English | Francais

Search


שנת תשס"ב | שבת פרשת בא

שו"ת במראה הבזק(מתוך חלק ד' )
 
מרסיי, צרפת                   Marseille, France
שבט, ה'תשנ"ח
מאבטחים, נשיאתם טלפון סלולרי לצרכי בטחון בשבת
 
שאלה
תפקיד קציני הביטחון בחו"ל הינו שמירה על חייהם של הנציגים הישראלים השוהים שם בתפקיד. רמת הסיכון לנציגים הישראלים בכלל, בודדים ומשלחות, ונציגים דיפלומטים בפרט, הינה גבוהה עפ"י הערכות שירותי המודיעין הישראלית. ואכן לצערינו לא מעט פיגועים בוצעו כנגד אישים וגופים ישראלים בחו"ל.
תפקיד קצין הביטחון מחייב זמינות בכל רגע, אם להתערבות מיידית לסיכול פיגוע (כגון בני-ערובה), אם בריכוז פינוי נפגעים ח"ו, ואם בפנייה לכוחות מקומיים לבצע את הפעולות הנדרשות להצלת חיים.
כל שליח ישראלי ומשלחת ישראלית מתודרכים כי בכל מצב חירום ח"ו עליהם ליצור קשר מיידי עם קצין הביטחון של הנציגות הישראלית.
בנתונים אלה האם מותרת נשיאת טלפון סלולרי ע"י קצין הביטחון בצאתו מביתו גם במקום שאין עירוב?
 
תשובה
א.       קצין הביטחון רשאי לצאת מביתו בשבת ולשאת איתו מכשיר טלפון נייד מכל סוג שהוא.
ב.       מן הדין שישא את הטלפון "כלאחר יד"[1], כלומר שלא בדרך הרגילה, כגון מחובר לחגורתו בחיבור קבוע כך שיהיה חלק בלתי נפרד מן החגורה[2].


[1] אף כי בס' "אגרות משה" (אורח חיים ח"ד סי' פא) התיר לאנשי "הצלה" לשאת מכשיר קשר ללא כל מיגבלה, מטעם שעבורים הוא תכשיט, הרי הרב שלמה זלמן אוירבך התיר דבר דומה רק בתרי דרבנן, ורק כשהוא יוצא לדבר מצוה. ראה בס' "נשמת אברהם" (ח"ה קונטרס "הרופא בשבת, ביום טוב" וכו' סעיף פג, עמ' קעה) בעניין רופא שצריך לצאת עם מכשיר איתורית, וכן ב"שמירת שבת כהלכתה" (פ"מ סעיף ז) בעניין חולה שצריך לקחת אתו תרופות בכל שילך.
אנו התרנו לצאת גם שלא לדבר מצוה, ואפילו ברשות הרבים דאורייתא, בהסתמך על (א) ה"אגרות משה", שהטלפון הוא תכשיט עבורם ; (ב) יש כאן סברה של "מכשילן לעתיד לבוא", שלא ימצאו אנשים שיסכימו להיות קציני ביטחון, ראה משנה עירובין (מד ע"ב) וב"אגרות משה" (שם בסופו). וזה שיש מספיק אנשים שאינם שומרי מצוות, שיסכימו להיות קציני ביטחון, אינה טענה, ראה "עמוד הימיני" (סימן יז ס"ק ז); (ג) כסניף להיתר אפשר להוסיף את דברי בעל "מנחת שלמה (סי' ז עמ' מד) המאריך שם להוכיח שבמקרה של פיקוח נפש אין מטריחים על המציל טירחה גדולה כדי לא לחלל שבת, אלא מתירים לו לנהוג כדרכו.
[2]  ס' "נשמת אברהם" (ח"ה קונטרס "הרופא בשבת, ביום טוב" וכו', סעיף פג, עמ' קעה). אמנם יש לעיין, אם חבור קבוע של הנרתיק מהוה גם חיבור קבוע לטלפון עצמו.
ויש לשים לב שהוצאת הטלפון לרשות הרבים תהיה באופן שיהווה תכשיט. אך כאשר הוא יוצא לדבר מצוה, יוכל לקחת את הטלפון גם "כלאחר יד", באופנים שלא יהיה "תכשיט" כגון לקשור אותו ברצועה לרגלו, או לשאתו בתוך כובעו, וזאת בהסתמך על דעת "חזון איש", שבזמן הזה כמעט אין לנו רשות הרבים דאורייתא, ויהיו כאן אפוא תרי  דרבנן, וכמובא ב"שמירת שבת כהלכתה" (פרק מ סעיף ז הערה כ) בשם הגרש"ז אויערבאך.
 

לראש העמוד
הדפסת עמוד
שליחת קישור לחבר


site by entry.
ארץ חמדה - מכון גבוה ללימודי היהדות, ירושלים ע"ר © כל הזכויות שמורות | מדיניות פרטיות. | תנאי שימוש באתר.