English | Francais

Search


שנת תשע"ב | שבת פרשת בהעלותך

שו"ת במראה הבזק: מילת בן של אשה הנמצאת בהליכי גיורמלמו, שבדיה                                                               Malemo, Sweden

ניסן, ה'תשנ"ח

 

 שאלה

ישנה גברת שלומדת גירות אצלנו מזה שנה וחצי.

בעוד כחודש היא עתידה ללדת בן אי"ה. אע"פ שאין המצווה מוטלת על האב הביולוגי שהוא יהודי, נשאלתי על ידם האם יש אפשרות למול את הילד לשם גירות?

בספר "אוצר הברית" הל' מילת גרים פ' י"א ס' א' סעיף י"א נאמר ... ואם רוצה למולו בכדי לגיירו יש אומרים שאין מקבלים אותו, אחד מן הטעמים הוא שאביו ואמו נחשבים לעבריינים לפי התורה מאחר ואינם רוצים להכניסו בכלל המצוות. ולא דומה המקרה, למקרה אצלנו מאחר והאישה רוצה להיות יהודיה ולקבל על עצמה עול מצוות ולכן אולי אפשר למול את הילד על דעת בי"ד וזכין לו שלא בפניו. המנהג פה בסקנדינביה לגייר קטנים על דעת בי"ד.

האם אנחנו מקבלים בכלל זה את ענין מילת הגרים בסוגיה הזו שלפנינו?

 

תשובה

ניתן1, ואף מצוה2, למול את הילד. כמובן שניתן (אם האישה ראויה לכך) לגייר אותה בעודה מעוברת, וגם אז המילה היא לשם גרות, לדעת חלק מן הפוסקים3.

 

____________________________________________________________

 

1 כפי שכתבת, כיון שהאישה בתהליך גיור, אף שזה לכאורה גיור לשם אישות, כבר נהגו בזמננו להקל על-פי שו"ת "אחיעזר" (ח"ג סי' כו), ואכמ"ל.

2 דעת הראשל"צ הרב ב"צ מאיר חי עוזיאל שמצוה לקרב בן של ישראלי מנכרית ("פסקי עוזיאל" סי' סא).

3 "אוצר המילה", מילת גרים (פ' יא סעיף ט).

לראש העמוד
הדפסת עמוד
שליחת קישור לחבר

Dedication

לע"נ

הרב אשר וסרטיל ז"ל

נלב"ע ט' בכסלו תשס"ט

 

לע"נ

רבי יעקב

בן אברהם ועיישה סבג

 

לע"נ

ר' מאיר בן יחזקאל שרגא

ברכפלד ז"ל

 

site by entry.
ארץ חמדה - מכון גבוה ללימודי היהדות, ירושלים ע"ר © כל הזכויות שמורות | מדיניות פרטיות. | תנאי שימוש באתר.