English | Francais

Search


שנת תשס"ה | שבת פרשת בשלח

עשות ספרים הרבה"המעין" טבת תשס"ה
בעריכת הרב יואל קטן הוצאת מוסד יצחק ברויאר ירושלים (96 עמ')
בין כל קבצי המאמרים היוצאים בימינו תופס "המעין" מקום מיוחד, הן בזכות תוכנם המעניין של המאמרים והן בגלל מגוון הכותבים מכל החוגים ומכל המגזרים. יש לציין בנוסף לכך את ה"וותק" של הקובץ המיוחד שזהו כבר הכרך המ"ה שלו. מי שערך קובץ זה שנים רבות היה רבי יונה עמנואל ז"ל שנשא בעול עד פטירתו בשנת תשס"ב ועתה ממלא את מקומו הרב יואל קטן יבלח"א.
נסקור כמה מהמאמרים בחוברת זו: בראשה מובאים י"ג מכתבים חדשים ומעניינים של הגר"י וינברג בעל ה"שרידי אש" שהיה מגדולי הדור הקודם (נפטר תשכ"ו). הרב וינברג זצ"ל היה בעל מבט רחב וחודר שזכה להבחין בתופעות רוחניות חדשות ומתוך כך בחן אותם באספקלריא של תורה ובשכל ישר. במכתבים עולה דעתו של הרב בענין הרצל וז"ל: "הניצוץ היהודי שהופח בנשמתו של הרצל ע"י מעשה דרייפוס היה דתי ... ואילו היה מאריך ימים מי יודע אולי היה חוזר בתשובה, יש כמה סימנים לכך". ולגבי המדינה "אי אפשר ללחום נגד כל העם העברי שנאחז כולו בזרם זה ... מוכרחים אנחנו ליצור כוחות גדולים של קדושה ומוכרחים אנחנו לחשוב תחבולות איך להשפיע על המון בית ישראל. וכבר הוברר לי עפ"י הניסיון כי אפשר להשפיע רק בתוכחה היוצאת מן הלב, כלומר מלב מלא אהבה וחמלה ... מפחד אני מפני החטא של "אש זרה" אש שנראית כאש של קודש אבל באמת איננה אש של מעלה. ואש זרה זו היא שמעכבת את גאולת הנפש הישראלית, את גאולת ישראל. ועל דא קא בכינא!"
עוד בחוברת: מאמרים בנושא הנבואה, ברכות קריאת שמע, כוונה במצוות לדעת הרמב"ם, ביאור על הפיוט "ידיד נפש", מאמר מקיף בהלכות "בן סורר ומורה", וביאור המושג "מעשה אבות סימן לבנים".
בסיום החוברת מדור נרחב המוקדש לביקורת ספרים הכולל מאמר נרחב על מהדורת הרמב"ם שהוציא הרב שילת וסקירות קצרות יותר על עשרות ספרים וחוברות. מדור זה כולו הוא חידושו של העורך החדש. לרוב הוא כותב את כולו בטוב טעם ודעת.
נברך את מוסד ברויאר ואת העורך שימשיכו לזכות את הציבור, ו"המעיין" ינביע את מימיו עוד שנים רבות.
לראש העמוד
הדפסת עמוד
שליחת קישור לחבר


site by entry.
ארץ חמדה - מכון גבוה ללימודי היהדות, ירושלים ע"ר © כל הזכויות שמורות | מדיניות פרטיות. | תנאי שימוש באתר.