English | Francais

Search


שנת תשע"ח| שבת פרשת ראה

שו"ת במראה הבזק: פתיחת אגף כשר במסעדה של נכרים בשעת הדחק(מתוך ח"ה)

מונטוידאו, אורוגואי                      Montevideo, Uruguay 
סיון תשס"א

שאלה

בקהילתנו מחסור חמור במסעדות כשרות. אחת האפשרויות היחידות לפתרון הבעיה והצלת יהודים מאכילת נבילות וטריפות ח"ו היא לפתוח אגף כשר במסעדה של נכרים, על ידי הקצאת חלק מן המטבח והכלים לבישולים כשרים בלבד, והעמדת משגיח על הבישולים. במקרר מיוחד ישמר האוכל הכשר והמפתח יהיה אצל המשגיח בלבד. מי שיגיע למסעדה יוכל לבקש במיוחד אוכל כשר. האם ישנה בעיה הלכתית בנתינת הכשר למסעדה שבה ישנה גם אפשרות לאכול טרף? ונראה שיש להביא ראיה להיתר משו"ת "יביע אומר" חלק ד, יו"ד סי' ז, ועל אף ששם מדבר על איסור קל יותר של אכילת חלב אחרי בשר, הרי שגם כאן יש צד קולא שמדובר במסעדה של גוי, ומה גם שעיקר היתרו שם הוא "שעיקר ההכשר על המאכלים ולא על המוכרים וכו'" וכן הדין כאן.

 

תשובה

כדי להציל יהודים מאכילת מאכלות אסורים במסעדה יש מקום להתיר קיום מטבח כשר, כמתואר בשאלה, בתנאים הבאים:

א.  בשלט מחוץ למסעדה יהיה כתוב, שיש כאן אוכל כשר.

ב.  השולחנות המיועדים לאוכלי הכשר יהיו מסומנים, לשם מניעת חשד ולשם מניעת בלבול אצל המלצרים.

ג.  המשגיח יהיה צמוד ויהיה בקי גם בהלכות הנצרכות וגם בקי בדעות בני אדם
(כדי שלא יוכלו לרמותו)1.

צריך מאוד להיזהר שלא יצא שכרו של סידור זה בהפסדו ובמקום להציל מאיסורים יקרה ההיפך, ח"ו.
_______________________________

1
 עיין בשו"ת "אגרות משה" (חיו"ד, ח"א סי' נב, וח"ב סי' נ), ובשו"ת "במראה הבזק" (ח"ב, עמ' 69,  תשובה נ).

לראש העמוד
הדפסת עמוד
שליחת קישור לחבר

Dedication

מתפללים לרפואתם השלימה של

איילת חן בת שולמית
נחמה צביה בת שושנה בריינא

מאירה בת אסתר

רבקה רינה בת גרונה נתנה

יוסף (יוסי) בן חנה

דוד חיים בן רסה

ליליאן בת פורטונה

אליעזר יוסף בן חנה ליבא
רועי משה אלחנן בן ג'ינה דֶברָה
יפה בת רחל יענטע
בתוך שאר חולי עם ישראל

 

לע"נ

מר שמואל שמש ז"ל

חבר הנהלת 'ארץ חמדה'

נלב"ע י"ז בסיוון תשע"ד

 
לע"נ
מרת אסתר שמש ע"ה
נלב"ע
כ' באב תשע"ז 

 
לע"נ

מרת שרה ונגרובסקי  ע''ה

בת ר' משה זאב

נלב"ע י' בתמוז תשע"ד

 

 לע"נ

ר' מאיר  ז"ל

בן יחזקאל שרגא

ברכפלד


לע"נ
הרב אשר וסרטיל ז"ל
נלב"ע ט' בכסלו תשס"ט 
 

 לע"נ

רבי יעקב  ז"ל

בן אברהם ועיישה וחנה

בת יעיש ושמחה סבג

 

 לע"נ

הרב ראובן אברמן זצ"ל,

חבר הנהלת 'ארץ חמדה'

נלב"ע ט' בתשרי תשע"ו

 

 לע"נ

הרב שלמה מרזל זצ"ל,

חבר הנהלת 'ארץ חמדה'

נלב"ע י' באייר תשע"א


לע"נ

ר' אליהו כרמל ז"ל

נלב"ע

ח' באייר תשע"ו

 

לע"נ
ר' בן ציון גרוסמן
 
נלב"ע כ"ג בתמוז תשע"ז

לע"נ
סוזי בת עליזה כהן ז"ל
נלב"ע כ"ד בחשוון תשע"ח

 לע"נ
חיים משה
בן
קוקה יהודית כהן ז"ל
נלב"ע ז' בתשרי תשע"ה

לע"נ
הרב ישראל רוזן
זצ"ל
נלב"ע
י"ג בחשוון תשע"ח

לע"נ

מרים ריגלר ע"ה

רעייתו של ד"ר מיכאל ריגלר הי"ו

נלב"ע אייר תשע"ח


לע"נ
הנופלים במערכה
 על הגנת המולדת
הי"ד

site by entry.
ארץ חמדה - מכון גבוה ללימודי היהדות, ירושלים ע"ר © כל הזכויות שמורות | מדיניות פרטיות. | תנאי שימוש באתר.