English | Francais

Search


שנת תשס"ז | שבת פרשת ויקרא

שו"ת במראה הבזקקייפטאון, דרום אפריקה Capetown, South Africa
ניסן, תש"ן

שמירת יו"ט שני של גלויות ע"י חזנים היוצאים רק לחגים.

שאלה
מי שיצא לחו"ל כחזן, אך ורק לתקופת החגים, ומיד לאחריהם הוא שב לא"י. כיצד עליו לנהוג בתפילות היו"ט השני? כגון בתפילת העמידה ובברכת ההלל ובעריכת סדר שני לציבור בפסח?

תשובה
בן א"י שנוסע לחו"ל, אך ורק לתקופת החגים, דינו כבן א"י1. ורק לעניין מלאכה2, ולעניין דברים שבפרהסיה מתנהג כבן חו"ל3. ע"כ, יש לו להניח תפילין בצנעא, ולהתפלל תפילת חול4. ואם היעדרו מהתפילה יורגש, יש לו ללכת לבית הכנסת להתפלל איתם. למרות, שהוא מתפלל - בשקט - של חול5. וכן במנחה ובמעריב, יש לו להתפלל עם הציבור תפילה של חול בזמן שהם מתפללים של יום טוב. פשוט שלא יברך על ההלל ואינו יכול להיות שליח ציבור6.
אין האיש הזה חייב לקיים סדר שני. אלא אם כן, ירגישו אנשים שלא מקיים7. אם ירגישו, ישב אתם ויקרא את ההגדה ויעשה הכל. אלא, שיבקש מבן חו"ל, להוציא אותו בברכות על כוס ב' וד', "על אכילת מצה", "על אכילת מרור" ו"אשר גאלנו". וכן לא יקדש בעצמו8. לא יגיד לאחרים, למה הוא לא מברך בעצמו ברכות אלה9, ולא שייך שהוא יוציא אחרים בברכות שהוא אינו חייב בהם10.
_________________________________

1 יום טוב שני כהלכתו, פרק ו', סע' ב', ע"פ הגרי"ז מינצברג (נועם ח"ב עמ' ע'). וכן שמע מהגרש"ז אויערבך והגרי"ש אלישיב, שבענין זה נגרר האדם אחרי רוב דירתו. אפי' הגרש"ז אויערבך שאומר, שבן חו"ל שהחליט להיות בא"י לכל החגים — דינו כבן א"י, לא אומר כן בנדון דידן. ששם, העניין הוא שהוציא אותו מהספק של בן חו"ל, לגבי יום טוב.
2 וכנ"ל בשאלה הקודמת.
3 משנה ברורה, סי' תצ"ו, ס"ק י"ג.
4 שם.
5 אגרות משה או"ח, ח"ג, סי' צ"ב.
6 וכן כתב הגר"ש גורן, במכתב לבני עקיבא, אודות השליחים שלהם בחו"ל.
7 חיי אדם, כלל ק"ג, ס"ד.
8 ע"פ חיי אדם הנ"ל, ואגרות משה או"ח, ח"ג, סי' ע"ב.
9 ע"פ אגרות משה הנ"ל.
10 הזכרנו רק חלק של ההלכות השייכות למקרים האלה. כדאי להשיג ספר יום טוב שני כהלכתו, מאת הרב ירחמיאל פריד.
 

לראש העמוד
הדפסת עמוד
שליחת קישור לחבר
site by entry.
ארץ חמדה - מכון גבוה ללימודי היהדות, ירושלים ע"ר © כל הזכויות שמורות | מדיניות פרטיות. | תנאי שימוש באתר.