English | Francais

Search


שנת תשע"ו | שבת פרשת וילך

שו"ת במראה הבזק: דין טהרה לאדם שנפטר עקב מחלה מסוכנת ומדבקת, ל"ע(מתוך ח"ב)

 

סן חוזה, קוסטה-ריקה                                   San Jose, Costa Rica

אדר ב' תשנ"ב

 

שאלה

דיני קבורה וטהרה לאדם שנפטר מכולרה או מ"אידס", מהם?

 

תשובה

מנהג טהרה קדום ביותר1 ויש להקפיד לקיימו2, ולכן גם מי שהיה חולה במחלה מדבקת, יש לטהרו כנהוג, אלא שיש לנהוג בזהירות ומתוך הקפדה על סטריליות, כך שמטהרים לא יידבקו, ולכן ילבשו כפפות ובגדים מיוחדים וכדו'. ואף יתייעצו עם רופא בדבר האמצעים הדרושים.

כמו כן מן הראוי שהמטהרים יקבלו את כל החיסונים האפשריים3, ומובן מאליו שיש לדאוג גם לסטריליות המיטה או הארון, כך שהעוסקים בהמשך הקבורה לא יידבקו.

אמנם, במקום סכנה (כאשר אי אפשר לנקוט אמצעי-הזהירות הנדרשים) יש לקוברו בלא טהרה4, אך כאמור נראה שאפשר לנקוט אמצעים אלה.

 

________________________________

 

עיין שבת (קנא ע"א). "ספר חסידים", (עמ' תמו), "גשר החיים" (ח"א עמ' צד וח"ב עמ' עז ואילך).

2  עיין שו"ת "חתם סופר" (יורה דעה סי' שכז) שטרח להסביר מנהגי חברה קדישא, ו"גשר החיים" (ח"ב פ"ו) בעניין הבדיקה הפנימית.

3  בבירור שערכנו בגחש"א "קהילת ירושלים", הוברר שהמטהרים מקבלים את כל החיסונים האפשריים, ודרכם ללבוש כפפות בטהרת כל מת, ואינם משנים מסדר טהרת המת.

4  שהרי פיקוח-נפש דוחה שבת "שאין משפטי התורה נקמה בעולם אלא רחמים וחסד ושלום בעולם", רמב"ם (פ"ב מהל' שבת הל' ג) וקל וחומר בנדון דידן. ודומה למה שכתב ב"גשר החיים" (ח"א עמ' צח) שלא לערוך בדיקה פנימית (הנהוגה בארץ-ישראל) במחלה מדבקת.

    יש לציין שגם בבעלי חבורות (כגון מי שנפל מגג או שנפטר מניתוח, ר"ל) אין עורכים טהרה (רמ"א שו"ע יורה דעה סי' שסד, ד ובנושאי כלים שם).

לראש העמוד
הדפסת עמוד
שליחת קישור לחבר

Dedication

לע"נ

מרת סוזי (שרה)

ונגרובסקי ע''ה

נלב"ע י' בתמוז תשע"ד

 

לע"נ

הרב אשר וסרטיל ז"ל

נלב"ע ט' בכסלו תשס"ט

 

לע"נ

רבי יעקב

בן אברהם ועיישה

וחנה בת יעיש ושמחה

סבג ז"ל

 

לע"נ

ר' מאיר בן יחזקאל שרגא

ברכפלד ז"ל

 

לע"נ

מר שמואל שמש ז"ל

חבר הנהלת ארץ חמדה

נלב"ע י"ז בסיון תשע"ד

 

לע"נ

הנופלים במערכה

על הגנת המולדת הי"ד

 

site by entry.
ארץ חמדה - מכון גבוה ללימודי היהדות, ירושלים ע"ר © כל הזכויות שמורות | מדיניות פרטיות. | תנאי שימוש באתר.