English | Francais

Search


שנת תשע"ג | שבת פרשת בלק

שו"ת במראה הבזק: העלאת כהן שאינו צם לתורה, בתענית ציבורטורינו, איטליה                                                                 Torino, Italy

תמוז תשס"ח

 

 

שאלה

בי"ז בתמוז במנחה היה מניין מצומצם בבית הכנסת, נכחו עשרה אנשים בדיוק, בינהם שישה צמים. אחד האנשים שלא צמו היה כהן, ובתור עשירי למניין לא יכול היה לצאת מבית הכנסת. את מי היינו צריכים להעלות לתורה ראשון?

שנזכה ונראה כולנו בשמחת ירושלים הבנויה במהרה.

 

תשובה

יעלה ישראל הצם, כראשון1, וטוב2 שיאמר הגבאי "אף-על-פי שיש כאן כהן"3.

 

________________________________________________

 

יש פוסקים שסוברים שמדינא גם מי שאינו צם יכול לעלות לתורה בתענית ציבור (ב"ח או"ח סי' תקסו, "מגן אברהם" שם ס"ק ח), אבל כיוון שיש פוסקים החולקים (ט"ז שם ס"ק ז, "כף החיים" שם ס"ק מג), ומדובר בספק ברכה לבטלה – אין להעלות את מי שלא צם.

2 ב"יביע אומר" (ו או"ח סי' כג אות ג) הביא בשם מהר"ש קלוגר (לגבי מקרה אחר): "ואומר הש"ץ: אע"פ שיש כאן כהן, ישראל במקום כהן יעמוד".

3 גם אם לא יאמר הגבאי, יש מקום לומר שאין בעיה של "פגם" (שיאמרו על הכהן שהוא פסול). לכן אע"פ שבשו"ע (סי' תקסו סע' ו) פסק: "ואם הכהן אינו מתענה, יצא הכהן מבית הכנסת", בנדון דידן כיוון שידוע בוודאות שבאותו מניין יש אנשים שאינם צמים, וכמו שמובא ב"בית יוסף" (או"ח סי' קלה) וב"משנה ברורה" (סי' תקסו ס"ק כא) לגבי תעניות בה"ב.

 

לראש העמוד
הדפסת עמוד
שליחת קישור לחבר

Dedication

לרפואה שלימה ומהירה
  איטה בת חנה ארנרייך
בתוך שאר חולי עמו ישראל
 
לע"נ
הרב אשר וסרטיל ז"ל
נלב"ע ט' בכסלו תשס"ט
  
לע"נ
רבי יעקב
בן אברהם ועיישה סבג
 
לע"נ
ר' מאיר בן יחזקאל שרגא
ברכפלד ז"ל
לע"נ
שמואל רוזנהק ז"ל
נלב"ע ו' באייר
תשע"ג


site by entry.
ארץ חמדה - מכון גבוה ללימודי היהדות, ירושלים ע"ר © כל הזכויות שמורות | מדיניות פרטיות. | תנאי שימוש באתר.