English | Francais

Search


שנת תשע"ה | שבת פרשת חוקת

חמדת דף היומי: חיוב הבעל בקרבנות ובקנסות אשתו

הרב עקיבא כהנא

הגמרא (נדרים לה עמוד ב) כתבה שבעל חייב להביא את כל הקרבנות שאשתו חייבת בהם. תוספות מציינים שמלשון הגמרא נראה שהבעל מתחייב להביא קרבנות עבור אשתו, גם בקרבנות כאלו שהתחייבה לפני הנישואין, אך אינו חייב אלא בקרבנות חובה ולא בקרבנות שהיא נודרת בזמן הנישואין, וזאת מכיוון שלא ייתכן שאישה תוכל להפקיע את כל ממון בעלה על ידי נדריה (גמרא דומה נמצאת גם בבבא מציעא דף קד ע"א, וגם שם דנו התוספות האם אדם חייב לשלם קרבנות על הזמן של לפני הנישואין, אבל על זמן הנישואין הוא חייב).

 

תרומת הדשן (רפב) למד מחיוב הבעל בקרבנות אשתו, שאם קהל קנסו אדם שעובר על תקנתם, ואשה עברה על התקנה בעלה חייב לשלם את הקנס, כי קנס דומה לקרבן, בזה שהקהל לא קבעו את הקנס על מנת שישלמו אותו, אלא על מנת שאדם ייזהר יותר ויימנע מלעבור על התקנה, בדומה לקרבן, שהתורה קבעה אותו על מנת שאדם ייזהר יותר.

 

חלקת מחוקק (צא, ז) אומר שמתשובת תרומת הדשן משמע שאם עברה האשה בכוונה כדי שבעלה ישלם, הבעל פטור (וכמו בדברי התוספות שהוזכרו לעיל). וציין שלפי שיטת התוספות שבעל חייב גם על דברים שקרו לפני הנישואין, יתכן שהבעל יתחייב גם עבור דברים שלפני הנישואין. בית שמואל (יג) והט"ז העירו שנראה מתשובת התרומת הדשן, שהוא לא החליט שהדמיון בין קרבנות לקנסות הוא וודאי, ולכן תמוה מדוע הרמ"א (צא, ד) פסק זאת להלכה כדבר פשוט, וגם אחרי פסק רמ"א אין לחייב את הבעל בקנס שחויבה האישה לפני הנישואין.

 

הבן איש חי (רב פעלים ג, חו"מ ד) הבין שכיון שיש ערעור רק על הדמיון בין קנסות לקרבנות, ממילא יש לחייב את הבעל לשלם אם האישה עברה על עבירה שיש בה כרת, ופסקו עליה לתת לצדקה סכום כסף השווה לשווי של חטאת על מנת לכפר עליה.

 

הרב חיים דוד הלוי (עשה לך רב ג, מו) חייב אדם שבהסכם הממון בינו לבין אשתו התחייב לספק כל צרכיה, לשלם גם קנס שהוטל עליה מטעם המדינה, עקב עבירה שעברה (עבירת תנועה וכדומה) וזאת מטעם שיש בקנס זה גם כפרה, מעין הקרבן, והוא בא לפדות מחלופת מאסר. גם לפי דבריו אין לחייב בעל לאשה שעברה במזיד על תקנות המדינה ונקנסה אלא רק באופן שעברה בשוגג.

 

סיכום: הגמרא כתבה שהבעל חייב לשלם את הקרבנות שחייבת אשתו, ויתכן שהוא חייב גם לשלם עבור הקרבנות שהתחייבה לפני הנישואין, מזה למדו הראשונים שיתכן שגם קנס שמטילים הקהל על העובר על תקנתם יהיה חייב הבעל לשלם במקום האישה.

 

לראש העמוד
הדפסת עמוד
שליחת קישור לחבר

Dedication

לע"נ

מרת סוזי (שרה)

ונגרובסקי ע''ה

נלב"ע י' בתמוז תשע"ד

 

לע"נ

הרב אשר וסרטיל ז"ל

נלב"ע ט' בכסלו תשס"ט

 

לע"נ

רבי יעקב

בן אברהם ועיישה

וחנה בת יעיש ושמחה

סבג ז"ל

 

לע"נ

ר' מאיר בן יחזקאל שרגא

ברכפלד ז"ל

 

לע"נ

מר שמואל שמש ז"ל

חבר הנהלת ארץ חמדה

נלב"ע י"ז בסיון תשע"ד

 

לע"נ

הנופלים במערכה

על הגנת המולדת הי"ד

 

site by entry.
ארץ חמדה - מכון גבוה ללימודי היהדות, ירושלים ע"ר © כל הזכויות שמורות | מדיניות פרטיות. | תנאי שימוש באתר.