English | Francais

Search


גליון מספר 3 - פיטורי עובדים

| י בשבט תשס"ו | 03/12/2007

הגליון הנוכחי נוגע בנושא של פיטורי עובדים. ככלל, דיני שכירות פועלים מושפעים רבות ממנהג המדינה ומן החוק. השפעה זו מופיעה כבר במשנה (ב"מ פרק ז משנה א): "הכל כמנהג המדינה". ולכאורה נדמה, שמחמת השפעה זו, אין להלכה השפעה משמעותית על הדין, היות שהכל כבר קיים במסגרת 'מנהג המדינה'.
פסקי הדין המופיעים בגליון משקפים קשת דעות בהתמודדות של בתי הדין עם שאלה זו. חלקם דן ישירות ביחס שבין החוק ובין ההלכה, וחלקם דן בהיבטים של דיני שכירות, שאין לגביהם מנהג מדינה ברור.
אחד מפסקי הדין בגליון, עוסק בשאלה האם חוק הקובע זכויות שאין העובד רשאי למחול עליהם, תקף על פי ההלכה. שאלה זו נידונה בהרחבה גם בכרכי תחומין. אנו מפנים את הקוראים למאמרו של הרב שרמן, כרך יח עמ' 236 ואילך, וסדרת מאמרים נוספים בנושא בכרך כ עמ' 71-83.
בגליון מופיעות גם מספר תגובות לפסקי הדין שפרסמנו בגליון הקודם. אחת התגובות מציינת דוגמא נוספת לבעיה הנובעת מכך שחוזים שונים אינם מתאימים לדין תורה, וישנן עוד דוגמאות רבות מספור. ברבים מהמקרים, כל שנדרש הוא שינוי בניסוח של החוזים, ללא שינוי מהותי בתוכנם. אנו קוראים לדיינים ועורכי דין להרתם למשימה, של כתיבת חוזים באופן המועיל על פי דין תורה.
אנו שבים ומציינים כי נשמח לקבל את תגובותיכם על התקצירים, ונשתדל לפרסמם בגליון הבא. בפרט, נשמח לקבל מידע מבתי הדין השונים לגבי עמדתם בנושאים הנדונים.
כמו כן, נשמח לקבל פסקי דין נוספים, על מנת שנוכל לפרסמם בעתיד. תגובות ופסקי דין יש לשלוח לכתובת halachapsuka@eretzhemdah.org.
 


Dedication

Hemdat Yamim

עלון דברי תורה שבועי: פרשת שבוע, חמדת הדף היומי, 'ארץ אגדה', שו"ת 'במראה הבזק' (תשובה שבועית).

שם פרטי:
שם משפחה:
דואר אלקטרוני:
site by entry.
ארץ חמדה - מכון גבוה ללימודי היהדות, ירושלים ע"ר © כל הזכויות שמורות | מדיניות פרטיות. | תנאי שימוש באתר.