English | Francais

Search


שנת תשס"ה | שבת פרשת בחוקותי

משפט והלכה - משפטי שאול / הלכה פסוקההסכם הבוררות – סיכום
הרב יוסף כרמל
בחודשיים האחרונים הסברנו את העקרונות ההלכתיים והמשפטיים עליהם בנינו את הסכם הבוררות.
הסכם זה מטרתו כפולה:
א.       להפוך את הבוררות למעמד מחייב מבחינה משפטית ומתוך כך להפוך את החלטות בית הדין לברות אכיפה גם מבחינת החוק במדינת ישראל.
ב.       לתת סמכות ויכולת לבית הדין לפעול בתוך מסגרת ההלכה גם בסוגיות שנויות במחלוקת כאשר המגמה היא טובת הציבור.
ההלכה מכירה בטובת הציבור כגורם משמעותי בדיני ממונות ולכן צורך זה משפיע רבות על תקנות חכמים המופיעות בסדר נזיקין ואח"כ ברמב"ם ובשולחן ערוך "חושן משפט".
כיוון שלבית הדין של"משפט והלכה בישראל" אין הסמכות לתקן תקנות כלליות שמחייבות את כלל הציבור, הנהלת בית הדין ראתה חובה לתקן את הדברים הדרושים תיקון בתוך שטר הבוררות. תיקונים אלה משתלבים במגמה הכללית של בית הדין והיא מתן שירות יעיל לציבור, שירות שיעמוד בכל מבחן הלכתי וייתן מענה לצורכי הציבור גם לפי החוק.
הנושאים שטופלו במסגרת זו היו:
א.       הסמכות של בית הדין להחליט על פי: 1. דין.
                                                                         2. פשרה הקרובה לדין.
                                                                         3. ראות עיניי הדיינים.
ב.       חובתו של בית הדין לנמק את הפסק.
ג.        הזכות לערער על פסק בית הדין (על פי חוק הבוררות אין אפשרות לערער).
ד.       מעמדה של ה"חברה" כגוף משפטי הלכתי בבית הדין וההסכמה מראש לראות אותה ככזו או את תוצאותיה [כגון הקבלה וההתחייבות שלא לתבוע את הנכסים הפרטיים של בעלי המניות בחברה (למעט מקרים יוצאי דופן)].
ה.      חיוב נזיקין גם בנזק עקיף והחובה לתקן נזק שכזה.
ו.         הסכמה והתחייבות לתשלום הוצאות לצד שכנגד על פי החלטת בית דין.
 
החל מן השבוע הבא נבאר את העקרונות ההלכתיים שעומדים מאחורי סדרי הדין של בית הדין "משפט והלכה בישראל" 
לראש העמוד
הדפסת עמוד
שליחת קישור לחבר


site by entry.
ארץ חמדה - מכון גבוה ללימודי היהדות, ירושלים ע"ר © כל הזכויות שמורות | מדיניות פרטיות. | תנאי שימוש באתר.