English | Francais

Search


> עלון שבועי - חמדת ימים

שנת תשס"ט |שבת פרשת חקת

חמדת הדף היומי: שומר שכר שלא שמר

הרב עופר לבנת

כט' סיון- ה' תמוז, בבא מציעא נז-סג

שומר שכר הוא מי שמקבל שכר על שמירתו. לכן, רמת השמירה הנדרשת ממנו היא גבוהה. אם החפץ  נגנב או אבד, עליו לשלם עבורו. אולם, אם החפץ אבד בעקבות אונס, כגון שהחפץ נלקח ממנו על ידי ליסטים מזוין (גנב חמוש בנשק) הוא פטור מלשלם.

אולם, השבוע בדפי הדף היומי אנו לומדים כי יש יוצאים מן הכלל לעקרון זה. המשנה (נו עמוד א) קובעת, כי לגבי עבדים, קרקעות, שטרות והקדשות (נכסי הקדש) שומר שכר פטור מלשלם גם במקרה של גניבה או אבידה. אולם גם את שכרו לא יקבל (גמרא, נח עמוד א). כלומר, הפטור מתשלום אין משמעותו שהוא ביצע את חובתו כשומר שכר. הוא היה אמור למנוע  גניבה ולהזהר מאבידה. לכן, אם הוא לא שמר כנדרש הוא מפסיד את שכרו. לעומת זאת, במקרה של אונס, הוא יקבל את שכרו, כיוון ששמר כנדרש.

נשאלת השאלה, מה הדין בשומר שכר על חפץ רגיל, החפץ נגנב או אבד והשומר משלם, האם בנוסף על כך הוא גם מפסיד את שכרו? לדעת קצות החושן (רכז, יא) כיוון שהשומר לא שמר כראוי, הוא מפסיד את שכרו. אמנם, לכאורה יש כאן סתירה, שכן אם הוא בסוף לא מקבל שכר, נמצא שהוא לא היה שומר שכר, ואם כן כיצד מחייבים אותו לשלם על כך שהחפץ נגנב או אבד?

על כך עונה הקצות שההגדרה של שומר שכר אינה תלויה בקבלת השכר בפועל, אלא בכך שאם הוא היה עושה את המוטל עליו כראוי הוא היה נוטל שכר. לכן, מצד אחד אם החפץ נגנב או אבד השומר ישלם, ומאידך, כיוון שבפועל הוא לא ביצע את השמירה הנדרשת, הוא לא יקבל את שכרו.

החזון איש (בבא קמא ס' ז ס"ק יח) חולק על הקצות. לדעתו, אי אפשר גם לחייב את השומר לשלם עבור החפץ וגם לא לתת לו את שכרו. לדעתו, רק לגבי שומר על הקדשות קבעה הגמרא שהוא מפסיד את שכרו, כיוון שהוא גם לא משלם עבור החפץ וגם לא ביצע את השמירה כנדרש. אך שומר שמשלם עבור החפץ, עצם התשלום הוא ביצוע מסוים של השמירה, כיוון שנותן לבעלים את ערך החפץ, ולכן הוא לא מפסיד את שכרו.

סיכום: שומר שכר שלא שמר כראוי, אם מדובר בדברים שהוא פטור מלשלם על כך שאבדו הוא מפסיד את שכרו. אולם, אם מדובר על דברים שהוא צריך לשלם על אבידתם, לדעת קצות החושן הוא גם משלם וגם מפסיד את שכרו. לדעת החזון איש, כיוון שהוא משלם לבעלים בכך הוא ממלא את חובתו ולכן הוא זכאי לקבל את שכרו. 

 

לראש העמוד
הדפסת עמוד
שליחת קישור לחבר


Dedication

 לע"נ
הרב אשר וסרטיל ז"ל
נלב"ע ט' כסלו תשס"ט
 
לע"נ
רבי יעקב
בן אברהם ועיישה סבג
 
site by entry.
ארץ חמדה - מכון גבוה ללימודי היהדות, ירושלים ע"ר © כל הזכויות שמורות | מדיניות פרטיות. | תנאי שימוש באתר.