English | Francais

Search


שנת תשס"ד | שבת פרשת ויקרא

דיני רחיצה בשבת וביום טוב בימינו

שו"ת במראה הבזק"(מתוך ח"ה)

 

ניו ג'רסי, ארה"ב                    New Jersey, U.S.A

מר חשון תשס"ב

דיני רחיצה בשבת וביום טוב בימינו

שאלה:

בימינו, שאנשים נוהגים להתרחץ בכל יום, האם מותר לרחוץ ביום טוב ובשבת, ואם כן באילו תנאים?

 

תשובה:

רחיצת כל גופו במים שהוחמו בהיתר, לתענוג, בשבת אסורה, וביום-טוב מותרת, ויש מחמירים אף ביום-טוב.

המצטער רשאי לרחוץ כל גופו לא רק ביום-טוב אלא אף בשבת, ובלבד שהמים הוחמו בהיתר.

 

להלן סיכום דיני רחיצה בשבת וביום-טוב:

 

דיני רחיצה בשבת

מים שהוחמו בשבת באיסור, אסור להשתמש בהם[i], כדין כל מעשה שבת.

מים שהוחמו בערב-שבת בחשמל, או באש, או שהוחמו בשבת בהיתר[ii], מותר לרחוץ בהם בשבת פניו ידיו ורגליו, אבל לא כל גופו[iii], וכמובן רק באופן שמותר להוציא מים חמים ממיתקן החימום[iv].

הסיבה לאיסור זה היא "גזירת מרחצאות", דהיינו, היו בלנים אחראים על המרחץ שהיו מחממים את המים בשבת באיסור, ומערימים ואומרים שחיממו בערב-שבת, ועל כן גזרו איסור רחיצה בשבת אפילו במים שהוחמו בהיתר.

לגבי מים שהוחמו בדוד-שמש, נחלקו אחרונים. יש שסוברים, שדינם כמים שהוחמו בחשמל בהיתר[v], ויש שסוברים, שדינם קל יותר, ומותר לרחוץ בהם כל גופו, ויש להחמיר בזה[vi], אלא אם כן מצטער[vii].

 

דיני רחיצה ביום-טוב

ביו"ט אסור לחמם  מים כדי לרחוץ את כל גופו[viii], אלא רק כדי לרחוץ פניו ידיו ורגליו.

ונחלקו ראשונים בטעם הדבר:

רוב הראשונים[ix], וכן פסק מרן בשו"ע[x], סוברים שהאיסור הוא מדרבנן - משום גזירת מרחצאות, שנגזרה גם ביום-טוב, משום שבת.

יש ראשונים[xi] שסבורים, שהאיסור הוא מדאורייתא, כי אין הרחיצה נחשבת "דבר שווה לכל נפש". רמ"א ו"משנה ברורה" מחמירים כדעה השנייה.

מים שהוחמו בהיתר, או בערב יו"ט, לפי המחבר מותר לרחוץ בהם כל גופו[xii], ולרמ"א ול"משנה ברורה" אסור.

 

ניתן להקל ברחיצה[xiii] ביום טוב כיום, אף למחמירים כרמ"א:

1.     במים שבדוד-שמש, שבו לא נעשתה כל פעולת חימום בידי אדם.

2.     בגלל הסברה שבזמן הזה יש מקום להחשיב את הרחצה כדבר השוה לכל נפש, שכן לכל אדם יש מקלחת בביתו, ואנשים מתרחצים בכל יום.

ולכן, בדודשמש יש להתיר[xiv], ובשעת הצורך אף בדוד-חשמל[xv], במים שהוחמו בהיתר[xvi].

אם מצטער מחמת שאינו מתרחץ, לכל הדעות מותר לרחוץ את כל גופו במים שהוחמו בהיתר, כאמור לעיל, אף בשבת[xvii].

הערה: לא דנו בתשובה זו בשני נושאים: 1. השימוש בסבונים למיניהם.      2. הניגוב.[i] משנה שבת לח ע"ב ,שו"ע אורח חיים סי' שכו.

[ii] כגון שהוחמו ע"י שעון שבת.

[iii] שם.

[iv] אסור להוציא בשבת מים חמים מדוד חשמלי, אף כשהוא כבוי והמים שבו חמים, כאשר במקומם נכנסים מים קרים לדוד, ונמצא שגורם לבישולם. ומותר להוציא מים חמים מן הדוד רק אחר שסגר את ברז כניסת המים הקרים לדוד, או שאין בדוד מים חמים רבים, או שהמים בדוד כבר אינם חמים, כי אז לא יתבשלו המים הקרים המתוספים. על כל פנים, איסור זה הוא רק בשבת ולא ביו"ט, ובדוד חשמלי בלבד, ולא בדוד שמש.

[v] עיין "שמירת שבת כהלכתה" (חלק א פרק יד בהערה יז), בשם הגרש"ז אוירבך.

[vi] שם בשם "תהלה לדוד", וכתבנו להחמיר בזה כשמירת שבת כהלכתה", שכן בעל "תהלה לדוד" דיבר על מים שהוחמו בשמש, והגרש"ז אוירבך כתב שגם לשיטתו בדוד-שמש יש להחמיר.

[vii] "ביאור הלכה" (שו"ע "אורח חיים" סי' שכו) בשם רעק"א, שכל שהוא משום גזירה, לא החמירו במצטער.

[viii] משנה ביצה (כא ע"ב), גמ' שבת (לח ע"ב).

[ix] רמב"ם (הלכות יו"ט פרק א) ועיין ב"משנה ברורה" (שו"ע "אורח חיים" סי' תקיא ס"ק יח).

[x] שו"ע "אורח חיים" סי' תקיא סעיף ב.

[xi] רמ"א שם, בשם תוס' בביצה שם ד"ה "לא" ורא"ש בשבת שם.

[xii] כי החמירו ביום-טוב לאסור רק חימום, אבל לא את הרחיצה עצמה, מאחר שביום-טוב מדינא הכול מותר, לפי דיעה זו. בשבת, שהחימום אסור מן התורה, החמירו גם ברחיצה במים שהוחמו בהיתר.

[xiii] את חימום המים אין להתיר, מאחר שלפי הרמב"ם ורוב הראשונים הוא אסור מדרבנן, אך ברחיצה אפשר להקל.

[xiv] כך הורה הגרז"נ גולדברג, מן הטעם הראשון.

[xv] לגבי הוצאת מים מדוד חשמלי ביום-טוב:

באופנים שהדבר מותר בשבת, בוודאי שהוא מותר ביום-טוב (עיין לעיל הערה 4).

באופנים שהדבר אסור בשבת, כגון שיש מים חמים מאוד בדוד,  או אם הדוד מופעל ע"י וסת-חום (טרמוסטט), ויש חשש שיגרום להדלקת גוף-החימום:

יש מחמירים בזה, ויש מקילים משלוש סיבות: 1. יש כאן רק גרמא, שאף בשבת איסורה אינו ברור.

2. המים שיתחממו ויתבשלו, ראויים לשתיה, ויש אפוא להתיר מטעם "הואיל", כלומר, שיוכל לשתות מים אלה כמים חמים, אם ירצה. 3. היות שאינו יכול להוציא מים מן הדוד באופן אחר, נחשב גם זה כצורך אוכל נפש. והמקל לא הפסיד, ובפרט אם הדוד כבוי. אך סמוך למוצאי יום-טוב, שגם אם ירצה, לא יוכל להשתמש במים אלה ביום-טוב עצמו, יש להחמיר, שהרי אין סברת "הואיל" במצב כזה, והוא הדין בסמוך לפני מוצאי יום-טוב ראשון, אף שייכנס יום-טוב שני, שהרי הוא כחול לגבי יום טוב ראשון.

[xvi] כך הורה הגר"ד ליאור, מן הטעם השני, וסברה זו הביא גם בעל שמירת שבת כהלכתה" (חלק א פרק יד הערה כא), ונשאר בצ"ע על פסקו. וברור שאפשר להקל, שהרי כל פסקו של רמ"א אינו אלא חומרא ומנהג, כפי שכתב ה"משנה ברורה" (שם ס"ק יח).

 

[xvii] כדלעיל הערה 7.

 

 

לראש העמוד
הדפסת עמוד
שליחת קישור לחבר
site by entry.
ארץ חמדה - מכון גבוה ללימודי היהדות, ירושלים ע"ר © כל הזכויות שמורות | מדיניות פרטיות. | תנאי שימוש באתר.