English | Francais

Search


שנת תשע"ו | שבת פסח - אחרי מות

חמדת האינציקלופדיה התלמודית: הפרשה בהלכה - נגיעה באוכל ביוכ"פ"ועיניתם את נפשותיכם" נאמר בפרשת אחרי מות (טז,לא), אף שכבר נאמר קודם לכן (פס' כט) "תענו את נפשותיכם", ועוד 3 פעמים נוספות – סך הכל 5 פעמים, ומכאן סמכו חכמים לחמשת העינויים שחייבים בהם ביוהכ"פ.

בירושלמי פסחים פ"ד ה"ד נאמר שלמרות שלחם הפנים מתחלק לאנשי המשמר בכל שבת בבוקר, כשיום הכיפורים חל בשבת מחלקים אותו בערב של מוצאי יוהכ"פ, כדי שלא יבואו לאוכלו. הרי לנו שאפילו נגיעה באוכל אסורה ביום הכיפורים.

אבל יש המתירים את הנגיעה, ולדעתם אין לחוש שמא יבוא לאכול, לפי שביוהכ"פ אדם מסיח דעתו מכל אוכל ואימת יום הדין עליו (אימרה חסידית אומרת, שאפילו היו מבטלים את הצומות, ביום הכיפורים היו צמים, כיון שמי צריך לאכול ביום זה?!). אלה יצטרכו לפרש את דברי הירושלמי שהם לא נאמרו להלכה אלא לפי דעתו של מי שסובר שמותר להכין מיוהכ"פ שחל בשבת ליום החול שלמחרתו. למאן דאמר זה נאלצו להסביר שהחלוקה המאוחרת של לחם הפנים היא מחשש אכילה שתבוא בעקבות הנגיעה. אבל להלכה אין צורך בטעם זה.    

ע"פ הערך יום הכפורים, בכרך כב

לראש העמוד
הדפסת עמוד
שליחת קישור לחבר

Dedication

רפואה שלימה

 לאורית בת מרים

בתוך שאר חולי ישראל

***

מש' ארץ חמדה' אבלה

 על מותו של חברנו האהוב

 הרב ראובן אברמן זצ"ל,

 חבר הנהלת 'ארץ חמדה'

איש תורת אמת שגורה בפיו,

 מחנך דגול

 ואיש המעלה מכל הבחינות.

 

לע"נ

הרב יוסף מרדכי

שמחה שטרן ז"ל

נלב"ע כ"א באדר א' תשע"ד

 

מרת סוזי (שרה)

ונגרובסקי ע''ה

נלב"ע י' בתמוז תשע"ד

 

לע"נ

הרב אשר וסרטיל ז"ל

נלב"ע ט' בכסלו תשס"ט

 

לע"נ

רבי יעקב

בן אברהם ועיישה

וחנה בת יעיש ושמחה

סבג ז"ל

 

לע"נ

ר' מאיר בן יחזקאל שרגא

ברכפלד ז"ל

 

לע"נ

מר שמואל שמש ז"ל

חבר הנהלת ארץ חמדה

נלב"ע י"ז בסיון תשע"ד

 

לע"נ

הנופלים במערכה

על הגנת המולדת הי"ד

 

 

site by entry.
ארץ חמדה - מכון גבוה ללימודי היהדות, ירושלים ע"ר © כל הזכויות שמורות | מדיניות פרטיות. | תנאי שימוש באתר.