English | Francais

Search


שנת תשס"ד | שבת פרשת לך לך

שו"ת במראה הבזק" (מתוך ח"ה)
 
פראג, צ'כיה        Prague, Czech Republic
אלול תשנ"ט
הפיכת מסעדה בשרית לחלבית
שאלה:
בעל מסעדה בשרית בפראג, מעוניין להפוך את מסעדתו לחלבית. ברצוננו לדעת האם ניתן להכשיר כלים (סכו"ם, כוסות, סירים וכו') לצורך כך, או שאין להתיר, כפי שכותב המג"א בסימן תקט סקי"א, שאין להגעיל כלים סתם מבשר לחלב, ועליו לקנות כלים חדשים. כמובן כשמדובר במעבר חד-פעמי, וישנו הפסד מרובה.
כמו כן, אם ישנן הערות מיוחדות לגבי הכשר התנורים, משטחי העבודה וכו', נשמח לשמוע. (כלי פורצלן יוחלפו כמובן).
 
תשובה:
ניתן להקל[1] ולהגעיל כלים מבשר לחלב במקרה חד-פעמי[2] או בהפסד מרובה[3] או ע"י הטרפת הכלים[4] גם לנוהגים כחומרת ה"מגן אברהם" (או"ח סי' תקט ס"ק יא).


[1] שכן בעיקר דינו של ה"מגן אברהם" ישנה מחלוקת אחרונים:
 כדעת ה"מגן אברהם" פסק גם "פרי מגדים", וכן פסקו כך "חתם סופר" ו"קיצור שולחן ערוך" ועוד. אך מדברי ה"פרי חדש" (יו"ד סי' צז ס"ק א) משמע שפשיטא ליה, שאין כלל לחוש להגעיל מכלי בשר לחלב, ו"ערוך השולחן" (או"ח סי' תקט ס"ק י) הביא בהגהתו דברי "מגן אברהם" ותמה עליו, וכן פסק להלכה ב"כף החיים" (סי' תקט ס"ק מ"ה) בשם החיד"א (ב"מחזיק ברכה"). ומהרש"ם כתב (שו"ת מהרש"ם ח"ב סימן רמא) שגם בדעת ה"מגן אברהם" שבדיעבד, אם הגעיל, אין חשש איסור (ויוכל להשתמש כפי שתכנן) "דבמה שאסרו משום אתי למיטעי, אין לאסור בדיעבד" ועיין עוד בעניין זה בשו"ת מהרש"ם (שם) וב"יביע אומר" (ח"ג יו"ד סי' ד). [יש להקפיד שההגעלה תהיה באופן, שהכלי לא יחזור וייעשה חלבי מבליעת החלב שנפלט, כגון שאינו בן יומו או שיש אפר במים או שיש במים ששים כנגד החלב הבלוע]. אך גם לפי השיטות האוסרות ישנם אופנים שבהם מותר להפוך כלי מבשר לחלב, וכדלהלן.
[2] "פרי מגדים" (בא"א, שו"ע יו"ד סי' תנא ס"ק ל, בסופו) כתב, וז"ל: "הנה מבשר לחלב אין נוהגין להגעיל ולא ללבן, וכמ"ש המג"א סי' תק"ט סקי"א, ומ"מ בפסח י"ל דמגעילין מבשר לחלב, כי ל"ש חששא פעם אחת בשנה ונזהר הוא". נראה דכל שכן שבנדון דידן, שהוא מעבר חד-פעמי, מותר לעשות כן.
[3] כתב ה"פרי מגדים" (סי' תנב ס"ק יג) ז"ל: "כי האיסור להגעיל מבשר לחלב מנהגא הוא, הא מדינא ושעת הדחק יראה דמותר לכתחילה" נראה אפוא, שהוא הדין בנדון דידן, שהוא מקרה שיש בו הפסד מרובה.
[4] כתב "פרי מגדים" (סי' תקט ס"ק יא) ז"ל: "ולהגעיל מכלי בשר לחלב נוהגין להטריף מקודם".
 
 
 
לראש העמוד
הדפסת עמוד
שליחת קישור לחבר
site by entry.
ארץ חמדה - מכון גבוה ללימודי היהדות, ירושלים ע"ר © כל הזכויות שמורות | מדיניות פרטיות. | תנאי שימוש באתר.