English | Francais

Search


> עלון שבועי - חמדת ימים

שנת תשע"ו | שבת פרשת קדושים

חמדת האינציקלופדיה התלמודית: הפרשה בהלכה - בל תליןמצות עשה לשלם שכר מלאכתו של פועל בזמנו, ואם איחרו לאחר זמנו ביטל המצות עשה ועבר בלא תעשה. ואין לוקים על לאו זה, לפי שהוא חייב לשלם, ולאו הניתן לתשלומין אין לוקים עליו, ועוד שהוא לאו שאין בו מעשה, שהרי המאחר מלשלם אינו עושה מעשה בידים.

במה דברים אמורים במשהה את הפרעון, שאומר המתן לי, אבל מי שאינו רוצה לשלם כלל, כגון שאומר לו שלמתיך, או לא שכרתיך וכיוצא, נקרא "כובש שכר שכיר", ועובר בחמשה לאוין ועשה.

אף שכיר שעות, שאינו לכל היום או לכל הלילה, בכלל האיסור.

כשם שנחלקו בשכיר שעות, כך נחלקו בשכיר תקופה, כגון שכיר שבוע, שכיר שנה, ושכיר שמיטה.

הנותן כלי לאומן לעשותו בקבלנות, כל זמן שהכלי ביד האומן, אפילו הודיעו שגמרו, אינו עובר, שעדיין לא נתחייב לשלם לו שכרו, שהרי האומן תופס משלו כנגד החוב. וכל זה כשהחומר הוא של בעל הבית והאומן משביח ועושה רק במעשה ידיו, אבל המזמין אצל אומן לעשות לו כלי מהחומר של האומן, הכל מודים שאין לו דין שכיר, אלא הרי הוא כמוכר לו את הכלי, ואין כאן בל תלין.

אחד שכר אדם, ואחד שכר בהמה, ואחד שכר כלים - יש בו איסור בל תלין ואיסור כובש שכר שכיר.

המתנה עם הפועל בשעה ששכרו שלא יתחייב לפרעו בזמנו, הרי כל תנאי שבממון קיים, ואינו עובר בבל תלין, וטוב להתנות כן עם השכיר, כי שמא יהיה טרוד או לא יהיו לו מעות בריוח אלא יהיו לו מעות, ויצטרך להוציאן ונמצא עובר בלא תעשה.

 

מתוך אנציקלופדיה תלמודית כרך ג ערך בל תלין

לראש העמוד
הדפסת עמוד
שליחת קישור לחבר

Dedication

רפואה שלימה

 לאורית בת מרים

בתוך שאר חולי ישראל

***

מש' ארץ חמדה' אבלה

 על מותו של חברנו האהוב

 הרב ראובן אברמן זצ"ל,

 חבר הנהלת 'ארץ חמדה'

איש תורת אמת שגורה בפיו,

 מחנך דגול

 ואיש המעלה מכל הבחינות.

 

לע"נ

הרב יוסף מרדכי

שמחה שטרן ז"ל

נלב"ע כ"א באדר א' תשע"ד

 

מרת סוזי (שרה)

ונגרובסקי ע''ה

נלב"ע י' בתמוז תשע"ד

 

לע"נ

הרב אשר וסרטיל ז"ל

נלב"ע ט' בכסלו תשס"ט

 

לע"נ

רבי יעקב

בן אברהם ועיישה

וחנה בת יעיש ושמחה

סבג ז"ל

 

לע"נ

ר' מאיר בן יחזקאל שרגא

ברכפלד ז"ל

 

לע"נ

מר שמואל שמש ז"ל

חבר הנהלת ארץ חמדה

נלב"ע י"ז בסיון תשע"ד

 

לע"נ

הנופלים במערכה

על הגנת המולדת הי"ד

 

 

site by entry.
ארץ חמדה - מכון גבוה ללימודי היהדות, ירושלים ע"ר © כל הזכויות שמורות | מדיניות פרטיות. | תנאי שימוש באתר.