English | Francais

Search


שנת תשס"ד | שבת פרשת בשלח

הלכות משיח לרמב"ם

"עשות ספרים הרבה" (קהלת י"ב יב)

הרב דניאל כץ – "ארץ חמדה"

פירוש הרב שלמה אבינר, ספריית חוה תשס"ג (166 עמ')  
 
הציפייה למשיח והתסיסה המשיחית בעם ישראל השפיעו רבות על ההיסטוריה של עמינו לאורך כל הדורות. הרמב"ם ב"איגרת תימן" מתאר שורה של אירועים שבהם משיחי שקר משכו אחריהם קבוצות גדולות של יהודים. תופעות מעין אלה, גרמו לזעזועים גדולים ובעקבותיהם נגרמו צרות קשות לעם ישראל. אין ספק שדבר זה הניע את הרמב"ם להכניס בסוף הלכות מלכים הכוונה הלכתית ומחשבתית לזיהוי משיח אמת ולתיאור של ימות המשיח כתקופה נורמלית. "אל יעלה על הלב שבימות המשיח יבטל דבר ממנהגו של עולם" (יב א) וכן כתקופה בה תרבה החכמה ובזה רצה לסלק כל מיני תמהונים אשר אין להם חלק בתורה והובילו לכיוונים לא הגיוניים. אמנם לצערנו לא מנעו דברי הרמב"ם הופעתם של משיחי שקר נוספים כשבתי צבי שר"י ועוד אחרים עד ימינו. הרב אבינר לימד הלכות אלו, ושיעוריו הועלו על הכתב בספר זה. הוא מפרש את דברי הרמב"ם ומתבל את הפירוש בסיפורים, בעיקר סביב הרב קוק ובנו הרצי"ה, וכן גולש הוא להתייחסויות אקטואליות ולכיוונים עקרוניים בנוגע לציות לרבנים באיזה תחומים ולאיזה רבנים.
בסוף הספר קונטרס שמלקט את כל ההסברים לגמרא במסכת כתובות שישראל מושבעים שלא לעלות בחומה, גמרא זו שימשה מקור להתנגדות לציונות ולעלייה לארץ. אך הרב אבינר מביא י"ג סיבות מדוע היא אינה מהווה סתירה לציונות. ביניהם: שכשיש רשיון מהאומות בטלה השבועה. כשיש התעוררות בעם ישראל זהו סימן משמים שבטלה השבועה ועוד.
יתרונו של הקונטרס שנכתב בעצמו ע"י הרב בניגוד לחלק הראשון, ששוכתב משיעורים ולשונו פחות מותאמת ללשון הכתיבה.

לראש העמוד
הדפסת עמוד
שליחת קישור לחבר
site by entry.
ארץ חמדה - מכון גבוה ללימודי היהדות, ירושלים ע"ר © כל הזכויות שמורות | מדיניות פרטיות. | תנאי שימוש באתר.