס"ג                         
 
שליחת משגיח כשרות ל"חתונה" של יהודי וגויה ר"ל
 
שאלה
קרה בקהילתנו שאיש נשא אישה נוכרית ר"ל, ואחר-כך רצה לעשות סעודת מרעים תחת השגחתי וביקש שאשלח לשם משגיח וכו', כי רצה שיבואו חבריו שאוכלים כשר. שאלתי: האם מותר לשלוח משגיח מטעם הקהילה? האם בכלל מותר להשתתף באירוע שכזה?
 
תשובה
נשיאת נוכרית היא עברה שחומרתה רבה ומשמעותה ניתוק הקשר שבין היחיד לציבור ובין צאצאי היהודי מבחינה ביולוגית לעמו. נישואי התערובת מסכנים את המשך קיומו של עם ישראל, גם אם האב איננו יהודי והאם יהודייה. על כן הקמת משפחה שכזו אינה אירוע משמח, ורצוי שלא להשתתף בה.
אך ורק במקרה שבו ניתן להציל ולקרב את החתן, וייתכן שבהמשך יחזור בו או יהיה מעוניין לגייר את הנוכרייה ולאחר שיקול דעת מעמיק של הרב, מתוך בחינת הרווח הצפוי מול ההפסד הוודאי, יש מקום לשקול להשתתף באופן פסיבי באירוע, מתוך מטרה לשמור עמו על קשר, וידוע הכלל "ישראל שחטא ישראל הוא".
שליחת משגיח כשרות לאירוע כזה, אף כשיש תקווה לקרב את החתן, עלולה להתפרש כהכרה ציבורית בלגיטימיות של המעשה, ועל כן יש להימנע מלשלוח משגיח. אלו המקפידים על אכילת אוכל כשר יימנעו מלאכול, ובזה יהיה ניכר שהמעשה שהוא עושה אינו רצוי, ואולי יתעורר וישוב בתשובה שלמה1.
 
_____________________________________________________________
 
[1] ב"עקדת יצחק" (שער כ דף קסב) דן בשאלה עקרונית, וקבע כלל שהתקבל להלכה על פוסקים רבים: "ולכן הוא טוב שיכרתו... החטאים האלו בנפשותם משתיעקר אות אחת מהתורה בהסכמת הרבים... ומי שלא יקבל זה בדעתו אין לו חלק בבינה ונחלה בתורה האלוקית". ומדבריו למדנו את החשיבות שהציבור לא יהיה שותף בעברה, אף-על-פי שייתכן שהיינו יכולים להציל את היחיד מחטא חמור יותר.
 
 
בשם צוות המשיבים ובברכת התורה,
 
הרב משה ארנרייך          הרב יוסף כרמל
ראשי הכולל
  
 חברי הועדה המייעצת:
הרב זלמן נחמיה גולדברג
הרב נחום אליעזר רבינוביץ
הרב ישראל רוזן
לראש העמוד
הדפסת עמוד
שליחת קישור לחבר

Dedication

לרפואה שלימה ומהירה
  איטה בת חנה ארנרייך
בתוך שאר חולי עמו ישראל
 
לע"נ
שמואל רוזנהק ז"ל
נלב"ע ו' באייר
תשע"ג
 
לע"נ
הרב אשר וסרטיל ז"ל
נלב"ע ט' בכסלו תשס"ט
  
לע"נ
רבי יעקב
בן אברהם ועיישה סבג
 
לע"נ
ר' מאיר בן יחזקאל שרגא
ברכפלד ז"ל
site by entry.
ארץ חמדה - מכון גבוה ללימודי היהדות, ירושלים ע"ר © כל הזכויות שמורות | מדיניות פרטיות. | תנאי שימוש באתר.