English | Francais

Search


שנת תשס"ו | שבת פרשת ויגש

שו"ת במראה הבזקקראקאס, ונצואלה Caracas, Venezuela
סיון, תשנ"א

כניסה לדירה חדשה בתוך י"ב חודשי אבלות

שאלה:

אבל, ר"ל, בתוך י"ב חודש על אביו או אמו, שקנה דירה חדשה קודם פטירת אמו ובה בעת מכר את דירתו, ועתה הוא נדרש- כמוסכם- לפנות את דירתו לטובת הקונה אשר מוכן להמתין כמה שבועות ולא יותר, מה דינו לגבי מעבר לדירה חדשה?
אציין שהינו בעל משפחה. עיינתי בכמה ספרי שו"תים ובספרים העוסקים בנושא ולא מצאתי דבר בנושא דירה, אף כי לגבי דברים אחרים כגון רהיטים, בגדים, סיוד ואפילו מכונית חדשה (למשפחה), מצאתי בשו"ת "אגרות משה" היתירים. האם יש חומר מיוחד בדירה חדשה, אולי בגלל השמחה המיוחדת והנדירה ולעיתים- החד- פעמית?

תשובה:
מותר לעבור לדירה חדשה בשנת האבל[1], אבל אין לקיים מסיבת חנוכת הבית בתוך אותה השנה[2]. יש לציין שקניית בית חדש בחו"ל אינה נחשבת למאורע משמח במיוחד[3].

--------------------------------------------------------------------------------

1 עיין בשו"ע (יורה דעה סי' שפט וסי' שצא), שלא נזכר שם שום איסור בזה, ודווקא בגד חדש שהוא דבר אישי לבעליו, אסור כל י"ב חודש, אבל כלים ורהיטים חדשים לא אסרו, ומשמע שדירה בכלל, הגם שבימי בין המצרים נוהגים לאסור זאת. עיין ב"משנה ברורה" (סי' תקנא ס"ק צח), שבאבילות של כלל ישראל, שהם ימי פורענות, מחמירים יותר.
[2] שם (סי' שצא, ב, ברמ"א) וב"גליון מהרש"א" שם.
[3] שו"ת "חתם סופר" (יורה דעה סי' קלח), ספר חסידים צוואת ר"י החסיד (סעיף טז) ב"מקור חסד" (שם ס"ק נג).
שו"ת "באר שבע" (סי' ע) (והוצאות אחרות סימן עב או עג) כותב שחנוכת הבית בחו"ל הינה סעודת רשות ולא סעודת מצווה כמו בא"י. וראה "פלא יועץ", ערך "קנין".
 

לראש העמוד
הדפסת עמוד
שליחת קישור לחבר
site by entry.
ארץ חמדה - מכון גבוה ללימודי היהדות, ירושלים ע"ר © כל הזכויות שמורות | מדיניות פרטיות. | תנאי שימוש באתר.