English | Francais

Search


גליון מספר 8 - גרמא

| ג באייר תשס"ו | 08/12/2007


בגליון הקודם עסקנו בחיוב הוצאות משפט. הבעיה בחיוב בהוצאות אלו נובעת מכך שאלו נזקים שנגרמו לבעל הדין 'בגרמא', שאין בית דין יכולים לכפות על המזיק לשלם אותם.
נזקי גרמא הם דוגמא נוספת להבדלים בין בתי הדין, הדנים על פי דין תורה, ובין בתי המשפט הדנים על פי החוק, כי האחרונים מחייבים בצורות רבות ביותר של נזקי גרמא. בגליון זה נביא מספר דוגמאות לאחד המצבים שבהם גם בתי הדין מחייבים על הנזק שנגרם לבעל דין אע"פ שנזק זה הוא גרמא.
ההיבט שאותו אנו מציגים בגליון הזה קשור להוצאות שמוציא אדם מחמת הבטחה של חברו. דהיינו, שאדם הבטיח דבר מה לחברו, ומחמת הבטחה זו הוציא החבר הוצאות. אם לאחר מכן לא יעמוד הראשון בהתחייבותו, ישנם מצבים שבהם יכול השני לגבות מהראשון את ההוצאות שהוציא על סמך הבטחתו.
ברצוננו לציין גם, כי לבית הדין משפט והלכה בישראל ישנו סעיף מיוחד בשטר הבוררות, המאפשר לבית הדין לגבות לעיתים גם נזקי גרמא, על פי שיקול דעתו:
(7) הצדדים מתחייבים לשלם בגין נזקי גרמא והפסדים של מניעת רווח בהתאם לנסיבות, כפי שיקבע על ידי בית הדין ולפי שיקול דעתו .
נשמח לקבל פסקי דין נוספים, על מנת שנוכל לפרסמם בעתיד. תגובות ופסקי דין יש לשלוח לכתובת halachapsuka@eretzhemdah.org.
לאור בקשתם של חלק מהקוראים, שאינם דוברי עברית באופן שוטף, תרגמנו חלק מהמילים ב'עקרונות ההלכתיים העולים מפסקי הדין'.
 

Hemdat Yamim

עלון דברי תורה שבועי: פרשת שבוע, חמדת הדף היומי, 'ארץ אגדה', שו"ת 'במראה הבזק' (תשובה שבועית).

שם פרטי:
שם משפחה:
דואר אלקטרוני:
site by entry.
ארץ חמדה - מכון גבוה ללימודי היהדות, ירושלים ע"ר © כל הזכויות שמורות | מדיניות פרטיות. | תנאי שימוש באתר.