English | Francais

Search


שנת תשס"ו | שבת פרשת דברים

עשות ספרים הרבה

הרב דניאל כץ

ערך החיים בהלכה - קדימויות בהצלת חיים (חלק ו)
הרב דב הלברטל ירושלים תשס"ו (292 עמ')
הרב דב הלברטל ממשיך בסדרת הספרים העוסקת בדיני נפשות. באופן שיטתי, הוא מנתח כל שאלה ומלקט את המקורות מתורת התנאים והאמוראים ועד ספרי שו"ת של אחרוני זמננו. כרך זה עוסק בשאלות קשות (ומצויות, לצערנו) אשר נוגעות לקדימויות בהצלת חיים. נביא מהחלק השמיני שבספר "קדימויות" בין רמות סיכון, העוסק בשאלה האם יש עדיפות למנוע ודאי סכנה.
במקרה שלפנינו עומד אדם נוסף ב"ספק סכנה". הרב הלברטל מביא משו"ת "יד אליהו" שמכריע להקדים את המסוכן בוודאות למסוכן המסופק, בתנאי שאין הבדלים ביניהם. ואילו כאשר המסוכן המסופק יש לו מעלה כלשהי, צריך להקדים את הטיפול בו גם כאשר לאחר יש סכנה ודאית. הרב אלישיב חולק על דבריו של ה"יד אליהו" ומכריע לטפל במסוכן יותר.
כמו כן, מובאת תשובת ה"אגרות משה" שיש להקדים חולה שסיכוייו לחיות, לאחר הטיפול, גדולים יותר מאשר חולה שאין סיכוי שיחיה יותר משנה לאחר הטיפול. הגרש"ז אוירבך זצ"ל ויבדל לחיים ה"ציץ אליעזר" כותבים שיש מקום להימנע מלחבר למכונות אדם שאין אפשרות להצילו לזמן ארוך אם לא תהיה אפשרות להציל באותה המכונה חולים שניתן יהיה לרפאם ולהחזירם לחיים רגילים.
בהמשך הספר מובאים דיונים באשר לקדימות הטיפול בתלמידי חכמים וכהנים בזמן הזה.
הדברים מוגשים לקורא בסדר ובבהירות רבה ומביאים תועלת גדולה לחפץ בבירור עניינים סבוכים אלה.
ראוי להזכיר גם את הכרך הקודם "מסירה לאויב" אשר דן בסוגיית מסירת היחיד עבור הצלת רבים.
לראש העמוד
הדפסת עמוד
שליחת קישור לחבר
site by entry.
ארץ חמדה - מכון גבוה ללימודי היהדות, ירושלים ע"ר © כל הזכויות שמורות | מדיניות פרטיות. | תנאי שימוש באתר.