English | Francais

Search


שנת תשס"ו | שבת פרשת כי תשא

שו"ת במראה הבזקכוכב יאיר, ישראל Kochav Yair, Israel
אייר תש"ס

מכירת חמץ למי שיתכן שישתמש בו בפסח

שאלה:

לפני מספר ימים התגלגל לידי ספרכם היפה והחשוב "שו"ת במראה הבזק", ח"ב.
בעברי בין התשובות, ראיתי תשובה אחת הנוגעת לעניין מכירת חמץ למי שמן הסתם ישתמש בחמץ בפסח. התשובה שוללת מכל וכל למכור את החמץ עבור אדם שכזה.
והנה הרבי מליובאוויטש זצוק"ל, בתשובה לשאלה זהה, המופיעה באגרותיו חלק י"ט עמ' רמ"ו (מצ"ב. ומופיע גם בספר "שערי הלכה ומנהג", ח"ב עמ' ק"ד), דווקא מצדד במכירת חמץ גם עבור אדם שכזה.
לנוחיות הקוראים מובאת בזה תשובת הרבי מלובביץ כפי שהובאה בספר "שערי הלכה ומנהג" המוזכר לעיל.

האם כדאי לסדר מכירת חמץ בעיר שאפשר שכמה מאלה שימכרו יטלו מהחמץ בתוך הפסח.

תשובה:
פשוט שצריך לסדר שם מכירת חמץ.
התועלת – ודאית. ונוסף על העיקר (הענין דבל יראה ובל ימצא) גם ההתעוררות וזכרון ע"ד איסור חמץ מנהג אבות וכו' וכו'.
החשש – דשמא יטלו מן החמץ באמצע חג הפסח וכו':
1. פשיטא שכמה מהנ"ל לא יעשו זה.
2. גם בהנוגע להנחשדים – ודאי כודאיות התיקון – לא הוי.
3. אפילו בהנוגע להנוטל – לכמה דעות לא בטלה המכירה [כן משמע דעת אדה"ז סתמ"ח סע' יג-יד], כ"א גוזל הוא מה שנוטל ותו לא מידי.
4. אפילו להאומר דבטלה המכירה – י"ל דזהו מכאן ולהבא – וניצל מאיסור בל יראה ובל ימצא עד שעה זו. ולאו שאין בו מעשה – לכמה דעות אין לוקין עליו אף בעשה מעשה.
5. אפילו למ"ד דלוקין עליו – צ"ע מה מכריע: כל ח' ימי חה"פ באיסור דבל יראה ובל ימצא אלא באופן שאין לוקין – או זמן יותר קצר, אלא שרגע אחד רגע ביטול הקניה – קאי בלאו דלוקין עליו.
6. אפי' את"ל דבטלה המכירה למפרע – הנה אדרבה לפי זה י"ל שאין כאן מעשה ואין לוקין ע"ז, כי מעולם לא הייתה מכירה, ואין מקום לקני' בתוך חה"פ.
יברר אצל הרבנים דשקו"ט עמהם: האפשר להוסיף והתועלת בהוספה בשטר הנ"ל:
א.דישראל המוכר באם ירצה או בא כוחו יהי' מורשה מהנכרי הקונה, ושלא על מנת לקבל פרס, למכור בשבילו או לתת במתנה מהעניינים הנמכרים. או
ב. שמוכר לו כו' עד למדידה בערב חה"פ, ולבד מה שילקח מהדברים המנויים בשטר גם בימים שלאח"ז.
ומובן שיזהירו את המוכרים שאסור להם לעשות הנ"ל. אבל גם אם יעברו על איסור זה – אין כאן חשש ביטול מכירה כיון דאדעתא דהכי כו'.
הערה: וזהו הנוסח אשר נשלח עפ"י הוראות ותיקוניו של כ"ק אדמו"ר שליט"א:
"ישראל המוכר או בא כחו יהי' באם ירצה מורשה מהנכרי הקונה ושלא על מנת לקבל פרס למכור בשבילו או לתת במתנה מהעניינים הנמכרים".

תשובה:
ישנם כמה הבדלים עקרוניים ומשמעותיים בין השאלה שהרבי נשאל, ולבין השאלה המופיעה בשו"ת "במראה הבזק" ח"ב תשובה לז, ע' 53.
א. בשו"ת "במראה הבזק" מדובר על ודאות ולא על חשש, ולכן הערת הפתיחה של הרבי לא רלוונטית, וכן לא רלוונטיות הערות 1, 2.
ב. בשו"ת "במראה הבזק" מדובר במקרה שבו ודאי, שכל רגע יעבור בעליו המקורי של החמץ על איסור גזל במעשה. איסור גזל מגוי הינו לרוב השיטות איסור דאורייתא וכן גם פסק בשו"ע הרב דיני גזילה וגניבה, סעיף א. וממילא הערות 3, 4 ו- 5 אינן רלוונטיות.
ג. במקרה שבו מדובר בשו"ת "במראה הבזק" המכירה הופכת לחוכא ואיטלולא, מה שאין כן בשאלה שהרבי פסק בה.
ד. הרבי דיבר על תקנה כללית לציבור שיתכן שיש בו כאלה שבכל אופן יטלו מן החמץ, ואלו בשו"ת "במראה הבזק" מדובר באדם פרטי שמראש ידוע שכלל וכלל אינו מתכוון למכור.
 

לראש העמוד
הדפסת עמוד
שליחת קישור לחבר
site by entry.
ארץ חמדה - מכון גבוה ללימודי היהדות, ירושלים ע"ר © כל הזכויות שמורות | מדיניות פרטיות. | תנאי שימוש באתר.