English | Francais

Search


שנת תשס"ג | שבת פרשת שלח

"עֲשׂוֹת סְפָרִים הַרְבֵּה"חבל נחלתו, הרב יעקב אפשטיין, בהוצאת המחבר, עצמונה גוש קטיף
חלק א, תשס"א (481 עמ')   חלק ב, תשס"ב (436 עמ')

הרב יעקב אפשטיין, מחוקרי מכון התורה והארץ שבגוש קטיף, מפרסם כבר שנים רבות עיונים הלכתיים בנושאים שונים העומדים על הפרק. עתה הוא קיבץ את מאמריו והוסיף עליהם עוד רבים שהיו בכתב יד בשני הכרכים שלפנינו. הנושאים בהם הספר עוסק מעניינים ומגוונים. ככותב ותיק הרב אפשטיין מרצה את דבריו בצורה בהירה ומסודרת ומסיים תמיד במסקנות מעשיות העולות מבירוריו. נביא דוגמאות מהספר:

בחלק ב סימן ו נשאל על מעסיק שנותן לעובדיו רכב האם צריך להתנות שלא יסעו בשבת ברכב. הוא דן בגדרי לפני עיור לא תיתן מכשול שנאמר רק במקרה שהעבירה לא יכולה להיעשות ללא העזרה של נותן המכשול ובלשון הגמרא "תרי עברי דנהרא" דהיינו העבירה נמצאת בעבר הנהר השני וללא סיוע חיצוני לא תתבצע ועל כן במקרה זה שיסע העובד ברכב אחר אין איסור תורה לתת לו רכב אך הוא אוסר למסקנה מדרבנן משום מסייע לדבר עבירה ואף שהש"ך התיר לסייע למומר יש חולקים עליו וגם לדעתו יתכן וחילוניים של ימינו אינם בכלל "מומר".

בסימן פז יש דיון על כסף שנמצא בכספומט, דהיינו שנמשך ע"י אדם והמושך שכח ליטלו. בתחילה דן המחבר מצד השבת אבידה אך לאחר מכן חידש שהכסף הזה הוא הפקר מכיון שהבנק הסתלק מהכסף והמושך לא זכה בו עדיין. הרב ליאור הסכים לדבריו. אך הרב אריאל דחה את חידושו וטען שהמשיכה מהבנק דומה לפריעת חוב שלא צריך בה קנין ואם הבנק הסתלק הכסף נקנה למושך באופן מיידי.

בחלק מהנושאים המחבר מקצר ומשאיר למעיין מקום להתגדר בו. ניתן גם היה להשמיט כמה מהסימנים (כמו חלק ב סימן לג) אך בסופו של דבר זהו ספר חשוב ומלא בעיונים תורניים רציניים.

לראש העמוד
הדפסת עמוד
שליחת קישור לחבר
site by entry.
ארץ חמדה - מכון גבוה ללימודי היהדות, ירושלים ע"ר © כל הזכויות שמורות | מדיניות פרטיות. | תנאי שימוש באתר.