English | Francais

Search


שנת תשס"ו | שבת פרשת תצוה

עשות ספרים הרבה

הרב דניאל כץ

חוקות הארץ – הלכות כלאיים חלק א' - הרב אברהם יצחק הכהן קוק
מכון התורה והארץ כפר דרום - אשקלון תשסו (231 עמ')
כפי הנראה זהו אחד מהכתבים הגנוזים האחרונים שיוצא לאור מתורתו של הראי"ה זצ"ל. מדובר בספר שהרב החל בכתיבתו במתכונת דומה לספרו "שבת הארץ" על הרמב"ם הלכות שביעית שבו הביא בקיצור את שיטות החולקים על הרמב"ם הלכה למעשה. כאן הוא עוסק בהלכות כלאיים לרמב"ם ומביא את השיטות שישנן בהלכה בעניינים אלו. כמו כן נוספה מהדורה של "חידושים" שנכתבו על ידי תלמיד הראי"ה. חברי מכון "התורה והארץ" הרחיבו את הספר והשלימו את כל השיטות בראשונים ובאחרונים שהשיגה ידם.
נביא מהחידושים של הרב: הרמב"ם פוסק שמנכש כלאיים חייב ומקשה הרב הרי מצאנו שכדי לחייב במחמץ (בפסח) אחר מחמץ היה נדרש פסוק לאסור וכן בישול אחר בישול מותרלדעת הרמב"ם. כלומר פעולת איסור שחוזרת על פעולת איסור אינה אסורה באופן בסיסי ללא מקורות מיוחדים שמלמדים על כך שיש בה איסור. ומיישב שבכלאיים יש גם איסור של "מקיים" כלומר מלבד איסור הזריעה יש גם איסור בהשארת הכלאיים על מכונם. הוא מוסיף מוסיף להוכיח מדעת ה"נודע ביהודה" בצל"ח שיש חילוק בין איסור אכילה שהוא במהותו חד פעמי לאיסור טלטול שהוא ניתן לעבור שוב ושוב ואין צורך בלימוד מיוחד לכך. כמו כן בענייננו פעולת הקיום מטבעה, ניתנת לעשות פעם אחר פעם.
נברך את חברי המכון, שלמרות המכה הקשה שספגו, ממשיכים בעוז להפיץ את תורת "ארץ ישראל". נברכם שיזכו למנוחת הנפש והגוף ובבנין חורבותיהם של ישראל.
לראש העמוד
הדפסת עמוד
שליחת קישור לחבר
site by entry.
ארץ חמדה - מכון גבוה ללימודי היהדות, ירושלים ע"ר © כל הזכויות שמורות | מדיניות פרטיות. | תנאי שימוש באתר.