English | Francais

Search


גליון מספר 16 - זכויות יוצרים

| יג באלול תשס"ו | 16/12/2007

במסגרת הבטאון, אנו מביאים הפעם פסקי דין הקשורים בנושא של זכויות יוצרים.

הנושא הזה הוא נושא חדש יחסית, שאין לו מקורות מסודרים ופסיקת הלכה מסודרת מקדמת דנא.

בנושא זה רבות השמועות הסותרות מפי רבנים שונים, ובוודאי שהרקע ההלכתי של הנושא אינו מוכר לציבור הרחב. אנו מקווים שפסקי הדין המופיעים בבטאון יהוו צהר עבור הקוראים ללימוד הנושא. למעוניינים להעמיק ולהרחיב, מומלצים מספר ספרים. ביניהם: זכויות היוצרים במקומות היהודיים, מאת פרופ' רקובר ועמק הלכה חלק ד (זכויות יוצרים) לרב יעקב אברהם כהן.

השמועות השונות מפי פוסקים שונים בנושא זכויות יוצרים רבות ומבלבלות. אנו הגבלנו את עצמנו, בהתאם למדיניות הבטאון, לפסקי דין שניתנו בפועל בבתי הדין. הדבר נובע מכך שמדובר בפסקים כתובים ומסודרים המתייחסים למקרה מסויים, ולא בתשובות כלליות שאינן מתייחסות בהכרח למציאות פרטנית.

יש לציין גם, שהיות ולדעת חלק מהפוסקים הנושא זכויות יוצרים מושפע רבות מהחוק האזרחי, יש ללמוד היטב גם את הצד של החוק האזרחי קודם שפוסקים למעשה בעניינים אלו.

אנו מתנצלים על כך שהגליון לא יצא בשבוע שעבר כפי שהבטחנו. הדבר נגרם בעטיה של המלחמה בלבנון.

כרגיל, נשמח לקבל פסקי דין נוספים, על מנת שנוכל לפרסמם בעתיד. תגובות ופסקי דין יש לשלוח לכתובת halachapsuka@eretzhemdah.org.


Hemdat Yamim

עלון דברי תורה שבועי: פרשת שבוע, חמדת הדף היומי, 'ארץ אגדה', שו"ת 'במראה הבזק' (תשובה שבועית).

שם פרטי:
שם משפחה:
דואר אלקטרוני:
site by entry.
ארץ חמדה - מכון גבוה ללימודי היהדות, ירושלים ע"ר © כל הזכויות שמורות | מדיניות פרטיות. | תנאי שימוש באתר.