English | Francais

Search


שנת תש"ף | שבת פרשת קורח

הלכה פסוקה: בקשה לשינוי תשובה שניתנה באתר אינטרנט

תקצירים מתוך פסקי דין - רשת בתי הדין 'ארץ חמדה גזית'

הרב הדיין עקיבא כהנא, חוקר במכון משפט והלכה בישראל

בקשה לשינוי תשובה שניתנה באתר אינטרנט
'ארץ חמדה גזית' ירושלים / חשון תשע"ג / תיק מס' 73002

דיינים: הרב יוסף כרמל, הרב דניאל כ"ץ, הרב דניאל מן

המקרה בקצרה: התובע הגיש תביעה כנגד הנתבע שהוא רב העונה תשובות באינטרנט, בדרישה שביה"ד יורה לו לשנות פסק הלכה שניתן במסגרת אתר אינטרנט.

פסק הדין: התביעה נמחקת, והתובע אינו רשאי להגיש את התביעה בבית דין אחר.

נימוקים בקצרה:

א. תחומי העיסוק של בית הדין
כתב השולחן ערוך (חו"מ ו, א) ש"אין הדיינים יושבים לדון בדין פחות משוה פרוטה", אין כוונתו שהדיינים לא מתעסקים בדינים שאין בהם ערך כספי כלל, משום שהרי בית הדין מתעסק במניעת הוצאת דיבה, או בסעדים אחרים שאנשים מבקשים. אלא שבית הדין אינו מתערב כאשר אדם מבקש שבית הדין יבחן סוגיה הלכתית ואת הפסיקה הראויה בעניין זה כשאין תביעה נקודתית על הפרק.
לפיכך, בית הדין דוחה את התביעה לבחון האם הפסיקה שפורסמה באינטרנט נכונה או שגויה.

ב. חשש לביזוי תלמידי חכמים
יתירה מזו, ישנה בעיה חמורה בעצם הגשת תביעה כנגד אחד מרבני ישראל בטענה שמה שהוא אומר מטעה ומכשיל. יש בכך משום ביזוי של הרב, וכמו שכתב הרמב"ם בתשובה (רסח):
ואם הממונה מטעם ההלכה מוכיח מי שנופל ממנו בחכמה על דבר מענייני האיסור וההתר, חייב הוא לקבל זאת (ממנו) ולא לחלוק (עליו), ואל יהא בור, אשר מסימניו, (שהוא) מדבר לפני מי שהוא גדול ממנו בחכמה ואם לא יקבל ממנו ויתמיד (במעשה) שעליו הוכיחו, הרי הוא בר נידוי לפי שהוא עובר על איסור ועם זה מבזה תלמידי חכמים, שהוא בכלל בזיון דבר ה'.
למרות שמותר לפי ההלכה לומר על רב שהוא טועה ואין בזה משום ביזיון כמו שכתב בשו"ת חוות יאיר (א, יז): "ואין גנאי לאותו חכם לומר שטעה כי גם מבחר מין אנושי טעה".
אלא שהגשת תביעה לבית הדין, על כך שנפסק פסק שאינו לרוח התובע, מהווה צעד מופרז שיש בו ביזוי ופגיעה ברב, על כן בית הדין מוחק את התביעה ואוסר על הגשתה בכל בית דין אחר.

למעבר לפסק הדין

לראש העמוד
הדפסת עמוד
שליחת קישור לחבר


Dedication

מתפללים לרפואתם השלימה

של 

ניר רפאל בן רחל ברכה

אסתר בת רחל

נתנאל אילן בן שיינא ציפורה

מאירה בת אסתר

רבקה רינה בת גרונה נתנה

יפה בת רחל יענטע

ויקי ויקטוריה בת דייזי

אסתר מיכל בת גיטל

יהודית שרה בת רחל

רייזל עניה בת דבורה

נתנאל בן שרה זהבה

בנימין בן שולמית

שרה בת פנינה

אלישע יוסף בן אורית

בתוך שאר חולי עם ישראל

 

 לע"נ

מר שמואל שמש ז"ל

חבר הנהלת 'ארץ חמדה'

נלב"ע י"ז בסיוון תשע"ד


לע"נ
מרת אסתר שמש ע"ה
נלב"ע
כ' באב תשע"ז


לע"נ

מרת שרה ונגרובסקי  ע''ה

בת ר' משה זאב

נלב"ע י' בתמוז תשע"ד

 

לע"נ

ר' מאיר וגב' שרה ברכפלד

(שרה - נלב"ע ט"ז בטבת תש"ף)


לע"נ
הרב אשר וסרטיל ז"ל
נלב"ע ט' בכסלו תשס"ט 

לע"נ

רבי יעקב  ז"ל

בן אברהם ועיישה וחנה

בת יעיש ושמחה סבג

 

לע"נ

הרב ראובן אברמן זצ"ל,

חבר הנהלת 'ארץ חמדה'

נלב"ע ט' בתשרי תשע"ו

 

לע"נ

הרב שלמה מרזל זצ"ל,

חבר הנהלת 'ארץ חמדה'

נלב"ע י' באייר תשע"א


לע"נ
ר' אליהו כרמל ז"ל

נלב"ע

ח' באייר תשע"ו

 

לע"נ
ר' בן ציון גרוסמן
 
נלב"ע כ"ג בתמוז תשע"ז

לע"נ
סוזי בת עליזה כהן ז"ל
נלב"ע כ"ד בחשוון תשע"ח

 לע"נ
חיים משה
בן
קוקה יהודית כהן ז"ל
נלב"ע ז' בתשרי תשע"ה

לע"נ
הרב ישראל רוזן
זצ"ל
נלב"ע
י"ג בחשוון תשע"ח

לע"נ

שלמה דוד בן זלמן ושרה

אבנית ז״ל

נלב"ע סיון תשע"ט

 

לע"נ
גיטה ואברהם קליין ז"ל
 (אברהם - נלב"ע י"ח באייר תשע"ט)

לע"נ
גב' לוריין הופמן
ע"ה

לע"נ
גב' מרים שטרן ע"ה
נלב"ע ה' אב תשע"ט

דוד צבי טרשנסקי ז"ל
בנם של יצחק ונעמי הי"ו
נלב"ע כ"ח באייר

לע"נ
הנופלים במערכה
 על הגנת המולדת
הי"ד

site by entry.
ארץ חמדה - מכון גבוה ללימודי היהדות, ירושלים ע"ר © כל הזכויות שמורות | מדיניות פרטיות. | תנאי שימוש באתר.