English | Francais

Search


שנת תשס"ה | שבת פרשת שמיני

שו"ת במראה הבזקסאן חוזה, קוסטה ריקה San Joze, Costa Rica
אייר תשנ"ג

זמן חיוב במצוות ומנהג הנחת תפילין לנער שנולד בל' אדר א' כשבר-המצוה בשנה פשוטה

שאלה

ילד שנולד ביום ל' אדר א' תשמ"א, זאת אומרת יום א' דראש חודש אדר ב'. מתי צריך להניח תפילין בשנת תשמ"ד.

תשובה
נחלקו פוסקים בדין זה. יש אומרים שאם השנה הי"ג תהיה שנה פשוטה (כדוגמת שנת התשנ"ד), נחשב הנער לבר-מצווה בא' באדר[1], ויש אומרים שלהחמיר אנו אומרים, שייחשב לבר-מצווה כבר בל' שבט, אך במקום בו הוא קולא, יתכן להחשיבו לבר-מצוה רק החל בכ"ט באדר[2].

אלא שלעניין הנחת תפילין נהגו להניחן בברכה חודש אחד לפני זמן בר-מצווה, מדין חינוך[3], ויש אומרים – חודשיים או שלושה[4]. בנדון זה נראה אפוא שלדברי הכל יוכל הנער להניח תפילין בברכה החל ביום ה', א' בשבט התשנ"ד, וכחיוב החל ביום ו', ל' בשבט תשנ"ד[5].

--------------------------------------------------------------------------------

[1] שו"ת "בנין ציון" (סי' קנא), וטעמו ששני ימי ראש-חודש חשובים כיום אחד, וכאלו נולד בא' באדר ב', שדינו להיחשב לבר-מצוה בא' באדר בשנה פשוטה.
[2] שו"ת "מנחת יצחק" (ח"ו סי' ח וח"ח סי' ז), וטעמו שאדר שני בשנה מעוברת עומד תחת אדר בשנה פשוטה (אם השנה הי"ג תהיה שנה מעוברת, כתבו רוב הפוסקים שהנער יחשב לבר-מצוה בל' באדר א' – "משנה ברורה" סי' נה ס"ק מג).
[3] "ערוך השולחן" או"ח סי' לז סעיף ד.
[4] "מגן אברהם" (או"ח סי' ל"ז ס"ק ד) ו"משנה ברורה" (שם ס"ק יב).
[5] עיין שו"ת "ציץ אליעזר" (חלק יג סוף סי' י).
 

לראש העמוד
הדפסת עמוד
שליחת קישור לחבר


site by entry.
ארץ חמדה - מכון גבוה ללימודי היהדות, ירושלים ע"ר © כל הזכויות שמורות | מדיניות פרטיות. | תנאי שימוש באתר.