English | Francais

Search


שנת תשפ"א | שבת פרשת ואתחנן

חמדת הדף היומי: שינה בסוכה מתחת למיטה – סוכה דף

הרב עקיבא כהנא

השבוע נלמד בדף היומי את המשנה (דף כ עמוד א) שמדברת על השאלה האם אדם שישן מתחת למיטה שנמצאת בסוכה מקיים מצוות סוכה או לא. להלכה כתבה הגמרא שמיטה בגובה י' טפחים הישן מתחתיה לא יצא ידי חובתו. 

מרש"י (ד"ה הישן), הרא"ה ור' אברהם מן ההר (כאן) משמע שהבעיה היא שאדם שיושב מתחת לאוהל אינו יושב מתחת לסוכה. כך גם נראה מהתוספות (ד"ה הישן) שכתבו שהטעם לכך שמתחת למיטה אין זה נחשב לסוכה, הוא משום שהמיטה היא אוהל שמפסיק, ולכן כאשר המיטה נמוכה מעשרה טפחים, היא לא נחשבת לאוהל חשוב, ולכן מה שמתחתיו גם נחשב לסוכה. הוא מביא אפשרות לומר שאולי ישנם אמוראים שיפסלו גם בפחות מי' טפחים. 

אמנם, הרי"ף (י ע"א מדפי הרי"ף), הרמב"ם בפירוש המשניות (ב, א) ובהלכותיו (סוכה ה, כג) והרא"ש (פרק ב, סימן א) כתבו שהטעם שמתחת למטה לא יצא, הוא משום שזה נחשב כמו "סוכה שתחת סוכה" שלמדנו שמי שיושב בסוכה התחתונה לא יצא ידי חובתו.  

בעל המאור (שם) הקשה על הרי"ף: "ואין לשון פירושו בזה נכון, וכך היה לו לומר כיון שגבוהה עשרה הוי ליה אהל בפני עצמו, ואין זה עומד בצל סוכה אלא בצל אהל המטה", כלומר, שלא מובן מדוע הרי"ף לא פירש כפירושם של רש"י ותוספות. הרמב"ן (מלחמות ה' שם) תירץ שהרי"ף הקשה את קושיית התוספות, שישנן שיטות שונות מהו גובה האוהל שנחשב לאוהל כדי להפסיק מהסוכה, ואם אכן הבעיה היא משום אוהל, הרי גם אם המיטה היתה נמוכה יותר היה עדיין פסול, ולכן הרי"ף הסביר שהפסול הוא מדין סוכה שתחת סוכה. בנוסף הוא מביא לדברי הרי"ף ראייה מהירושלמי שמקשה על ר' יהודה המתיר לישון מתחת לסוכה, מדין סוכה שתחת הסוכה שאם יש מגורים בסוכה העליונה, הסוכה התחתונה פסולה, ומשמע שהפסול הוא מדין סוכה שתחת סוכה. הנצי"ב (מרומי שדה בסוגייתנו) הקשה שהירושלמי שם דוחה את הקושיה ואומר: "תמן יש שם חלל אחר, הכא אין כאן חלל אחר" כלומר, שאין דומה מיטה לסוכה שמתחת סוכה, משום שהמיטה אינה יוצרת חלל אחר שנחשב לסוכה.  ואם כן אין כל ראייה מהירושלמי להבנת הרי"ף, ולהיפך מכך שהבבלי לא הקשה כקושיית הירושלמי, מוכח שהטעם אינו משום סוכה שתחת סוכה. 

הב"ח (או"ח תרכז) ביאר להלכה שלפי פירוש הרמב"ם והרי"ף והרא"ש הפסול של שינה מתחת למיטה הוא פסול של סוכה שמתחת לסוכה שהוא פסול מהתורה, שדרשו אותו (גמרא ט ע"ב) מפסוק: בסוכות תשבו, ולא בסוכה שתחת לסוכה. ואילו לפי פירוש רש"י ותוספות אדם שישן מתחת למיטה בסוכה לא יצא ידי חובתו רק מדרבנן. אמנם ה'בגדי ישע' (תרכו) חלק על דבריו והבין שגם לפירוש הרי"ף שינה מתחת למיטה אינה ממש כשינה מתחת לסוכה הבנויה מתחת לסוכה אחרת, שהרי מיטה אינה סוכה כשרה, אלא שחכמים פסלו את השינה מתחת למיטה משום שהישיבה שם דומה לישיבה בסוכה שמתחת לסוכה, אבל גם לדברי הרי"ף פסול זה הוא מדרבנן. אמנם, ערוך השלחן (תרכז, ב) כתב להיפך שזה שהרי"ף כתב ששינה מתחת למיטה דומה לשינה מתחת לסוכה שתחת סוכה, למרות שהדברים אינם דומים לגמרי, זה מראה שהרי"ף רצה לומר שפסול השינה מתחת למיטה בסוכה הוא מהתורה, כמו הפסול של סוכה מתחת לסוכה. ומהקרית ספר (הל' סוכה פרק ה) גם משמע שהוא פסול מהתורה. 

סיכום: ישנן שתי דעות בראשונים מהי הסיבה שאדם הישן מתחת למיטה בסוכה לא יצא ידי חובה: א. רי"ף רמב"ם ורא"ש - מדין סוכה שתחת סוכה. ב. רש"י תוספות ועוד ראשונים - בגלל ההפסק שבין הסכך לאויר שמתחת למיטה על ידי האוהל של המיטה, הראשונים מסבירים שלדעה שהסכך מפסיק כדין אוהל, הרי שיתכן שגם פחות מעשרה טפחים מפסיק. בנוסף, ישנם הסוברים שלדעת הרי"ף הפסול הוא מהתורה, ואילו לדעת רש"י הפסול הוא מדרבנן.

לראש העמוד
הדפסת עמוד
שליחת קישור לחבר


Dedication

מתפללים לרפואתם השלימה

של

ניר רפאל בן רחל ברכה

ישראל בן רבקה

מאירה בת אסתר
רבקה רינה בת גרונה נתנה

טל שאול בן יפה

משה בן שרה הכהן
אריה יצחק בן גאולה מרים

נטע בת מלכה

גדעון בן רחל

רחל בת טליה

בתוך שאר חולי עם ישראל

 

לע"נ

מר משה וסרצוג ז”ל

חבר הנהלת 'ארץ חמדה'

נלב"ע כ' תשרי תשפ"א

 

לע"נ

מר שמואל שמש ז"ל

חבר הנהלת 'ארץ חמדה'

נלב"ע י"ז בסיוון תשע"ד


לע"נ
מרת אסתר שמש ע"ה
נלב"ע
כ' באב תשע"זרבי יעקב  ז"ל


לע"נ

מרת שרה ונגרובסקי  ע''ה

בת ר' משה זאב

נלב"ע י' בתמוז תשע"ד

לע"נ
 יחזקאל וחנה צדיק ע"ה
י"א באייר תשע"ו / י"ט בתשרי תשפ"א

לע"נ

ר' מאיר וגב' שרה ברכפלד

(שרה - נלב"ע ט"ז בטבת תש"ף)


לע"נ

בן אברהם ועיישה וחנה

בת יעיש ושמחה סבג

 

לע"נ

הרב ראובן אברמן זצ"ל,

חבר הנהלת 'ארץ חמדה'

נלב"ע ט' בתשרי תשע"ו

 

לע"נ

הרב שלמה מרזל זצ"ל,

חבר הנהלת 'ארץ חמדה'

נלב"ע י' באייר תשע"א


לע"נ
ר' אליהו כרמל וגב' מלכה טויבע כרמל ז"ל

נלב"ע

ח' באייר תשע"ו / י"א במנחם-אב תשס"ט

 

לע"נ
ר' בן ציון גרוסמן
 
נלב"ע כ"ג בתמוז תשע"ז

לע"נ
סוזי בת עליזה כהן ז"ל
נלב"ע כ"ד בחשוון תשע"ח

 לע"נ

חיים משה בן
קוקה יהודית כהן ז"ל
נלב"ע ז' בתשרי תשע"ה

לע"נ

הרב ישראל רוזן זצ"ל
נלב"ע
י"ג בחשוון תשע"ח

לע"נ

שלמה דוד בן זלמן ושרה

אבנית ז״ל

נלב"ע סיון תשע"ט

 

לע"נ
גיטה ואברהם קליין ז"ל
אברהם - נלב"ע י"ח באייר תשע"ט
גיטה - נלב"ע ד אב

לע"נ
גב' לוריין הופמן ע"ה

לע"נ

יצחק זאב טרשנסקי ז״ל

כ״ח באדר תשפ"א

 

לע"נ

דוד צבי טרשנסקי ז"ל

בנם של יצחק ז"ל ונעמי הי"ו

נלב"ע כ"ח באייר

 

לע"נ
הנופלים במערכה
 על הגנת המולדת
הי"ד

site by entry.
ארץ חמדה - מכון גבוה ללימודי היהדות, ירושלים ע"ר © כל הזכויות שמורות | מדיניות פרטיות. | תנאי שימוש באתר.