English | Francais

Search


שנת תשע"ו | שבת פרשת צו

חמדת האינציקלופדיה התלמודית: הפרשה בהלכה-וכל דם לא תאכלובערך דם (אנצ"ת כרך ז עמ' תכה) תמצאו ששיעור הדם שענושים עליו כרת הוא כזית (כ- 20 סמ"ק), אלא שבמקום אחד (יבמות קיד, ריש ע"ב) כתוב שהשיעור הוא רביעית (86 סמ"ק, יותר מפי 4).

בשו"ת בנין-ציון סי' מט נידונה שאלתו של חולה מסוכן שהרופאים קבעו שעליו לשתות בכל יום דם בהמה. כדי להצילו מאיסור כרת, רצה הר"י עטלינגר לקבוע שישתה פחות פחות מכשיעור, אך הוא נבוך באשר לקביעת השיעור, אם הוא רביעית או כזית. יש שרצו לחלק בין דם צלול לבין דם קרוש, אבל הוא דוחה חילוק זה.

ליישוב "הסתירה" נשתמש בספר אחר שיצא לאור מבין כותלי "יד הרב הרצוג" (מו"ל האנצ"ת) - תלמוד בבלי עם שינויי נוסחאות. שם (מס' יבמות) נמצא שעל אף שבדפוס וילנא שלנו נדפס "אבל דם דעד דאיכא רביעית" (וכך בדפוסי שונצינו וונציא ששימשו מקור לדפוס וילנא), בכתבי היד (כולם - 6 במספר) נכתב: "עד דאיכא כזית". כך מופיע גם בבית-הבחירה של המאירי, ספר מהראשונים שטרם נתגלה בימי הר"י עטלינגר.

אז סליחה מכל הפלפלנים שנטלנו מהם מרגלית יקרה של תירוצים וחילוקים אפשריים, העיקר שניתן להוציא את האמת לאור באמצעות חקר הגירסאות.

לראש העמוד
הדפסת עמוד
שליחת קישור לחבר

Dedication

רפואה שלימה

 לאורית בת מרים

בתוך שאר חולי ישראל

***

מש' ארץ חמדה' אבלה

 על מותו של חברנו האהוב

 הרב ראובן אברמן זצ"ל,

 חבר הנהלת 'ארץ חמדה'

איש תורת אמת שגורה בפיו,

 מחנך דגול

 ואיש המעלה מכל הבחינות.

 

לע"נ

הרב יוסף מרדכי

שמחה שטרן ז"ל

נלב"ע כ"א באדר א' תשע"ד

 

מרת סוזי (שרה)

ונגרובסקי ע''ה

נלב"ע י' בתמוז תשע"ד

 

לע"נ

הרב אשר וסרטיל ז"ל

נלב"ע ט' בכסלו תשס"ט

 

לע"נ

רבי יעקב

בן אברהם ועיישה

וחנה בת יעיש ושמחה

סבג ז"ל

 

לע"נ

ר' מאיר בן יחזקאל שרגא

ברכפלד ז"ל

 

לע"נ

מר שמואל שמש ז"ל

חבר הנהלת ארץ חמדה

נלב"ע י"ז בסיון תשע"ד

 

לע"נ

הנופלים במערכה

על הגנת המולדת הי"ד

 

 

site by entry.
ארץ חמדה - מכון גבוה ללימודי היהדות, ירושלים ע"ר © כל הזכויות שמורות | מדיניות פרטיות. | תנאי שימוש באתר.