English | Francais

Search


שנת תשס"ט | שבת פרשת מטות מסעי

חמדת הדף היומי: שומר על משכון

הרב עופר לבנת

כ- כו' תמוז, בבא מציעא עח-פד

השבוע בדפי הדף היומי הגמרא דנה רבות בדיני שומרים, ובעיקר בדיני שומר חנם ושומר שכר. ההבדל העיקרי ביניהם הוא ששומר חנם חייב לשלם רק במקרה שפשע בשמירה, ואילו שומר שכר חייב לשלם גם במקרה שהחפץ אבד או נגנב.  נשאלת השאלה, אדם שנותן הלוואה ולוקח משכון להבטחת ההלוואה, מה מעמדו ביחס למשכון, כשומר חנם או שומר שכר?

המשנה (פ עמוד ב) קובעת שאדם המלווה ולוקח משכון הוא שומר שכר על המשכון. לכאורה, קביעה זו תמוהה, שהרי אדם הנותן הלוואה עושה טובה לחברו ואינו מקבל שום שכר מכך, ומדוע שיחשב שומר שכר על המשכון? הגמרא (פא עמוד ב- פב עמוד ב) דנה בכך ומעלה כמה הסברים, והראשונים נחלקו להלכה כיצד לפסוק.  

הרי"ף (נא עמוד א) פוסק כדעת רב יוסף. לדעת רב יוסף, כל מקום שאדם מקיים מצווה בשמירה, הוא מוגדר כשומר שכר. הסיבה לכך היא שבשעה שאדם עוסק במצווה הוא פטור ממצוות אחרות. אם יבוא עני לבקש צדקה בזמן שהשומר עסוק בשמירה על החפץ, הוא יהיה פטור מלתת לו. לפי רב יוסף זה נחשב כשכר על השמירה. לכן, אדם שמצא אבידה ושומר עליה מוגדר כשומר שכר כיוון שהוא מקיים מצווה בשמירה. גם אדם שנתן הלוואה מקיים מצווה ולכן בזמן שהוא עסוק בשמירה על המשכון הוא פטור ממצוות אחרות ולכן הוא מוגדר כשומר שכר.

התוספות (פב עמוד א ד"ה נימא) חולקים על הרי"ף וטוענים שאין הלכה כרב יוסף. העובדה שאדם מקיים מצווה בשמירה איננה סיבה מספקת להגדיר אותו כשומר שכר. לפי שיטתם, באופן עקרוני המלווה ולוקח משכון מוגדר כשומר חנם. הסיבה שהמשנה הגדירה אותו כשומר שכר היא משום שכאשר אדם לוקח משכון כנגד הלוואה, זה נחשב כאילו התנה עם הלווה שאם המשכון יאבד או יגנב, הוא יפסיד מהחוב את ערך המשכון. אם המשכון הוא שווה ערך לכל החוב הוא יפסיד את כל החוב, ואם פחות אז הוא יפסיד רק כנגד ערך המשכון.

הנפקא מינה בין התוספות לרי"ף היא במקום שהמשכון שווה יותר מהחוב. לפי הרי"ף, המלווה מוגדר כשומר שכר על כל המשכון, ואם המשכון ייגנב או יאבד הוא גם יפסיד את חובו וגם יצטרך לשלם את העודף. אולם, לפי התוספות, על מה שהמשכון שווה יותר מהחוב המלווה מוגדר כשומר חנם, ולכן הוא מפסיד רק את חובו אך אינו צריך לשלם מעבר לכך.

המחבר (חושן משפט סימן עב סעיף ב) פסק כדעת הרי"ף, אך הרמ"א הביא גם את דעת התוספות והכריע שמספק אין להוציא ממון.

סיכום: מלווה שלוקח משכון מוגדר כשומר שכר על המשכון. לפי הרי"ף, גם אם המשכון שווה יותר מהחוב המלווה מוגדר כשומר שכר על כולו. לפי התוספות, רק עד סכום החוב המלווה מוגדר כשומר שכר, אך על מה שהמשכון שווה יותר מהחוב הוא מוגדר כשומר חנם. 

לראש העמוד
הדפסת עמוד
שליחת קישור לחבר


Dedication

 לע"נ

הרב אשר וסרטיל ז"ל

נלב"ע ט' כסלו תשס"ט

 

לע"נ

רבי יעקב

בן אברהם ועיישה סבג

 

לע"נ
אהרון (רוני) ז"ל
בן יחזקאל וחנה צדיק הי"ו,
נלב"ע כ"ז בתמוז

 

site by entry.
ארץ חמדה - מכון גבוה ללימודי היהדות, ירושלים ע"ר © כל הזכויות שמורות | מדיניות פרטיות. | תנאי שימוש באתר.