English | Francais

Search


שנת תשע"ו | שבת פסח - אחרי מות

חמדת האינציקלופדיה התלמודית: רפואה והלכה - פיקוח נפשוּשְׁמַרְתֶּם אֶת חֻקֹּתַי וְאֶת מִשְׁפָּטַי אֲשֶׁר יַעֲשֶׂה אֹתָם הָאָדָם וָחַי בָּהֶם אֲנִי ד'  [ויקרא יח ה]

מתוך: א. שטינברג, אנציקלופדיה הלכתית רפואית, מהדורה חדשה תשס"ו, כרך ו, ערך פקוח נפש, טורים 431 - 478

 

פרשנות המקרא

תלמוד בבלי, יומא פה ב: 'וחי בהם' - מנין לפיקוח נפש שדוחה את השבת, אמר רב יהודה אמר שמואל דכתיב ''ושמרתם את חקתי ואת משפטי אשר יעשה אתם האדם וחי בהם', ולא שימות בהם.

תלמוד בבלי, סנהדרין עד א: נמנו וגמרו בעליית בית נתזה בלוד, כל עבירות שבתורה חוץ מעבודת כוכבים וגילוי עריות ושפיכות דמים אם אומרים לאדם עבור ואל תיהרג, יעבור ואל ייהרג, מאי טעמא 'וחי בהם' ולא שימות בהם.

רמב"ם, משנה תורה, שבת ב ג: ואסור להתמהמה בחילול שבת לחולה שיש בו סכנה, שנאמר 'אשר יעשה אתם האדם וחי בהם', ולא שימות בהם, הא למדת שאין משפטי התורה נקמה בעולם אלא רחמים וחסד ושלום.

רש"ר הירש: 'וחי בהם' - מבחינת ההלכה למדנו מהמילים 'וחי בהם' שאין דבר עומד בפני פיקוח נפש, מותר ואף חובה לעבור עבירה כדי להציל נפש וכו', שכן 'וחי בהם' מורה שהתכלית הראשונה של עשיית המצוות היא עידון ושובע שמחות בעולם הזה, מובן איפוא שמצווה נדחית לשעה כדי להציל חיים שיהיו עשירים במצוות. יוצאות מכלל זה רק ההלכות הנוגעות לעבודה זרה, גילוי עריות ושפיכות דמים, הללו אינן נדחות לעולם, אפילו מפני פיקוח נפש וכו', שהרי הן השיאים של מצוות בין אדם למקום בין אדם לחברו ובין אדם לקדושת נפשו וכו', כמו כן אם כופים על אדם לעבור עבירה ברבים, וכפיה זו נעשית מחמת איבה לתורה, במקרה זה נוהגת מצוות קידוש השם ונוהג איסור חילול השם.

* * *

פיקוח נפש הוא מושג כללי המתייחס הן למצב של סכנה שבו נתון אדם או ציבור, והן לחובת ההצלה שיש על הזולת כלפי הנמצא בסכנה.

למושג 'פיקוח' יש מספר משמעויות: לשון פתיחה [1], או לשון חילוץ [2], או לשון השלכה [3], או לשון השגחה [4]. לפיכך, מפקחין פיקוח נפש בשבת [5], הכוונה היא, שמשגיחים על חילוץ הנפש מהמצב המסוכן; ומפקחין את הגל [6], הכוונה היא, שפותחים את הגל, או מחלצים מתוך הגל, או משליכים את אבני הגל.

 

החיוב להציל נפשות הוא מהדברים החמורים ביותר, שכן כל המאבד נפש אחת מישראל מעלה עליו הכתוב כאילו איבד עולם מלא, וכל המקיים נפש אחת מישראל מעלה עליו הכתוב כאילו קיים עולם מלא [7], ויש גירסאות שמילה "ישראל" לא כלולה בהיגד זה, ומכאן שהחיוב להציל נפש כוללת כל נפש שנבראה בצלם אלקים [8].

כמו כן כמעט כל האיסורים שבתורה נידחים מפני פיקוח נפש, כגון מי שהוא חולה מסוכן וצריך לחלל עליו השבת כדי להצילו, או שצריך לאכול ביום הכיפורים, או שצריך לעבור על כל האיסורים שבתורה כדי לרפא עצמו, חוץ מעבודה זרה, גילוי עריות ושפיכות דמים, ואפילו אם אונסים אדם מישראל לעבור על כל העבירות שבתורה, חוץ מעבודה זרה, גילוי עריות ושפיכות דמים, אם הדבר נעשה בצינעה, חייב לעבור על האיסורים ולא ליהרג [9], ואפילו אונסים אותו כדי להעבירו על הדת [10]. דבר זה מעיד שחביבה לפני הקב"ה נפש אחת מישראל יותר מן המצווה [11], והוא עדות על המעלה הגדולה והחשיבות העצומה שיש בהצלת נפש [12], וזהו שנאמר 'וחי בהם', ולא שימות בהם, הא למדת שאין משפטי התורה נקמה בעולם, אלא רחמים וחסד ושלום בעולם, ואלו האפיקורסים שאומרים שזה חילול שבת ואסור, עליהם הכתוב אומר 'גם אני נתתי לכם חוקים לא טובים, ומשפטים לא יחיו בהם' [13].

כל אדם שחייב במצוות, הרי הוא חייב להציל נפשות אם הדבר אפשרי, פרט להורג נפש בשגגה שנמצא בעיר מקלט, שאינו יוצא משם אפילו לצורך הצלת נפשות [14].

מי שרואה אשה טובעת בנהר, ואומר שאין דרך ארץ להסתכל בה מחמת ערווה, ולכן אינו מצילה, הרי זה חסיד שוטה ומבלה עולם [15]. וכן מי שראה תינוק מבעבע בנהר, ואמר לכשאחלוץ תפילין אצילנו, ועם כשהוא חולץ תפיליו הוציא זה את נפשו, הרי זה חסיד שוטה [16]. וכן מי שמונע עצמו מחילול שבת במקום פיקוח נפש, הרי זה חסיד שוטה [17].

אין צורך להסכמת האדם להצלת נפשו, ואפילו צווח העומד בסכנה ואמר אל תצילני, אין שומעים לו ומצילים אותו, ואחר כך חוזרים ומוציאים ממנו הממון שהוציאו להצלתו [18].

העובר על איסורי תורה, כולל חילול שבת, בשביל פיקוח נפש, אין זה עבירה כלל אלא מצווה [19]. לפיכך, מי שחילל שבת לצורך פיקוח נפש, ואחר כך התברר שלא היה צורך בכך, כגון שהשתפר מצבו של החולה, או שהחולה נפטר, או שאדם אחר כבר עשה את הדרוש עבור החולה, אף על פי כן עשה מצווה, ויש לו שכר טוב מאת ד'  [20], ואף על פי שהתברר שטעה, אינו נחשב כטעה בדבר מצווה שלא עשה מצווה, אלא הכל כלול בחיוב של 'וחי בהם', והוא פטור מחטאת [21].

מי שעוסק בהצלת נפשות, ולצורך זה נזקק לעבור על איסורים שונים, אינו צריך כלל לחפש עצות איך להימנע מהעבירה, כיוון שאין זו עבירה אלא מצווה, ולפיכך אין חייבים מעיקר הדין לעשות מעשה שיש בו טורח גדול כדי למנוע את הצורך בחילול שבת בשביל פיקוח נפש [22], ואין חייבים להוציא ממון כדי להימנע ממעשה עבירה לצורך פיקוח נפש כאשר החיוב על גופו של האדם, אלא אם כן הממון עצמו משועבד לאותו דבר, ואין זה תלוי במחלוקת אם שבת הותרה או דחויה בפיקוח נפש [23].

משום חומרת פיקוח נפש, וכדי שלא יבואו אנשים בפעם אחרת להימנע מהצלת אחרים, התירו סופם משום תחילתם, היינו התירו איסורים שונים, גם לאחר גמר הפעולות שנדרשו להצלת נפשות, וכל זה כדי שלא להכשיל לעתיד לבוא, וכדי שלא יבואו לידי סכנת נפשות [24]. ויש מי שחולק וסובר שצריך לטרוח ואף לסבול קצת כדי למעט באיסורים אף כאשר עוסקים בהצלת נפשות [25].

מי שמחוייב להתעסק בהצלת נפשות, ופטור באותה עת מלברך כל הברכות, והוא טועה ומחמיר על עצמו לברך, יש מי שהסתפק אם מותר לענות אחריו אמן [26].

יש מי שכתב, שבעניין פיקוח נפש אפילו מתכווין למלאכת הרשות עם אותה מלאכה של פיקוח נפש - מותר, מפני שהיא מלאכת חובה, ומצווה היא עליו, לפיכך התירו חכמים אפילו כשעושה עמה מלאכת הרשות, כדי שלא ימנע בשום עניין מפיקוח נפש המוטלת חובה עליו [27].

לא רק וודאי פיקוח נפש דוחה את כל המצוות שבתורה, אלא גם ספק פיקוח נפש [28]. לפיכך אין הולכים בפיקוח נפש אחר הרוב [29], שהרי אמרה התורה 'וחי בהם' [30], שלא יוכל לבוא בשום עניין לידי מיתת ישראל על ידי שמירת מצוות [31].

ספק נפשות להקל, והיינו שאם יש מחלוקת בדיני פיקוח נפש, הולכים אחרי המיקל [32].

יש מי שכתב, שאדם הנמצא בסכנה ויכולים להציל את חייו אבל הוא יישאר אחר כך שוטה, מכל מקום חייבים להצילו [33].

מצינו בפוסקים מספר הגדרות ביחס לספק פיקוח נפש:

·         ספק פיקוח נפש הוא בין אם הספק הוא במצב העובדתי, ובין אם הספק הוא מבחינת ההלכה, היינו אם מצב נתון מוגדר כפיקוח נפש מצד ההלכה [34].

·         ספק פיקוח נפש דוחה כל המצוות גם אם יש ספק בעצם העובדה אם יחיה לאחר שיעברו על האיסור כדי להצילו, היינו גם כאשר יש ספק על עצם סיכויי ההצלה [35].

·         הכלל הוא, שכל ספק פיקוח נפש שדוחה שבת הוא דווקא אם ספק הסכנה נמצא בפנינו, אבל אם החולה איננו בפנינו, ורוצים לעבור על איסורי תורה אולי יזדמן בעתיד חולה שיהיה לו צורך בזה, וודאי שאין דוחים שום איסור מחמת הנחה זו, ואפילו לא איסורי דרבנן, כי אם נקרא לחששות כאלו ספק פיקוח נפש, אם כן יהיו כל המלאכות מותרות בשבת, שמא יזדמן חולה באותו יום שיצטרך לזה, ואין מקום לחלק בין חשש לזמן קרוב, או חשש לזמן רחוק [36]; ויש מי שכתב, שאין לחלק בין אם החולה מצוי לפנינו או לא, אלא בין אם הדבר מצוי, אבל לא בדברים עתידיים שבהווה אין להם זכר [37], והיינו אם התהליך שגורם למצב של סכנה כבר מצוי בפועל, אף שטרם פגע באדם מסויים, הרי זה בגדר פיקוח נפש, אבל אם אפילו התהליך לא מצוי בפועל, ורק יש חשש שהוא יתהווה בעתיד, אין זה גדר של פיקוח נפש [38].

·         אם הסכנה איננה קיימת כרגע, אף שהיא יכולה להתפתח אחר כך ממצב העניינים, אין זה בגדר פיקוח נפש, ולא התירו בו איסורי תורה, רק שבות דרבנן [39]. ולפיכך חולה שגורם הסכנה כבר נמצא בו, והוא מוגדר כחולה שיש בו סכנה, דינו שונה ממי שהסכנה עלולה להיות בו בעתיד, אבל בהווה עדיין אין בו סכנה, כגון יולדת [40]. בדין זה יש מי שכתב, שהיינו כאשר יש חשש שהמחלה הנוכחית שאיננה מסוכנת תביא לסכנה אחרת, אבל אם המחלה בעצמה היא מסוכנת, אף שכעת אין היא בדרגה של סכנה, הרי זה גדר פיקוח נפש, אם יש חשש שהיא עצמה תתגבר לדרגה של סכנה [41]; ויש מי שכתבו, שאף אם הדבר שיוכל להביא את הסכנה כבר נמצא בפנינו, אין זה גדר פיקוח נפש אם דרגת הסכנה גופא איננה בגדר כזה [42].

·         אם הרודף (כגון המחלה) כבר נמצא בגוף האדם, הרי זה בכלל פיקוח נפש, אולם אין נחשב כרודף אלא אם כן מצבו של החולה הולך ורע, אבל אם אין שינוי במצבו, כי אז נעשה כאילו פסקה הרדיפה לאותה שבת [43].

·         יש מי שכתב, שרק אם מתקיימים שני תנאים אזי אומרים שאין הולכים בפיקוח נפש אחר הרוב, דווקא שהדבר המסוכן נמצא באופן מוחשי לנגדנו, ודווקא כשיש חזקת יהודי המסתכן [44].

·         אף שבפיקוח נפש אין הולכים אחר הרוב, בכל זאת כאשר הדיינים חלוקים ביניהם, הולכים אחר רוב הדיינים גם בעניינים הנוגעים לפיקוח נפש [45].

·         ספק פיקוח נפש אינו סתם ספק השקול, אלא אפילו ספק ספקא וספק רחוק דוחה את כל האיסורים, ואפילו שלושה ספקות יחד [46], אבל כאשר הספק הוא רחוק מאד, אחד מיני אלף, לא מתחשבים בו גם בענייני פיקוח נפש [47].

·         בעניין דרגות הספק השונות מצינו כמה הגדרות: יש מי שכתבו, שכל דבר שהעולם נוהגים לעשות כן ולא לחוש, אין זה בגדר סכנה; וכל דבר שהעולם חוששים לו משום סכנה, הרי הוא בגדר סכנה [48].

·         יש מי שכתב, שלא כל ספק רחוק נידון כספק פיקוח נפש, ונדרשת רמת ספק מסויימת כדי להחשיב מצב נתון כמצב של ספק פיקוח נפש, אלא שדרגה כזו איננה קבועה, והיא נקבעת לפי המקובל אצל הבריות להעריך שקיים חשש סכנה. לפיכך, מכיוון שמקובל על הבריות שקנה המידה להערכת סכנה לכל הציבור היא שונה מהערכת הסכנה ליחיד, הרי שספק סכנה לכל הציבור נידון כספק פיקוח נפש גם אם הסכנה היא בסבירות נמוכה מזו שהיה מוערך כספק פיקוח נפש לגבי יחיד. כמו כן רמת הסכנה הנדרשת להגדרת מצבו של אדם כחולה שיש בו סכנה היא גבוהה יותר מהרמה הנדרשת כדי להתיר טיפול מסויים בחולה שכבר הוגדר כחולה שיש בו סכנה [49].

·         בעצם הקביעה של חשש רחוק לפיקוח נפש אם יש להחשיבו כספק פיקוח נפש הדוחה שבת, או שיש להחשיבו כמצב נדיר מאד, שאינו דוחה שבת, יש לדון בכל מקרה לגופו [50]; ואמנם מצינו בין גדולי הרבנים שחלקו בהגדרת מצבים נתונים ומוגדרים ביחס להערכה כזו. לדוגמא, בעניין שמירה בשבת עם רובה במקום שאינו מסוכן ואין בו עירוב, שהנחיות הבטיחות קובעות שלא להכניס מחסנית לרובה מחשש לפליטת כדור, אך מאידך מדיני שבת עדיף להכניס את המחסנית כדי להינצל מאיסור טלטול - יש מי שכתב, שיכניסו את המחסנית לרובה [51], ויש מי שפסק שלא להכניס את המחסנית [52]; או במקרה שהגיעו מקלעים חדשים לגיזרה בליל שבת, והוראות התיפעול מחייבות לערוך ניסוי בכלים לפני הסיור, ואין שם כלי נשק אחרים - יש מי שאסר לערוך הניסוי [53], ויש מי שהתיר [54].

·         בדין ספק אם חייב למסור עצמו למיתה, כגון ספק בדין באחד משלוש עבירות שיהרג ולא יעבור, או במצבים אחרים שחייב למסור עצמו למיתה - יש שכתבו, שאינו חייב למסור נפשו, שספק נפשות להקל [55]; ויש שכתבו, שאין בזה דין של ספק נפשות להקל, לפי שבקידוש השם לא הקפידה תורה על נפש [56].

·         הרודף אחר חברו להורגו, אפילו היה הרודף קטן, או חרש או שוטה [57], הרי כל ישראל מצווים להציל הנרדף מיד הרודף, ואפילו בנפשו של הרודף [58]. ואין הנרדף צריך להתרות ברודף, וכן אינו צריך לדקדק אם יכול להציל עצמו על ידי פגיעה באחד מאבריו של הרודף, אלא הוא רשאי להורגו, וכל זה מחמת שהוא בהול על חייו [59].

·         במקום שאין דין רודף, כגון שמן השמים רודפים אותו [60] - יש מי שכתב, שהיינו לאחרים אסור להרוג את הרודף, אבל הנרדף עצמו רשאי להציל את עצמו גם בחיי הרודף [61].

בפיקוח נפש ציבורי מצינו קולות מיוחדות, הן ביחס לעצם ההגדרה של מצב פיקוח נפש, והן ביחס לגדרי פיקוח נפש:

·         נזק של רבים נחשב כמצב של פיקוח נפש, אשר מתיר חילול שבת באיסור דרבנן, כגון לטלטל קוץ המונח ברשות הרבים מחשש שייזוקו בו רבים, או לכבות גחלת של מתכת [62]; ויש אומרים, שמחמת חשש נזק לרבים מותר לעבור אפילו באיסורי תורה, כגון כיבוי גחלת של עץ ברשות הרבים, בשביל שלא יזוקו בה רבים [63]. יש מי שכתב, שרבים לעניין היתר חילול שבת באיסור דרבנן הוא שניים [64].

·         דוחק הציבור עם חשש להתרוששותו הוא עצמו מצב של פיקוח נפש, בעוד שחשש דומה ביחס ליחיד, לא נחשב כפיקוח נפש [65]. לפיכך התירו איסורי שביעית מן התורה כדי לשלם מס ציבורי שעלול לרושש את הציבור [66]; ממון רבים נחשב כפיקוח נפש [67].

·         מצב הנוגע לרבים וצריך להורות לרבים, יש להורות כדין פיקוח נפש, אף שבמצב זהה כהוראה ליחיד יש להחמיר ולא לחלל שבת באותו מצב [68].

·         להציל רבים ממיתה מותר לעבור גם על גילוי עריות, אף שביחיד נפסק שייהרג ולא יעבור [69].

·         מותר לחלל שבת להצלת רבים גם כשהסכנה עדיין לא החלה [70], בעוד שביחיד אין מחללים שבת על סכנה עתידית.

·         ספק סכנה לכל הציבור נידון כספק פיקוח נפש גם אם הסכנה היא בסבירות נמוכה מזו שהיה מוערך כספק פיקוח נפש לגבי יחיד [71].

·         דיונים מיוחדים מצינו ביחס לגדרי פיקוח נפש והגדרותיו הנוגעות ליוצאי צבא ומלחמה [72], ואלו הנוגעים לשוטרים ולפעילות משטרתית [73].

בחשש לפיקוח נפש רוחני, היינו חשש שיעבירו את הפרט או רבים על דתם - יש מי שכתב, שאין אומרים בזה שפיקוח נפש דוחה איסורים, ואסור לחלל שבת כדי למנוע מצב כזה [74]; ויש הסבורים, שגם כדי למנוע פיקוח נפש רוחני דוחים את כל המצוות שבתורה, ומחללים על זה את השבת [75].

יש מי שכתב, שמה שכל האיסורים נידחים מפני פיקוח נפש הוא דווקא כשאפשר לעשות את האיסור בלא תאווה, ואפילו אם ממילא תהיה לו הנאה מכך, הותר מפני הסכנה, אף שצריך להשתדל שלא יתכווין להנאה, אך מכל מקום אין להימנע מההצלה גם אם אינו יכול להימנע מההנאה שבאיסור; אבל איסורים שעצם היווצרותם תלויה בתאווה, כגון קישוי ובעילה של איסור עריות, או כל דבר שכוונת התאווה היא העיקר במעשה האיסור, כגון מי שמחלתו והתנהגותו היא ליהנות ממאכלות אסורים, ומתאווה לעבור על איסורים אלו גם ללא קשר לרפואתו, אין זה נדחה מפני פיקוח נפש [76], מפני שהתורה התירה לעבור איסורים כדי להציל נפש מישראל, אך לא התירה להציל נפש שאחר כך וודאי תעבור איסורים [77]; ויש מי שכתב, שבכל מקרה של פיקוח נפש צריך להציל את המסוכן, שכן מותר לחלל שבת גם למי שאוכל נבלות לתיאבון, והטעם שמא יעשה תשובה לאחר הצלתו [78].

מעיקר הדין אסור לאדם להכניס עצמו למצב של פיקוח נפש, כדי שייפטר ממצוות באותה עת, כגון שיעשה מעשה ביום חול שיביא אותו למצב של פיקוח נפש בשבת, ואז יהא מותר לחלל שבת [79]. יש אומרים, שאיסור זה הוא בין במצב של וודאי פיקוח נפש, ובין במצב של ספק פיקוח נפש [80]; ויש אומרים, שהאיסור הוא דווקא למצב של וודאי פיקוח נפש, אבל לספק פיקוח נפש - מותר [81].

מי שגרם לעצמו לבוא לידי פיקוח נפש על ידי מעשה של איסור - יש אומרים, שאין עוברים על איסורי תורה כדי להצילו [82]; ויש אומרים, שאף במקרה כזה פיקוח נפש דוחה את כל האיסורים [83].

אין דוחים נפש מפני נפש, לפיכך האשה שהיתה מקשה ללדת, ויצא רובו של וולד, אין נוגעים בו, ואין מצילים את האשה בנפשו של הוולד [84]; וכן עכו"ם שאמרו לישראל תנו לנו אחד מכם ונהרגנו, ואם לאו נהרוג את כולכם - יהרגו כולם, ואל ימסרו להם נפש אחת מישראל [85]; וכן נשים שאמרו להן עכו"ם, תנו לנו אחת מכן ונטמאנה, ואם לאו הרי אנו מטמאין את כולכן, יטמאו כולן, ואל ימסרו להם נפש אחת מישראל [86].

אף שקבעו חז"ל שאין לך דבר שעומד בפני פיקוח נפש [87], בכל זאת יש עבירות ומצבים שדוחים פיקוח נפש:

·         שלוש העבירות החמורות - עבודה זרה, גילוי עריות, ושפיכות דמים, חייב למסור עצמו למיתה, וייהרג ואל יעבור [88]. בשלוש עבירות אלו אין הבדל בין אם צריך לעבור עליהם בצינעא או בפרהסיא, ובין בשעת השמד או שלא בשעת השמד, בכל אופן ייהרג ולא יעבור [89]. ולעניין אם נתכווין המאנס להעבירו על הדת, או שהתכווין להנאת עצמו - יש מי שכתבו, שגם בזה אין כל הבדל, ובכל מקרה ייהרג ולא יעבור [90]; ויש מי שכתבו, שלעניין עבודה זרה וגילוי עריות, אם המאנס מתכווין להנאת עצמו, יעבור ולא ייהרג, ובשפיכות דמים, גם להנאת עצמו, ייהרג ולא יעבור [91].

·         לא רק בעצם האיסור של שלוש עברות אלו ייהרג ולא יעבור, אלא גם באביזרייהו, היינו בדינים הנמשכים מאותם האיסורים, ואפילו על אביזרייהו שאין עליהם חיוב מיתה אלא איסור לאו בלבד [92]. ויש מי שכתבו, שלא החמירו באביזרייהו אלא כשרוצה ליהנות מן האיסור, אבל כשכופים עליו בניגוד לרצונו - יעבור ולא ייהרג [93]. וכן נחלקו הפוסקים אם חייב למסור נפשו גם באביזרייהו של שלוש עבירות אלו כשהם רק איסורי דרבנן, או כאשר יש רק חשד ומראית עין [94], ובשעת השמד חייב למסור נפשו אפילו באיסורי דרבנן [95].

·         בדין אשה בגילוי עריות - יש מי שסבורים, שאין היא חייבת למסור נפשה אם מביאים עליה איש האסור לה משום עריות, כי היא קרקע עולם, ואינה עושה מעשה [96], אבל אם מכריחים אותה לעשות מעשה ולהביא עליה את הערווה, אף היא תיהרג ולא תעבור [97]; ויש מי שכתבו, שאף אשה בגילוי עריות חייבת למסור נפשה, ותיהרג ולא תעבור אפילו אם אינה עושה מעשה [98].

·         בדין החיוב ליהרג, ולא לגרום לרציחה - יש אומרים, שהוא דווקא כשאומרים לו להרוג בידיים את חברו, ואם לא - יהרגו אותו, אבל אם אומרים לו - הנח לזרוק עצמך על תינוק או תיהרג, אינו חייב למסור נפשו כדי להציל את חברו [99]; ויש אומרים, שאין הבדל בין עושה מעשה לבין אם אינו עושה מעשה [100].

אף שכללו חז"ל, שכל האיסורים שבתורה נידחים מפני פיקוח נפש, חוץ משלוש העבירות החמורות שייהרג ואל יעבור, מצינו עוד מצוות שדנו חז"ל והפוסקים אם דינם שייהרג ולא יעבור, שאין הם נידחים מפני פיקוח נפש:

·         בכל עבירות שבתורה, אפילו על מצווה קלה שבקלות [101], אם אומרים לו לאדם עבור ולא תיהרג, ונתכווין האנס להעבירו על המצוות, והיה הדבר בפרהסיא, היינו בפני עשרה אנשים וכולם יהודים, ואף מומרים וכופרים מצטרפים להיחשב פרהסיא [102], ייהרג ולא יעבור [103]; ואם האנס עושה כן להנאת עצמו, לא חייב למסור נפשו [104].

·         שליט שגזר על עם ישראל לבטל דתם, או לבטל מצווה מן המצוות, הרי זה ייהרג ואל יעבור, בין שנאנס בתוך עשרה מישראל, ובין שנאנס בינו לבין הגויים [105].

·         סברה פשוטה היא שבדיני מלחמה אין להתחשב בפיקוח נפש של הפרט [106], שאם נאמר שיעבור ולא ייהרג, והיינו שלא יצא למלחמה כדי לא לסכן את נפשו, לא מצאנו ידינו ורגלינו בדיני מלחמה, בין מלחמת מצווה ובין מלחמת הרשות, אלא על כרחך ענייני הכלל של מלחמות, ואפילו מלחמת רשות, יוצאים הם מכלל זה של 'וחי בהם' [107], ומעצם דיני המלחמה אין משגיחים בה על סכנת נפשות [108], ולא נאמרו דיני פיקוח נפש אלא ביחס ליחידים, אבל בציבור לא חלים גדרים אלו [109]. אכן, כל זה בתנאי שיש סיכוי לנצח, והסכנה אינה אלא לגבי יחידים; אבל אם מדובר בנסיבות שבהן יש סכנה קיומית לכלל ישראל, אין להסתכן במלחמה, וכן אם יש הערכה שלא ניתן להגן על מקום כלשהו, ואם ימשיכו להלחם ימותו רבים, וגם יפול המקום, אין להסתכן בכך [110]. אמנם יש מי שכתב, שמצות הריגת שבעת העממים היא כאשר יכול להורגו מבלי שיסתכן בדבר [111].

·         בדין גזל - יש הסבורים, שאף הוא לא נדחה מפני פיקוח נפש [112]; אך רוב הפוסקים סבורים, שאיסור גזל נדחה אף הוא בפני פיקוח נפש, ככל האיסורים הנידחים בפני פיקוח נפש [113]. אכן, אם על ידי גזל יציל נפשו אך יגרום למותו של אחר, כגון כשיש מספיק מים להצלת נפשו של אדם אחד, והמים שייכים לאותו אחד, אסור לאחר לגזול ממנו את המים, כדי להציל את נפשו [114].

·         בדין הלבנת פני חברו - יש אומרים, שאיסור זה עומד אפילו בפני פיקוח נפש, והוא אבק רציחה [115]; ויש אומרים, שאין הלבנת פנים עומדת בפני פיקוח נפש [116].

·         בדין חנופה - יש אומרים, שבמקום סכנה מותר להציל עצמו על ידי חנופה [117], והיינו שאם מתיירא שמא יהרגנו, מותר לומר לו יפה עשית [118]; יש מי שכתבו, שחייב אדם למסור עצמו לסכנה, ואל יעבור על חנופה, ובפרט דיין היושב למשפט [119]; ויש מי שכתב, שדווקא כשאין אלא חשש סכנה אסור להחניף, אבל בסכנה קרובה מותר לאדם להציל עצמו על ידי חנופה, אלא אם כן העבירה גלויה לרבים ויש בה חילול השם [120].

·         בדין ייחוד - יש מי שכתבו, שגם באיסור זה אומרים שייהרג ולא יעבור [121]; ויש מי שכתבו, שבאיסור ייחוד לא אומרים שייהרג ולא יעבור [122].

·         בדין שאלה בקוסמים ובמכשפים - יש שכתבו, שדבר זה מותר במצב של פיקוח נפש [123], וכן מותר להיות חובר חבר במצב של פיקוח נפש, היינו להצמיד יחדיו בעלי חיים שרודפים אחריו [124]; ויש שכתבו, שדברים אלו הם מאביזרייהו של עבודה זרה, ואסורים אפילו בפיקוח נפש [125].

·         יש עבירות שנאמר עליהן שהן חמורות כשלוש העבירות החמורות, או כאחת משלוש עבירות אלו, אך מכל מקום אין הכוונה שדינם שייהרג ואל יעבור, ולא אמרו כן אלא שדרך חכמים להפליג בחומרת העבירות כדי שיישמר האדם מלהכשל בהן, אך לא אמרו כן לעניין ייהרג ואל יעבור [126]. דוגמאות לכך: לשון הרע [127], הקורע כלים בחמתו [128], מי שאינו מבקר את החולה [129], ועוד.

·         וכן בדין תלמוד תורה, מה שאמרו חז"ל שגדול תלמוד תורה יותר מהצלת נפשות [130] - יש מי שכתב, שהיינו דווקא כשיש אחרים שיכולים להציל, ולכן אף על פי שמצווה גדולה מי שמקדים להציל נפשות, מכל מקום תלמוד תורה קודם [131]; ויש מי שכתבו, שלא אמרו אלא שיותר יש זכות למי שזוכה ועוסק בתורה ולא באה לידו הצלת נפשות, ממי שבאה לידו הצלת נפשות ועל ידי כן צריך לבטל תלמוד תורה ולעסוק בהצלת נפשות [132].

מקורות והערות

[1] והוא מלשון 'ונפקחו עיניכם' (בראשית ג ה). והוא גם לשון 'פיקח' המנוגד לעיוור או חרש. וראה בקונקורדנציה שהוא שורש 'פצח' בחילוף אותיות ק-צ; [2] רש"י כתובות ה א ד"ה פיקוח, לפי אוצר לעזי רש"י; [3] ערוך, ע' פקח, על פי תרגום יונב"ע עה"פ 'עת להשליך אבנים' (קהלת ג ה); [4] לפקח על עסקי כלה (שבת קנא א); לפקח על עסקי רבים (כתובות ה א); [5] כתובות ה א; [6] יומא פג א; [7] סנהדרין לז א; רמב"ם רוצח א טז; [8] בכתבי יד של התלמוד הבבלי (הגניזה ומינכן), בכתבי יד של הירושלמי (ליידן) ובכתבי יד של המשניות (קאופמן, פארמה, קיימברידג') חסרה המילה 'מישראל', וכך היא גם הגירסא ברמב"ם סנהדרין יב ג; [9] סנהדרין עד א; כתובות יט א; רמב"ם יסודי התורה ה א; טושו"ע יו"ד קנז א; [10] שאילתות שאילתא מב; רמב"ם שם ב; בעל המאור סנהדרין עד ב; [11] המכתם פסחים כה ב; [12] וראה חי' חת"ס עה"ת שמות לא יג; שו"ת ציץ אליעזר ח"ח סי' טו פ"א אות' ה-ז; [13] רמב"ם שבת ב ג; [14] רמב"ם רוצח ז ח; [15] סוטה כ א; שם כא ב; [16] ירושלמי סוטה ג ד; [17] רמב"ן במלחמות סנהדרין פ"ח; שו"ת הרדב"ז ח"ג סי' תתפה, וסי' אלף קלט; [18] שו"ת מהר"ם בר"ב רוטנברג סי' לט; [19] אור החיים עה"פ שמות לא טז. וראה בשד"ח דברי חכמים סי' לט; [20] טושו"ע או"ח שכח טו, ובמ"ב שם סקכ"ב; שמירת שבת כהלכתה פל"ב ס"ז; [21] הגרש"ז אויערבאך, הובאו דבריו בשמירת שבת כהלכתה פל"ב הע' יט; [22] שמירת שבת כהלכתה פל"ב סע' סה, ובהע' קסו שם; [23] שו"ת מנחת שלמה ח"א סי' ז אות א. וראה עוד בשו"ת מנחת שלמה ח"ב סי' סט; [24] ראה עירובין מד ב. וראה בשו"ת מנחת שלמה סי' ז סוף אות א, ושם דוגמאות שונות בנידון. וראה עוד בשו"ת חת"ס חאו"ח סי' רג, וחחו"מ סי' קצד. וראה באריכות מחלוקת הגר"מ פיינשטיין בשו"ת אגרות משה חאו"ח ח"ד סי' פ, והגרש"ז אויערבאך בשו"ת מנחת שלמה סי' ח - אם ההיתר של סופו משום תחילתו הוא דווקא באיסורי דרבנן או אפילו באיסורי תורה; [25] הגר"פ עפשטיין על קונטרס הרפואה בסידור מנחת ירושלים, הע' 11. וכן משמע משו"ת דברי מלכיאל ח"ד סי' טו. וראה בשו"ת מנחת שלמה שם, מה שדחה דבריהם באריכות; [26] שו"ת מנחת שלמה ח"א סי' צא אות כה(ה); הליכות שלמה ח"א פכ"ב סי"ט; [27] ר"ן שבת קו ב ד"ה הא; [28] יומא פג א-פד ב; ערכין ז ב; רמב"ם שבת ב א; טושו"ע או"ח שכח ג. וראה עוד בילקוט יוסף ח"ד שבת (ד) סי' שכח אות ה; [29] יומא פד ב-פה א; כתובות טו ב; [30] בפסוקנו; [31] תוס' יומא פה א ד"ה ולפקח; ר"ש מכשירין ב ז; [32] שבת קכט א, וש"נ. וראה בשבט מיהודה שער א פ"ב, שיסוד הלימוד שספק נפשות להקל הוא מדין ושפטו העדה והצילו העדה, ולא מהדין הכללי של ספק פיקו"נ דוחה שבת מהפסוק 'וחי בהם' וגו', עיי"ש; [33] הרב ל.י. הלפרין, עטרת שלמה, ח"ד עמ' מח ואילך; [34] ראה שבת קכט א. וראה שו"ת שרידי אש ח"ב סי' קכ; [35] ראה שו"ת דבר יהושע ח"ב סי' צד. וראה תו"ש לך לך פי"ז אות ט; [36] שו"ת נובי"ת חיו"ד סי' רי; שו"ת חת"ס חיו"ד סי' שלו; שו"ת בנין ציון ח"א סי' קלז. אמנם ראה בשו"ת בנין ציון החדשות סי' קסט, שלצורך פיקוח נפש מותר לעבור על איסור גם כשמתיירא שמא ישכנו עקרב ויבוא לידי סכנה, וי"ל. וראה תוס' פסחים מו ב ד"ה רבה, שאין אנו מתירים כל מלאכות שבת מדין הואיל וראויות לחולה שיש בו סכנה, לפי שחולה שיש בו סכנה אינו מצוי. וראה בחי' חת"ס פסחים שם, שאם אמנם יש לו חולה שיש בו סכנה בביתו, פטור על מלאכת שבת אף אם עשאה לבריא, הואיל וראויה לחולה, שהרי מצוי הוא בביתו. וראה מחלוקת שו"ת רעק"א סי' ה, ושו"ת חת"ס חאו"ח סי' עט, בעניין מלאכות המותרות לחולה שאין בו סכנה, אם אומרים בו הואיל, שהרי חולה שאין בו סכנה הוא שכיח, אלא שלא שכיח שיצטרך דווקא לאותו דבר; [37] חזו"א אהלות סי' כב סקל"ב (יו"ד סי' רח אות ז). וראה בקובץ איגרות החזו"א ח"א איג' רב, ובתשובות וכתבים חזו"א סי' מח; [38] וכן כתב בשו"ת רעק"א סי' ס ד"ה ולענ"ד; [39] רבנו ירוחם, הובאו דבריו בב"י סי' שכח. וראה שו"ת עין יצחק סי' פ; שו"ת בנין ציון ח"א סי' קלז; שו"ת ציץ אליעזר ח"ח סי' טו פ"ז. וראה אגרות החזו"א ח"א איג' רב, שכתב: "ובכלל צריך זהירות יתירה בהיתר פיקוח נפש בדברים שאין הפיקוח נפש לפנינו אלא בעתיד, ואם באנו להפריז על המידה, יתפחו כל החנויות בשבת בארצות הגולה, בטענת הפסד כל הפרנסה ויבוא לפיקוח נפש, וצריך לשקול במאזני הצדק"; [40] שיטת הגר"ח והגרי"ז מבריסק; [41] שבט מיהודה ח"א בהע' נוספות לפרקים ח-י. וראה בשו"ת ממעמקים ח"א שאלה ב, שהביא בשם הרב אברהם דובער כהנא מקובנה להתיר אכילת מרק טריפה בזמן השואה, מחשש שאם לא יאכלו הרי שלאחר זמן יהיו חלשים עד כדי פיקוח נפש; [42] שו"ת בנין ציון ח"א סי' קלז; [43] הגרש"ז אויערבאך, הובאו דבריו בס' שמירת שבת כהלכתה פל"ב הע' ב; [44] שו"ת ציץ אליעזר ח"ח סי' טו פ"ז; [45] מנ"ח מ' עח סק"ב. היינו ככל דיני אחרי רבים להטות; [46] ראה שו"ת הגרי"א הרצוג חאו"ח ח"א סי' נח; שו"ת שבט הלוי ח"א סי' ס, ושם ח"ה סי' קעד; [47] שו"ת רעק"א סי' ס; שו"ת חת"ס חיו"ד סי' שלו; שו"ת הגרי"א הרצוג שם; [48] שבט מיהודה ח"א סי' יט סק"ב; הגרש"ז אויערבאך, הובאו דבריו בשו"ת ציץ אליעזר ח"ט סי' יז פ"ב אות ט, ובס' שמירת שבת כהלכתה פל"ב הע' ב; [49] הרב מ.מ. פרבשטיין, אסיא, חוב' נג-נד, תשנ"ד, עמ' 87 ואילך; [50] וראה בתשובות וכתבים לחזו"א סי' מח, בעניין הודעה לציבור לרדת למקלטים בשבת בעת מלחמה, שכתב "ואף שאין הולכים בפיקוח נפש אחר הרוב, מכל מקום בדברים רחוקים הרבה מפיקוח נפש, אין דנים כפיקוח נפש, ותלוי במידת הבטחון"; [51] הגרי"ש אלישיב, הובאו דבריו בסוף מאמרו של הרב א.י. נריה, תחומין, ג, תשמ"ב, עמ' 11 ואילך; [52] הגרש"ז אויערבאך, הובאו דבריו במאמר שבהע' קודמת; [53] הגרי"ש אלישיב, הובאו דבריו במאמר שבהע' 50; [54] הגר"י קלופט, הובאו דבריו במאמר שבהע' 50; [55] יש"ש יבמות פ"ו סי' ג; רש"ש יבמות נג ב, בדעת התוס'; עזר מקודש אבהע"ז סי' כ; [56] שו"ת תרומת הדשן סי' קצט (הובא בש"ך יו"ד סי' קנז סק"א); מנ"ח מ' רצה, בדעת הכס"מ; שבט מיהודה שער א פר' ב-ג; [57] ראה אור שמח רוצח א ו; [58] סנהדרין עג ב; רמב"ם רוצח א ו; טושו"ע חו"מ תכה א; [59] שו"ת הריב"ש סי' רלח וסי' תעג; [60] ראה סנהדרין עב ב; [61] מאירי סנהדרין שם, בשם חכמי הדורות; [62] שבת מב ב, ורש"י שם; ביצה כח ב; טושו"ע או"ח שח יח; [63] ר"ן על רי"ף, שבת מב ב. והוא על פי שיטת רב האי גאון, בה"ג והר"ח הסבורים שבסוגיא שם מדובר גם בגחלת של עץ; [64] שולחן שלמה ח"ב סי' שח אות' נ-נא; [65] שו"ת חת"ס חחו"מ סוסי' קעז; [66] סנהדרין כו א, ובתוס' שם ד"ה משרבו; [67] ראה שו"ת בן פורת ח"ב סי' י לעניין תביעת עניי כולל אחד. וראה רמ"א יו"ד קס כב, לעניין הלוואה ברבית לצורך קהל; [68] ראה חזו"א תשובות וכתבים סי' מח, בעניין הודעה לציבור למהר ולרדת למקלטים בעת מלחמה, שזה דבר רחוק מפיקוח נפש, ותלוי כפי מידת הבטחון; [69] ראה תוס' יומא פב א ד"ה מה; מאירי סנהדרין עד ב; מהרי"ק שורש קסז; שו"ת שבות יעקב ח"ב סי' קסז. אבל מכל מקום אשה שנבעלה ברצון כדי להציל נפשות, אף על פי כן אם יש עדים על כך, או שהבעל ראה זאת בעצמו, הרי היא אסורה על בעלה - שו"ת צפנת פענח ח"א סי' כד, ויש מי שהתירה לבעלה - שו"ת שבות יעקב שם; [70] בדין נכרים שבאו על עיירות ישראל הסמוכות לספר, שכתב האו"ז בהל' שבת סי' פד אות יד - שאין לחלק בין היכא שצרו כבר, לאומרים שרוצים לבוא לשלול, אלא כשהקול יוצא שרוצים לבוא לשלול, אף על פי שלא באו עדיין, מותר ללבוש כלי זיין לשמור ולעשות קול בעיר כדי שלא יבואו, דאין מדקדקין בפיקוח נפש. וראה הרמ"א או"ח שכט ו, ובמ"ב שם סקט"ו; [71] הרב מ.מ. פרבשטיין, אסיא, חוב' נג-נד, תשנ"ד, עמ' 87 ואילך; [72] שו"ת הגרי"א הרצוג חאו"ח סי' מה-מו, וסי' מח-מט; שו"ת קול מבשר ח"א סי' מז; [73] ראה - שו"ת הגרי"א הרצוג חאו"ח ח"א סי' נז-נח; עמוד הימיני סי' יז; א. דסברג וי. רוזן, תחומין, ב, תשמ"א, עמ' 66 ואילך; ילקוט יוסף ח"ד שבת כרך ד סי' שכט סע' כ-כז; [74] שו"ת הרשב"א ח"ז סי' רסז, הובא בב"י או"ח סוסי' שו. וראה רמ"א או"ח שכח י. וראה ביאור הגר"א סי' שו סקי"ד; [75] ב"י שם; המחבר או"ח שו יד. וראה בט"ז שם סק"ד, ובמג"א שם סקכ"ט, בשיטת הרמ"א בנידון; [76] שו"ת אגרות משה חיו"ד ח"ב סי' נט. וכן משמע כשיטה זו בקובץ הערות סי' כג אות ג; [77] הגרש"ז אויערבאך, בהסבר שיטת האגר"מ, הובאו דבריו בנשמת אברהם ח"ה חיו"ד סי' קנה סוסק"א; [78] הגרש"ז אויערבאך, שם. וראה עוד בשו"ת מנחת שלמה ח"א סי' ז אות ד; [79] על פי הסוגיא בשבת יט א, בעניין איסור הפלגה בים פחות משלושה ימים קודם השבת; [80] ר"י מלוניל, שבת ז א אלפס ד"ה אין מפליגין; שו"ת מהר"י בן לב ח"ב סי' נג; [81] חי' רמב"ן שבת קלד ב; [82] שבות יעקב, הובא בשע"ת או"ח סי' שו סקי"ט; חכמת שלמה או"ח סי' שלט; קובץ הערות לר"א וסרמן יבמות סי' כג סק"ג; [83] ברכ"י או"ח סי' שא אות ו; שו"ת מהרי"ל דיסקין, ח"ב קונ' אחרון סי' ה אות לד; הגרש"ז אויערבאך, מוריה, סיון תשל"א, עמ' לב; שמירת שבת כהלכתה פל"ב הע' 117; [84] אהלות ז ו; סנהדרין עב ב; רמב"ם רוצח א ט; טושו"ע חו"מ תכה ב; [85] תוספתא תרומות פ"ז; ירושלמי תרומות ח ד; פי' הרא"ש משנה תרומות ח יב; [86] משנה תרומות ח יב, ופי' הרע"ב שם; [87] יומא פב א; כתובות יט א; [88] תוספתא שבת סוף פט"ז; יומא שם; כתובות שם; פסחים כה א; סנהדרין עד א; ירושלמי שביעית ד ב; רמב"ם יסודי התורה ה א-ב,ז; טושו"ע יו"ד קנז א. וראה בקובץ הערות יבמות סי' מח, חי' רבנו חיים הלוי על רמב"ם יסודי התורה שם, וגליונות החזו"א על חי' רבנו חיים הלוי הנ"ל - אם הכוונה ששלוש עבירות אלו אינן נידחות מפני פיקוח נפש, ושב ואל תעשה עדיף, או שהן אף דוחות פיקוח נפש, עיי"ש; [89] רמב"ם וטושו"ע שם; אגרת השמד לרמב"ם, מהד' קאפח, עמ' קיד; רמב"ן מלחמות סנהדרין סופ"ח; חי' הר"ן ונמוק"י סנהדרין שם; החינוך מ' רצו; ריטב"א ע"ז כז ב; [90] ראה רשימת הראשונים הסוברים כן באנציקלופדיה תלמודית, כרך כב, ע' יהרג ולא יעבור, עמ' פ, הע' 309-305; [91] בעל המאור סנהדרין שם; ביאור הגר"א יו"ד סי' קנז סק"ז, בדעת רש"י סנהדרין שם ד"ה היכי; [92] ראה ר"ן פסחים רפ"ב; נימוק"י סנהדרין סופ"ח. וראה עוד בבעל המאור ובמלחמות לרמב"ן סנהדרין שם; תורת האדם, שער הסכנה; ש"ך יו"ד סי' קנז סק"י; שו"ת חות יאיר סי' קפב; [93] נמוק"י ב"ק קיג א; מנ"ח מ' רצה, בדעת ראשונים אחדים; שו"ת אור גדול סי' א, בדעת הרמב"ם; [94] ראה שו"ת הריב"ש סי' רנה; רמ"א יו"ד קנ ג; ביאור הגר"א שם סק"ד, וסי' קנה סוסקכ"ב; ש"ך יו"ד סי' קנז סק"י; שו"ת נובי"ת חאבהע"ז סי' קנ; אור שמח ע"ז ג ח; מנ"ח מ' שמט; [95] שאילתות שאילתא מב; מהרי"ק שורש קלז; רמ"א יו"ד קנז ג; [96] רש"י ותוס' יומא פב סוע"א; תוס' סנהדרין עד ב ד"ה והא; ריב"ם בתוס' סנהדרין עד ב ד"ה מה, וכתובות ג ב ד"ה ולידרוש; רא"ש ורמב"ן סנהדרין שם; שיטמ"ק כתובות שם; בעל המאור פסחים כה ב; רא"ש יבמות פ"ו סי' א; רמ"א יו"ד קנז א. וראה ערוך לנר סנהדרין עד ב. וראה עוד בשו"ת אגרות משה חיו"ד ח"ב סי' נט; [97] תוס'  ורא"ש שם; שיטמ"ק כתובות ג ב; [98] שמות בארץ יומא פב א, לדעת הרמב"ם וטושו"ע; חי' רבנו חיים הלוי יסודי התורה ה א, בדעת הרמב"ם. וראה באריכות באנציקלופדיה תלמודית, כרך כב, ע' יהרג ואל יעבור, עמ' פט ואילך; [99] תוס' פסחים כה ב ד"ה אף, ויומא פב א ד"ה מה, ויבמות נג ב ד"ה אין, וסנהדרין עד ב ד"ה והא; רא"ש יבמות פ"ו סי' א; מאירי סנהדרין עד ב; רמ"א יו"ד קנז א. וראה אנציקלופדיה תלמודית, כרך כב, ע' יהרג ואל יעבור, עמ' פז ואילך, עוד דוגמאות להריגה שלא על ידי מעשה. טעמם - במצב כזה אדרבה יש לומר מאי חזית דדמא דחברך סומק טפי, דילמא דמא דידך סומק טפי, ושב ואל תעשה עדיף; [100] תוספת יוהכ"פ, יומא שם, בדעת הרמב"ם וטושו"ע יו"ד סי' קנז; מלחמות ד' לרמב"ן סנהדרין עד א; חי' הגר"ח מבריסק על רמב"ם יסודי התורה ה א; קובץ הערות יבמות סי' מח. טעמם - עיקר החיוב למסור עצמו למיתה ולא להרוג את חברו הוא קבלה שקיבלו חכמים, ולא הטעם של מאי חזית וכו'. אמנם ראה במנ"ח מ' רצו, שדחה שיטה זו; [101] בהגדרת מצוות כאלו - ראה אנציקלופדיה תלמודית, כרך כב, ע' יהרג ואל יעבור, עמ' קא-קד; [102] ראה שו"ת אגרות משה חיו"ד ח"א סי' ע; [103] סנהדרין עד א-ב; ירושלמי שביעית ד ב; שאילתות שאילתא מב; רש"י ע"ז כז ב ד"ה בפרהסיא; רמב"ם יסודי התורה ה ב; טושו"ע יו"ד קנז א; תוס' ע"ז נד א ד"ה הא; ר"ן סנהדרין שם. וראה במשך חכמה ויקרא כב כו-לב בטעם הדבר; [104] שאילתות שם; רש"י סנהדרין עד ב ד"ה הנאת; ר"ן סנהדרין שם. ונחלקו הפוסקים אם יש רק חלק מהתנאים הללו, כגון שנתכווין להעבירו על המצוות אבל בצינעא, או שנתכווין להנאת עצמו אבל בפרהסיא או בשעת השמד וכיוצ"ב, אם גם אז יהרג ולא יעבור אם לאו; [105] תוספתא שבת סוף פט"ז; סנהדרין עד א; רמב"ם יסודי התורה ה ג; טושו"ע יו"ד קנז א; ר"ן ומאירי סנהדרין שם; ריטב"א פסחים כה א; [106] ראה מנ"ח מ' תכה; מרומי שדה עירובין מה א; [107] שו"ת משפט כהן סי' קמג, וכתב שם, שאולי הוא מכלל משפטי המלוכה (וראה גם בספרו של הראי"ה קוק חזון הגאולה עמ' רכב); אגרות ראי"ה ח"ג איג' תקמד; [108] הגר"ח מבריסק עה"ת פר' בשלח עה"פ עם חרף נפשו; [109] א. שוחטמן, ויעמידה ליעקב לחק, מהד' שניה, עמ' 36 ואילך; [110] הגר"א שפירא, מורשה, חוב' ט, חורף תשל"ה, עמ' 18; הנ"ל, בהערות לס' ויעמידה ליעקב לחק, עמ' 67 ואילך; [111] ס' החינוך מ' תכה; שם מ' תקכה. וראה במנ"ח מ' תכה שהשאיר שיטה זו בצ"ע; [112] שו"ת בנין ציון ח"א סי' קסז-קעב, ושם שו"ת בנין ציון החדשות סי' קעג, ושם ח"ג סי' קג; שו"ת דובב מישרים ח"א סי' נח. והוא על פי המבואר בירושלמי ע"ז ב ב, וכדעת רבי מאיר בכתובות יט א, וכדכתב הרמב"ן כתובות שם, ופני משה ירושלמי שם; [113] שו"ת מהר"ם שיק חיו"ד סי' שמז-שמח; שו"ת שו"מ מהדו"ק ח"ב סי' קעד; שו"ת אגרות משה חיו"ד ח"א סי' ריד; [114] חזו"א חו"מ ב"מ ליקוטים סי' כ לדף סב; [115] תוס' סוטה י ב ד"ה נוח, וראה רש"ש שם; שערי תשובה לר"י שער ג סי' קלז-קלט; שו"ת בנין ציון ח"א סי' קעג. והוא על פי גמ' סוטה שם - נוח לו לאדם שיפיל עצמו לכבשן האש, ואל ילבין פני חברו ברבים; [116] מאירי סוטה שם. והיינו שרק דרך הערה הוא שאמרו שיפיל עצמו לאש. וגם הרמב"ם השמיט דין זה. וראה בנידון באריכות בשו"ת מנחת שלמה ח"א סי' ז אות ד; שו"ת יביע אומר ח"ו חיו"ד סי' יג אות יב; [117] תוס' סוטה מא ב ד"ה כל. וראה תו"ת פר' וישלח פל"ג אות ג, ותו"ש פר' וישלח פל"ב אות כח; [118] מג"א סוסי' קנו; [119] שערי תשובה לרבנו יונה שער ג אות קפח; מנורת המאור (אבוהב) סי' מה; [120] יד קטנה, הל' דעות פ"י אות' יג-יד; [121] ראה שו"ת צור יעקב סי' טז; שו"ת זרע אברהם חיו"ד סי' ה; [122] שו"ת שם אריה חאבהע"ז סי' לג; שו"ת ציץ אליעזר ח"ו סי' מ פ"א אות ט; [123] ש"ך יו"ד סי' קעט סק"א, בשם רש"ל; שו"ת משכנות יעקב סי' לט; [124] כריתות ג ב; רש"י סנהדרין סה א ד"ה אסור; טושו"ע יו"ד קעט ז. וראה בנידון בתוס' כריתות שם ד"ה ואי; ט"ז שם סק"ד; שו"ת בנין ציון החדשות סי' קסט; מהר"ץ חיות סנהדרין שם; [125] שו"ת רדב"ז ח"א סי' תפה; [126] שו"ת הריב"ש סי' קעא; שו"ת פני יהושע ח"ב סי' מד. וראה עוד חזו"א יו"ד סי' קד סק"ג; [127] ערכין טו ב; רמב"ם דעות ז ג; [128] שבת קה ב. וברמב"ם דעות ב ג - כל הכועס כאילו עובד עבודת כוכבים; [129] נדרים מ א; רמב"ם אבל יד ד; [130] מגילה טז ב; [131] פרישה יו"ד רנא. וראה בדרישה שם; [132] ב"ח וט"ז יו"ד שם סק"ו.

לראש העמוד
הדפסת עמוד
שליחת קישור לחבר

Dedication

רפואה שלימה

 לאורית בת מרים

בתוך שאר חולי ישראל

***

מש' ארץ חמדה' אבלה

 על מותו של חברנו האהוב

 הרב ראובן אברמן זצ"ל,

 חבר הנהלת 'ארץ חמדה'

איש תורת אמת שגורה בפיו,

 מחנך דגול

 ואיש המעלה מכל הבחינות.

 

לע"נ

הרב יוסף מרדכי

שמחה שטרן ז"ל

נלב"ע כ"א באדר א' תשע"ד

 

מרת סוזי (שרה)

ונגרובסקי ע''ה

נלב"ע י' בתמוז תשע"ד

 

לע"נ

הרב אשר וסרטיל ז"ל

נלב"ע ט' בכסלו תשס"ט

 

לע"נ

רבי יעקב

בן אברהם ועיישה

וחנה בת יעיש ושמחה

סבג ז"ל

 

לע"נ

ר' מאיר בן יחזקאל שרגא

ברכפלד ז"ל

 

לע"נ

מר שמואל שמש ז"ל

חבר הנהלת ארץ חמדה

נלב"ע י"ז בסיון תשע"ד

 

לע"נ

הנופלים במערכה

על הגנת המולדת הי"ד

 

 

site by entry.
ארץ חמדה - מכון גבוה ללימודי היהדות, ירושלים ע"ר © כל הזכויות שמורות | מדיניות פרטיות. | תנאי שימוש באתר.