English | Francais

Search


שנת תשע"ז | שבת פרשת ראה

שו"ת במראה הבזק: כתובת אשה שחיתה בעבר עם גוי(מתוך ח"ג)

מונטוידאו, אורוגואי                      Montevideo, Uruguay

סיון תשנ"ד


שאלה

אשה יהודיה שהיתה עד לפני שנים מספר נשואה לגוי והתגרשה ממנו, עומדת עתה להינשא ליהודי. האם כותבין במקרה זה כתובה בנוסח המתאים לאשה גרושה?


תשובה

כתב רמב"ם וכן פסק רמ"א שבכתובת גרושה יש לכתוב "הדא מתרכתא", כדי לפרסם שהיא אסורה לכהן1. האשה שלפנינו נאסרה לכהן משום איסור "זונה", אבל אי-אפשר לכתוב לה "מתרכתא" מכיוון שעל-פי ההלכה אינה גרושה. ולכן, כדי לתת סימן שאמנם האשה פסולה לכהן ועם זאת למנוע ממנה ביזיון, ניתן לכתוב את הביטוי "איתתא דא", מכיוון שזה יהווה שינוי מנוסח כתובת בתולה2. והחכם עיניו בראשו ולא יקרא "איתתא" בקול רם בשעת החופה3.

כמובן שכתובתה מנה בלבד4, והמנהג הוא שלא לכתוב את המלה "מוהר"5 ולא "דחזו ליכי מדאוריתא"6 אלא "ויהיבנא ליכי בכתובתיך כסף מנה דחזו ליכי".

________________________

1   רמב"ם פ"ד מהל' יבום וחליצה הל' לד, רמ"א אה"ע סי' סו סעיף יא בהג"ה.

2   י"א המובאים בשו"ת מהר"ם מינץ (סי' קט סק"ג), ב"לבוש" (סי' סו סעיף ב) וב"כנסת הגדולה" (הג"ט אות מד), וכן פסקו בעל "נחלת שבעה" (סי' יב אות טו), "שבט בנימין" (סי' רעג) ו"בית מאיר" (סי' סו סעיף יא).

אמנם מהר"ם מינץ, "לבוש" ו"כנסת הגדולה" עצמם, וכן "חלקת מחוקק" (שם סי' סו ס"ק מא) ו"בית שמואל" (שם ס"ק כה) פסקו לכתוב "בעולתא". ובפסקי הלכות "יד דוד" (פרק י עמ' לב) כתב שצריך להזכיר בכתובה "אתתא דאיפסילה לכהונה". ועיין עוד ב"נחלת שבעה" (סי' יב אות טו). ולא כדאי לכתוב "כלתא דא" מכיוון שבכתובות נוסח עדות המזרח כותבים גם לבתולא "כלתא", ואין אפוא בכך סימן [הערת הגרז"נ גולדברג שליט"א, דיין בבית-הדין בירושלם]. ועיין עוד ב"אוצר הפוסקים" (יח ס"ק קמה).

3   על-פי מהרש"ם (ח"ז סי' קנב).

4   אמנם בשו"ת "אגרות משה" (או"ח ח"ד סי' קיח) התיר לכתוב לבעולה בכתובתה מאתיים, בהסכמת החתן, ואולם הוא סייג זאת - דווקא לגבי בעולה שלא נפסלה לכהונה, מן הטעם שכתבנו למעלה.

5   ברמב"ם פ"ד מהל' יבום וחליצה הל' לד, תשב"ץ (סי' שא) ועוד מבואר שגם לגרושה ולאלמנה כותבין מוהר, ואולם ב"שבלי הלקט" (ח"ב סי' סה) וב"לבוש" (סי' סו סעיף ו) כתבו שאין לכתוב מוהר, וכן היא הכרעת בעל "נחלת שבעה" (סי' יב). ועיין "אוצר הפוסקים" שם ס"ק כב.

6   "חתם סופר" (אבה"ע סי' קכה) ו"פתחי תשובה" (סי' סו סק"ה).

לראש העמוד
הדפסת עמוד
שליחת קישור לחבר

Dedication

מתפללים לרפואתם השלימה של

יהבית יהודית בת תירצה

ליליאן בת פורטונה

אליעזר יוסף בן חנה ליבא
רועי משה אלחנן בן ג'ינה דֶברָה
יהושפט יחזקאל בן מילכה

הרב אביחי ניסן בן חיה

אורנית מרים בת דליה
בתוך שאר חולי עם ישראל


לע"נ
הרב אשר וסרטיל ז"ל
נלב"ע ט' בכסלו תשס"ט 
 

  לע"נ

מר שמואל שמש ז"ל

חבר הנהלת 'ארץ חמדה'

נלב"ע י"ז בסיוון תשע"ד

 

לע"נ

מרת שרה ונגרובסקי  ע''ה

בת ר' משה זאב

נלב"ע י' בתמוז תשע"ד

 

 לע"נ

ר' מאיר  ז"ל

בן יחזקאל שרגא

ברכפלד

 

 לע"נ

רבי יעקב  ז"ל

בן אברהם ועיישה וחנה

בת יעיש ושמחה סבג

 

 לע"נ

הרב ראובן אברמן זצ"ל,

חבר הנהלת 'ארץ חמדה'

נלב"ע ט' בתשרי תשע"ו

 

 לע"נ

הרב שלמה מרזל זצ"ל,

חבר הנהלת 'ארץ חמדה'

נלב"ע י' באייר תשע"א


לע"נ

ר' אליהו כרמל ז"ל

נלב"ע

ח' באייר תשע"ו

 

לע"נ

ר' בן ציון גרוסמן

 נלב"ע כ"ג בתמוז תשע"ז
 
לע"נ
הנופלים במערכה
 על הגנת המולדת
הי"ד

site by entry.
ארץ חמדה - מכון גבוה ללימודי היהדות, ירושלים ע"ר © כל הזכויות שמורות | מדיניות פרטיות. | תנאי שימוש באתר.