English | Francais

Search


שנת תשס"ו | שבת פרשת שמות

שו"ת במראה הבזקפריז, צרפת Paris, France
סיון תש"ס
מנהג ה"חינא"

שאלה:

מה המקור של מנהג ה"חינא" הנהוג בקהילות מסוימות, האם אין חשש "חוקות הגויים" במנהג זה?

תשובה:

בקהילות ישראל רבות נהוג שבלילה מסוים בשבוע שלפני החתונה עורכים טקס שמחה המכונה ליל החינה (לילית אל חננא)1. וישנם מנהגים שונים בעריכת שמחה זו, אבל המשותף לכולם שבמהלכה צובעים את ידיה של הכלה בכופר אדמדם המיוצר מצמח החינא2, ויש שעושים כן גם לחתן, ויש שעושים כן גם לקרובי המשפחה, ואף לכל המשתתפים.

טעמים מספר נתנו למנהג זה:

1. קישוט ויפוי הכלה לקראת חופתה (וגם החתן והקרובים - לפי המנהג)3;
2. סגולה וסימן טוב שתהא הכלה נושאת חן בעיני בעלה4;
3. סימן לכלה שתזכור לספור ז' ימי נקיים5;
4. כדי שציבור המשתתפים בחתונה יזהה את קרובי החתן והכלה6;
5. חנה = ר"ת חלה נדה הדלקת הנר - להזכיר לכלה שעליה להקפיד מעתה על ג' מצוות אלה7.


--------------------------------------------------------------------------------

1 המנהג מוזכר ברמז כבר בתשו' הרמב"ם (מהדורת בלאו סי' שלט ח"ב עמ' 610), וביתר בהירות בספר "מעשה רוקח" על הרמב"ם. ועיין עוד ב"הליכות תימן" מאת הרב יוסף קאפח (עמ' 125 – 127), "יהדות מרוקו הווי ומסורת" מאת רפאל בן שמחון (עמ' 393 - 394, 399 - 400 ו - 404 – 405). "חיי אדם", "כלולות" בעריכת הרב מנחם הכהן במנהגי העדות בסוף הספר וספר "נוהג בחכמה" מאת הרב יוסף בן נאים (עמ' קלא סעיף י).
2 "החנא" היא הכופר המוזכר בשיר השירים א, יד, ובמשנה מס' שבועות פ"ז מ"ז, יש לו ריח טוב ונעים. בעבר הרחוק השתמשו בו כבשמים, וכיום משתמשים בעליו לעשית עיסת החינא - לצביעה ולאיפור.
3 הרב יוסף קאפח, "הליכות תימן" עמ' 126 - 127, והוסיף לנו בעל-פה שבענייני יופי וחן כל מקום ומקום לפי מנהגו ו"על טעם ועל ריח אין להתווכח".
4 כך שמענו מהראשון לציון הגר"מ אליהו, ע"פ הגמ' הוריות (יב ע"א) וכריתות דף (ו ע"ב) "סימנא מילתא היא".
5 שמענו מהרב צמח מאזוז מרבני יוצאי תוניס, ומעין זה כתוב בספר "נוהג בחכמה", שמטעם זה המנהג לעשות את הטקס שבוע לפני החופה, והכלה לובשת בטקס לבן.
6 הראשון לציון הגרי"מ אליהו.
7 הראשון לציון הגר"מ אליהו, וכן הובא בספר "נתיבות המערב" מנהגי מרוקו, מאת אליהו ביטון (עמ' 128 הערה א), ע"פ המשנה (שבת פרק ב משנה ו) "על שלוש עבירות נשים מתות בשעת לידתן, על שאינן זהירות בנדה, בחלה ובהדלקת הנר".

 

לראש העמוד
הדפסת עמוד
שליחת קישור לחבר
site by entry.
ארץ חמדה - מכון גבוה ללימודי היהדות, ירושלים ע"ר © כל הזכויות שמורות | מדיניות פרטיות. | תנאי שימוש באתר.