English | Francais

Search


שנת תשס"ג | שבת פרשת אחרי מות

שו"ת במראה הבזק(מתוך ח"ד)


קוסטה ריקה, קוסטה ריקה             Costa Rica, Costa Rica
טבת, ה'תשנ"ו
עריכת מסיבת אירוסין בספירת העומר

שאלה:
האם מותר לערוך מסיבת "ארושין- תנאים" בתקופת העומר?
במידה ויש אפשרות לקיים מסיבה זו, האם יהיה מותר להשמיע מוסיקה? אלו הגבלות חלות במקרה זה?
 
תשובה:
מותר לערוך מסיבת אירוסין- תנאים בימי ספירת- העומר[1] ומותר למשתתפי הסעודה לשיר בסעודה[2]. אולם, אם הסעודה נערכת לפני ל"ג בעומר[3], למנהג האשכנזים אין לקיים בסעודה רקודים ומחולות ובודאי שאין לנגן בכלי נגינה או לשמוע מוסיקה המלווה בכלי נגינה[4]. אבל למנהג הספרדים יש מתירים בכל זה[5].
 


[1]  שלא נהגו לאסור אלא נשואין שהוא עיקר השמחה אבל אירוסין מותר שמא יקדמנו אחר (טור ושו"ע סי' תצג, א) וה"ה שמותר לעשות סעודת אירוסין. ובזה"ז שמקדשין בשעת נשואין מ"מ מותר לעשות שדוכין ולעשות סעודה "מגן אברהם" (סק"א) והביאוהו ה"באר היטב" ס"ק ב וה"משנה ברורה" (ס"ק ג) להלכה.
[2]  שהאבלות הנוהגת בתקופה זו היא אבלות קלה על תלמידי ר"ע שמתו באותו זמן ואסרו רק "שמחות יתרות ברקודין ומחולות" (לשון ה"באר היטב" ס"ק ב).
[3]  לנוהגים אבלות הספירה עד ל"ג בעומר, אבל לנוהגים שלא להסתפר אח"כ ויש להם מנהג אחר באשר לתקופת האבלות הוא הדין לענין זה (ע"פ ה"מגן אברהם" ס"ק ב).
[4]  כ"כ ה"מגן אברהם" (ס"ק א) ובעקבותיו ה"חוק- יעקב" (ס"ק ד), ה"באר היטב" שם וה"משנה ברורה" שם לענין רקודין ומחולות. ומה שכתבנו לענין הבאת כלי נגינה או שמיעת מוסיקה מלווה בכלי נגינה שהוא שווה לרקודין ומחולות, כ"כ "אגרות משה" (או"ח ח"א סי' קסו) ושו"ת "יחוה דעת" (ח"ו סי' לד) ועוד אחרונים.
[5] ילקוט יוסף ח"ה עמ' תל סעיף לה, והוא ע"פ שו"ת "יחוה דעת" (ח"ו סי' לד) שבסעודת מצווה אין לאסור בזה ומביא אחרונים המסייעים לדבריו. אולם כתב שם שמנהג האשכנזים אינו כן לענין מילה וה"ה כאן.
ולעצם השאלה אם סעודת תנאים היא סעודת מצוה, רבים כתבו שהיא סעודת מצווה אך יש חולקים שאינה סעודת מצווה אא"כ דורשים בה בתורה. עיין בספר "הנשואין כהלכתן" (ח"א פרק ג סעיף מו) ובמראי מקומות שם.

לראש העמוד
הדפסת עמוד
שליחת קישור לחבר
site by entry.
ארץ חמדה - מכון גבוה ללימודי היהדות, ירושלים ע"ר © כל הזכויות שמורות | מדיניות פרטיות. | תנאי שימוש באתר.