English | Francais

Search


שנת תשס"ו | שבת פרשת ויצא

עשות ספרים הרבה"ויקרא את שמם אדם" בעריכת זוהר מאור
מכון "בינה לעתים" תשס"ה (315 עמ')
חייו של אדם ומקומו בתוך המשפחה יוצרים מתח קבוע. בבריאת העולם אנו מוצאים את האדם כבודד בתחילה "ולאדם לא מצא עזר כנגדו" ורק לאחר מכן חברה לו האישה. אם כן חיי הנישואין הם מחוייבי המציאות אך היה מקום בתחילת הבריאה לקיום של האדם כבודד. בימינו, בעולם המודרני, התחדשה תופעה תופעה רחבה של חברה שאינה מעונינת בחיי משפחה. באירופה עשרות אחוזים של האוכלוסייה בוחרים להימנע משותפות וממשפחה לחלוטין. גם בארץ ואף בחברה הדתית הולכים ומתרבים מקרים של דחיית הנישואין וקשיים במציאת בני זוג ובהקמת משפחה. כיצד מתמודדים עם תופעות אלו.
ספר זה מנסה להעלות לדיון שאלות יסוד שנוגעות למושג המשפחה ולנתח אותם באיזמל תורני מחקרי. תחושתם של עורכי הקובץ שעל ידי הצבת הנושאים הרגישים הללו במסגרת שמאפשרת דיון פתוח ובלשון מודרנית יקרבו את המושגים לציבור המודרני ויקשרו אותם לתורה ולמצוותיה. המאמר הראשון של זוהר מאור דן במחלוקות השונות בתנאים לגבי חיוב פריה ורבייה והיחס שבין פו"ר ללימוד תורה. הוא מצביע על שני כיוונים מרכזיים – בית הלל שנותנים משמעות בעלת ערך של קדושה לחיים הטבעיים. לעומתם בית שמאי שדורשים פעולות חריגות שיוצרות קדושה בחיים. והוא מביא לכך דוגמאות רבות. כמו כן דן הוא בשיטותיהם של רבי אליעזר שמזוהה עם בית שמאי מול הנהגותיו של רבי עקיבא שהיה מתלמידי בית הלל.
הרב הראל גורדין דן בשאלה של דחיית הנישואין מול נישואין מוקדמים ודחיית קיום מצות פו"ר ושימוש באמצעי המניעה השונים.
עוד בספר, מאמרי ראשי ישיבת שי"ח הרב שגר והרב יאיר דרייפוס. הספר נכתב בלשון עדכנית ומרבית הכותבים, למעט ראשי הישיבה, נמצאים בשלבים מתקדמים בעולם האקדמי.
לאור זאת יש מקום לבחון עד כמה החיבור שבין האקדמיה לעולם התורה, אכן גורם לפריון רוחני או שמא המחויבות לכתיבה מחקרית מונע מהכותבים להעלות דברים ברורים בעלי משמעות רוחנית מחייבת.
בכל מקרה היוזמה להעלות נושא זה לסדר היום התורני יש בה ברכה וכל מי שיש ביכולתו לתרום לחיזוק המשפחה היהודית ולחיזוק הערכים שעומדים במבחנים קשים בתקופה זו, צריך להתגייס ולפעול למטרות אלו.
לראש העמוד
הדפסת עמוד
שליחת קישור לחבר
site by entry.
ארץ חמדה - מכון גבוה ללימודי היהדות, ירושלים ע"ר © כל הזכויות שמורות | מדיניות פרטיות. | תנאי שימוש באתר.