English | Francais

Search


גליון מספר 5 - סמכות גופים ציבורים

| ח באדר תשס"ו | 05/12/2007


בית הדין אינו פועל אך ורק בין שני בעלי דין. לעתים, בית הדין דן בין היחיד ובין הציבור. בתביעות מסוג זה, יש צורך להגדיר את סמכויותיו של הציבור. הלכות אלו פזורות במקומות שונים בשו"ע, אך עיקרן בהלכות שותפים בקרקע (סימנים קסא-קסג בחושן משפט).

המונח 'ציבור' שמור בדרך כלל בתודעתם של רבים לכלל ישראל ולקבוצות גדולות של אנשים. אולם למעשה, ישנם גופים רבים שאף על פי שאינם ציבוריים לגמרי חלים עליהם חלק מן הכללים של 'ציבור'. בין גופים אלו נמצאות אגודות שיתופיות שונות, עיריות, ועוד.

פסקי הדין המובאים בגליון זה עוסקים בשני גופים ציבוריים – אגודה שיתופית, וועד בית. ההתייחסות אל גופים אלו כאל גופים ציבוריים ולא כסתם שותפויות, משנה את זכויותיהם וחובותיהם בבית הדין.

 

אנו שבים ומציינים כי נשמח לקבל את תגובותיכם על התקצירים, ונשתדל לפרסמם בגליון הבא. נשמח לקבל תגובות גם מהזוויות הכלכליות והחוקיות של פסקי הדין, ולא רק מההיבטים ההלכתיים שלהם.

כמו כן, נשמח לקבל מידע מבתי הדין השונים לגבי עמדתם בנושאים הנדונים.

כמובן שנשמח לקבל פסקי דין נוספים, על מנת שנוכל לפרסמם בעתיד. תגובות ופסקי דין יש לשלוח לכתובת halachapsuka@eretzhemdah.org.

 

נשמח להגדיל את רשימת התפוצה של הבטאון, ולכן נודה לכם אם תעבירו אותו למכרים שיהיו מעוניינים לקבלו.Hemdat Yamim

עלון דברי תורה שבועי: פרשת שבוע, חמדת הדף היומי, 'ארץ אגדה', שו"ת 'במראה הבזק' (תשובה שבועית).

שם פרטי:
שם משפחה:
דואר אלקטרוני:
site by entry.
ארץ חמדה - מכון גבוה ללימודי היהדות, ירושלים ע"ר © כל הזכויות שמורות | מדיניות פרטיות. | תנאי שימוש באתר.