English | Francais

Search


> עלון שבועי - חמדת ימים

שנת תשס"ט | שבת פרשת ואתחנן

חמדת הדף היומי: השבת פיקדון לבני משפחת המפקיד

הרב עופר לבנת

ה' אב- יא' אב, בבא מציעא צב-צח

השבוע בדפי הדף היומי הגמרא ממשיכה לדון בדיני שומרים ובפרט בהלכותיו של השואל. המשנה (צח:) דנה בשאלה מהו הרגע המדויק בו החפץ עובר לרשות השואל והשואל מתחייב בשמירתו. המשנה קובעת שמהרגע שהחפץ הגיע אל השואל או לשלוחו של השואל הוא מתחייב בשמירה על החפץ. וכן להפך, מהרגע שהחפץ חזר אל המשאיל או אל שלוחו של המשאיל השואל נפטר משמירה על החפץ.

אחת הדוגמאות לשליח במשנה הוא בנו של המשאיל. הרשב"א (שו"ת ח"ב רסב) מדייק מהמשנה, שבמקום שהמשאיל לא מינה את בנו להיות שליח עבורו לקבל בחזרה את החפץ, השואל לא נפטר בכך שמסר את החפץ לבנו של המשאיל. הרשב"א פוסק שעל השואל להשיב את השאלה למפקיד עצמו. לכן הוא אינו נפטר מחיובו בכך שהשיב את החפץ אפילו לאשתו של המשאיל.

אמנם, המרדכי (בבא מציעא ערב) נראה שחולק על הרשב"א. הוא מביא תשובה של המהר"ם מרוטנבורג שפטר נפקד שהשיב את הפיקדון לאשתו של המפקיד. מתשובת המהר"ם נראה שלא רק אם השיב לאשתו של המפקיד, אלא אפילו אם השיב לאחד מבניו של המפקיד פטור הנפקד.

הרמ"א (דרכי משה שמ, יא- בקצר אות א) מנסה ליישב את הסתירה בין הראשונים. לדעתו יש הבדל בין השבת פיקדון לבין השבת חפץ שאול. פיקדון ניתן להשיב גם לאחד מבני משפחתו הקרובים של המפקיד, אך חפץ שאול צריך להשיב דווקא למשאיל עצמו.

הש"ך (עב, קלו) חולק על הרמ"א. לדעתו אין הבדל בין שאלה לפיקדון ובשני המקרים לדעת הרשב"א צריך להחזיר דווקא למפקיד עצמו. אמנם, אם אשתו של המפקיד נושאת ונותנת ברכוש של בעלה ניתן להשיב אליה. בימינו רוב הנשים הם נושאות ונותנות בבית (חושן משפט סב, א) ולכן ניתן להשיב אליהם.

סיכום:

ישנה מחלוקת ראשונים האם ניתן להשיב פיקדון לבני משפחת המפקיד, או צריך להחזיר למפקיד עצמו. גם לדעות שצריך להחזיר למפקיד עצמו, נראה שניתן להחזיר לאשתו אם היא נושאת ונותנת בבית.

 

לראש העמוד
הדפסת עמוד
שליחת קישור לחבר


Dedication

 לע"נ

הרב אשר וסרטיל ז"ל

נלב"ע ט' כסלו תשס"ט

 

לע"נ

רבי יעקב

בן אברהם ועיישה סבג

 

לע"נ

יצחק אייזיק בן יהודה לייב ז"ל

נלב"ע כ"ט באב

 

site by entry.
ארץ חמדה - מכון גבוה ללימודי היהדות, ירושלים ע"ר © כל הזכויות שמורות | מדיניות פרטיות. | תנאי שימוש באתר.