English | Francais

Search


שנת תשס"ד | שבת פרשת מקץ

"עשות ספרים הרבה" (קהלת י"ב יב)

הרב דניאל כץ – "ארץ חמדה"

ברכת מועדיך חנוכה ופורים

הרב שלמה זלמן שמעיה ירושלים תשס"ב (רס' עמ')

כמו כן החידושים שהוא אוסף נבחרו בעיקר לפי ההברקה והחידוש שבהם ולא בהכרח עפ"י התוצאה המעשית הנובעת מהם. לשונו ברורה וישנן כותרות ביניים המקלות על הקריאה בספר.

נביא כמה מהדברים בענייני החנוכה: בסימן ו' מביא את קושיית הבית יוסף מדוע תוקנו ח' ימים הרי הפך הספיק ליום א' והנס הוא רק ז' ימים, הב"י תירץ ג' תירוצים א. כל יום הדליקו שמינית והספיקה לכל היום, דהיינו הנס הוא בכל ח' הימים. ב. מילאו מהפך למנורה והפך נשאר מלא- גם כן נס מהיום הראשון. ג. גם אחרי שדלקו לילה אחד נשארו הנרות מלאות שמן כבתחילה. הפרי החדש הקשה על תירוצי הב"י: על הראשון תמה כיצד הרשו לעצמם להחסיר מהשיעור שצריך לשים בנרות. על השני תמה מה היה הנס ביום האחרון, הרי שהיה הפך מלא ומספיק ליום שלם ועל השלישי הקשה גם כן מה הנס ביום האחרון. והמחבר מציין שבתוספות הרא"ש על מסכת שבת ( כתבנו במדור זה לאחרונה על חשיבותם של התוס' רא"ש) נמצאים תירוצי הבית יוסף באופן שמסלק מעליהם את תמיהת הפרי חדש: בהסבר התירוץ הא' מבאר הרא"ש שבשעת הדחק אפשר לתת גם פחות מהשיעור. לגבי התי' הב' שהפך נשאר מלא (תירוץ זה גם נמצא בספר האשכול) מבאר שהיה ניכר הנס גם ביום ראשון שראו שהפך לא התרוקן. לגבי התירוץ הג' ביאר הרא"ש שנחסר כל יום שמינית מהשמן שבמנורה. עוד מציין המחבר שגם תירוצו של הפרי החדש שתיקנו את היום הח' על נס הניצחון נמצא גם בראשונים- בבית הבחירה למאירי על שבת.

לסיכום זהו ספר מועיל המביא ללימוד ולעיון בהלכות החגים מתוך מקורות רבים ובסברה ישרה.     

 


 

 

 

לראש העמוד
הדפסת עמוד
שליחת קישור לחבר
site by entry.
ארץ חמדה - מכון גבוה ללימודי היהדות, ירושלים ע"ר © כל הזכויות שמורות | מדיניות פרטיות. | תנאי שימוש באתר.