English | Francais

Search


שנת תשס"ג | שבת פרשת בהעלותך

התורה והמדינה (מעזבונו של מרן הגר"ש ישראלי זצ"ל)

פעולת המשטרה וכוחות הביטחון הפנימי במדינת ישראל בשבת – חלק שנים עשרהשבוע נדון בשאלה שהעלה הגראי"ה הרצוג זצ"ל  הרב הראשי הראשון של מדינת ישראל ואחר כך נביא את דעתו של מרן הגר"ש ישראלי זצ"ל החולק עליו. הגראי"ה הרצוג שואל במאמרו המפורסם "שמירת הבטחון הפנימי במדינה בשבת וביום טוב" (המשמש כבסיס למאמרו של הגר"ש ישראלי) מה הם ההגדרות המדויקות של ספק וחשש פיקוח נפש, היכן נחמיר בספק נפשות גם רחוק ונחלל שבת כדי להציל מספק ומתי נאמר שכיון שעל פי רוב אין כאן חשש נפשות אסור לחלל שבת מחשש שמא יהיה. וז"ל "ובכלל קשה להחליט על היתר מטעם חשש פיקוח נפש, שהרי ודאי יש איזה גבול גם לחשש פיקוח נפש…. והשאלה נשאלת הרי קיימא לן שהולכים בפיקוח נפש אחרי הרוב. ואם כן כמה אחוזי סכנה יהיו עד שינהוג בו פיקוח נפש דוחה שבת? ואיזה גדרים נגדיר בזה? ועל כן יש לחלק ולומר, שבמקרה מפולת וכיו"ב, הרי במפולת זו יש כדי להמית, והספיקות אינם אלא צדדיים; אם מי שנפל שם הוא יהודי, שאז לא הולכים אחר הרוב ופיקוח נפש דוחה שבת. אבל אם עצם המחלה אינה מסוכנת רק באחוז אחד מני אלף אין הדין כך. ומ"מ הגדרה מדויקת אין לנו עדיין, שהרי גם ספק פיקוח נפש דוחה שבת, ומעולם לא שמענו גם במחלה שהיא ס' פיקוח נפש שהיא דוקא במחצה על מחצה, ועל כן אפילו אם על פי רוב אינה סכנה מכל מקום מחללין עליה את השבת. ומעתה צא ותן לי את המדה והקצב! וצ"ע בזה.

ומחמת חומר הענין לכאורה נראה, שבמקרים מעין אלה נשתמש בכלל ששנים שעשאוה פטורים, שהוא לפי הנ"ל רק איסור מדבריהם. אלא שהדבר צריך בירור אם הצעה זאת היא מעשית ובת ביצוע".

כפי שהרב הרצוג בעצמו מעיר הפתרון שמשטרת ישראל תפעל ב"זוגות" בשבת כדי שכל פעולה תהיה בבחינת "שנים שעשאוה" איננו מעשי ואיננו יכול לשמש כפתרון המשמש מערכת ממלכתית גדולה. הרב הרצוג גם לא מצא דרך להגדיר מהו ספק פיקוח נפש המתיר איסורי שבת. בעיה זו הציבה בפני מרן הגר"ש ישראלי אתגר הלכתי מהמעלה הראשונה ובשבוע הבא נציג את פתרונו.

לראש העמוד
הדפסת עמוד
שליחת קישור לחבר
site by entry.
ארץ חמדה - מכון גבוה ללימודי היהדות, ירושלים ע"ר © כל הזכויות שמורות | מדיניות פרטיות. | תנאי שימוש באתר.