English | Francais

Search


שנת תשפ"א | שבת פרשת בהעלותך

שו"ת במראה הבזק: פתיחת המקוה הקהילתי בפני טובלים לצורך גיור רפורמי(מתוך ח"ב) 

ציריך, שוויץ                                     Zurich, Switzerland 
אדר ב' תשנ"ב 

שאלה
נודע שיש אשה שרוצה לטבול במקוה הציבורי כחלק מ"גיור" רפורמי. השאלה היא באם אני מחויב למנוע אותה מלהשתמש במקוה שלנו. כמובן שלא נתן לה שום אישור טבילה וכו', אבל האם אפשר לנו להסתפק ב"שב ואל תעשה"? מבחינה ציבורית זה יהיה הרבה יותר טוב באם נעלים עין מכל הענין. 

תשובה
אין לאפשר טבילה לאשה הרוצה לטבול במקוה כחלק מגיור רפורמי, כיון שאין אנו מכירים בגיור זה שהוא חוכא ואיטלולא, ולא ניתן לו "הכשר". אך אם הם שותפים בבניין המקוה ונתנו מעות לבניין המקוה אי אפשר למונעם, אבל אין למנהלי המקוה שום אחריות על מעשיהם. ואם אינם שותפים בבניין המקוה ובאחזקתו, יכולים למונעם, ואין חשש איבה ומחלוקת, מפני שיכולים לומר שזה נעשה רק לנשים שרוצות לטבול, ולא לטבילת גירות1.

_________________________________________
1אמנם הגר"מ פיינשטיין ב"אגרות משה" בעניין גיור (יורה דעה ח"ב סי' קכה) של רבנים קונסרבטיביים התיר בתנאי שיקחו רב כשר ומומחה שיצרף לו עוד שניים כשרים, כך שכל תהליך הגיור יהיה על פי כשרים, אך לא מדובר שם ברפורמים, ויש מקום לחלק, ואכמ"ל.

לראש העמוד
הדפסת עמוד
שליחת קישור לחבר


Dedication

מתפללים לרפואתם השלימה

של

ניר רפאל בן רחל ברכה

ישראל בן רבקה

מאירה בת אסתר
רבקה רינה בת גרונה נתנה

טל שאול בן יפה

משה בן שרה הכהן
אריה יצחק בן גאולה מרים

נטע בת מלכה

בתוך שאר חולי עם ישראל

 

לע"נ

מר משה וסרצוג ז”ל

חבר הנהלת 'ארץ חמדה'

נלב"ע כ' תשרי תשפ"א

 

לע"נ

מר שמואל שמש ז"ל

חבר הנהלת 'ארץ חמדה'

נלב"ע י"ז בסיוון תשע"ד


לע"נ
מרת אסתר שמש ע"ה
נלב"ע
כ' באב תשע"ז


לע"נ

מרת שרה ונגרובסקי  ע''ה

בת ר' משה זאב

נלב"ע י' בתמוז תשע"ד


לע"נ
 יחזקאל וחנה צדיק ע"ה
י"א באייר תשע"ו / י"ט בתשרי תשפ"א

לע"נ

ר' מאיר וגב' שרה ברכפלד

(שרה - נלב"ע ט"ז בטבת תש"ף)


לע"נ
הרב אשר וסרטיל ז"ל
נלב"ע ט' בכסלו תשס"ט 

לע"נ

רבי יעקב  ז"ל

בן אברהם ועיישה וחנה

בת יעיש ושמחה סבג

 

לע"נ

הרב ראובן אברמן זצ"ל,

חבר הנהלת 'ארץ חמדה'

נלב"ע ט' בתשרי תשע"ו

 

לע"נ

הרב שלמה מרזל זצ"ל,

חבר הנהלת 'ארץ חמדה'

נלב"ע י' באייר תשע"א


לע"נ
ר' אליהו כרמל ז"ל

נלב"ע

ח' באייר תשע"ו

 

לע"נ
ר' בן ציון גרוסמן
 
נלב"ע כ"ג בתמוז תשע"ז

לע"נ
סוזי בת עליזה כהן ז"ל
נלב"ע כ"ד בחשוון תשע"ח

 לע"נ
חיים משה
בן
קוקה יהודית כהן ז"ל
נלב"ע ז' בתשרי תשע"ה

לע"נ
הרב ישראל רוזן
זצ"ל
נלב"ע
י"ג בחשוון תשע"ח

לע"נ

שלמה דוד בן זלמן ושרה

אבנית ז״ל

נלב"ע סיון תשע"ט

 

לע"נ
גיטה ואברהם קליין ז"ל
אברהם - נלב"ע י"ח באייר תשע"ט
גיטה - נלב"ע ד אב

לע"נ
גב' לוריין הופמן
ע"ה

לע"נ

יצחק זאב טרשנסקי ז״ל

כ״ח באדר תשפ"א

 

לע"נ

דוד צבי טרשנסקי ז"ל

בנם של יצחק ז"ל ונעמי הי"ו

נלב"ע כ"ח באייר

 

לע"נ
הנופלים במערכה
 על הגנת המולדת
הי"ד
site by entry.
ארץ חמדה - מכון גבוה ללימודי היהדות, ירושלים ע"ר © כל הזכויות שמורות | מדיניות פרטיות. | תנאי שימוש באתר.