English | Francais

Search


שנת תשס"ז | שבת פרשת ראה

שו"ת במראה הבזקניו יורק, ארה"ב     New York, USA
ניסן תשס"ד

אישה כפנים חדשות בשבע ברכות

שאלה
האם אישה יכולה להיחשב לפנים חדשות, או שצריכים להחמיר כדעת ריטב"א במסכת כתובות (דעה שלא מצאתי כמותה בראשונים אחרים) שהיא אינה מצטרפת ואינה יכולה להוות פנים חדשות?

תשובה
יש להעדיף גבר כפנים חדשות כדי לברך שבע ברכות1, ואם אינו בנמצא, אפשר לברך על סמך אישה הנמצאת בסעודה כפנים חדשות2, אם מרבים בשמחה בשבילה3.
____________________________________________________

[1] כן כתב ריטב"א (כתובות ז ע"ב ד"ה אמר רב יהודה), וכן נקטו "פתחי תשובה" (סי' סב ס"ק יד) ושו"ת "יביע אומר" (ג סי' יא אות י).
2 "חתם סופר" (כתובות ז ע"ב סד"ה במקהלות), וכן פסק הרב יעקב אריאל ("גרנות" התשס"ד, בית מורשה). ועיין עוד ב"קהילות יעקב" (כתובות סי' ו) שדן לגבי קטן חשוב כפנים חדשות, ותלה את הדבר במחלוקת רמב"ם ורא"ש (עיין שו"ע אבה"ע סי' סב סי' ז, שהביא מחלוקתם) אם אנשים ששמעו שבע ברכות בחופה ולא אכלו בסעודת הנישואין נחשבים כפנים חדשות בסעודה אחרת תוך שבעת ימי המשתה. לשיטת רמב"ם הם אינם נחשבים כפנים חדשות, ולשיטת רא"ש נחשבים.
והסביר "קהילות יעקב" (שם) שנחלקו בהגדרת "פנים חדשות". לפי רמב"ם הפנים החדשות הם שמתחייבים בשבע ברכות, ובזכותם אנו מברכים, ולפי רא"ש בזכות הפנים החדשות הציבור מרבה בשמחה, ולכן הציבור מתחייב בשבע ברכות. כך גם לגבי קטן חשוב – לפי רמב"ם אין לברך עליו כפנים חדשות, שהרי הקטן אינו מתחייב בשבע ברכות, ולפי רא"ש צריך לברך, הואיל והציבור מרבה בשמחה בשבילו.
בעל "קהילות יעקב" נוטה לומר שקטן חשוב נחשב כפנים חדשות, והוכיח זאת מכך שפוסקים רבים סוברים ששבת נחשבת כפנים חדשות, למרות שברור שהשבת אינה מחויבת בברכה. לפי עיקרון זה גם אישה חשובה תיחשב כפנים חדשות, ואמנם בעל "קהילות יעקב" עצמו נשאר ב"צ"ע לדינא".
יש לציין כי ריטב"א, שפסק שאישה איננה נחשבת כפנים חדשות, פסק ששבת נחשבת כפנים חדשות, וצריך עיון. ואולי יש לומר שריטב"א הבין שבזכות קדושת השבת האנשים שכבר השתתפו בשמחה נחשבים כפנים חדשות, ולכן מברכים שבע ברכות בשבת גם ללא פנים חדשות. לעומת זאת, בעל "קהילות יעקב" הבין שהשבת מוסיפה אצל הציבור שמחה, ולכן אפשר מכאן להוכיח שבכל מקום שיש סיבה שבגללה מרבים בשמחה ניתן לברך שבע ברכות.
3 שו"ע (אבה"ע סי' סב סע' ח). על-פי ההסבר בהערה 2, כאשר מצרפים אישה ודאי שיש להקפיד על כך, שהרי אישה תיחשב כפנים חדשות רק משום תוספת השמחה שהיא מוסיפה אצל הציבור. ועיין ב"חלקת מחוקק" (שם ס"ק יג), שאין צורך שבפועל תהיה פעולה שמשמעותה ריבוי שמחה, אלא שיהא נוכח אדם שראוי להרבות את השמחה בגללו.
 

לראש העמוד
הדפסת עמוד
שליחת קישור לחבר
site by entry.
ארץ חמדה - מכון גבוה ללימודי היהדות, ירושלים ע"ר © כל הזכויות שמורות | מדיניות פרטיות. | תנאי שימוש באתר.