English | Francais

Search


שנת תשס"ו | שבת פרשת ויצא

שו"ת במראה הבזקרומא, איטליה Roma, Italy
סיון, התש"ן

הכשרת תנור מיקרוגל

שאלה:

תנור הפועל על גלים קצרים (microwaves), שהשתמשו בו לבישול מאכל טרף, איך ניתן להכשיר אותו?

תשובה:
האופן בו נאסר המיקרוגל הוא כדלהלן:
התבשיל הנמצא בתוך כלי וכדומה, מתחמם ע"י קרינת המיקרוגל, ומאותה התחממות מתפזרים אדים (זיעה חמה) בחלל התנור[1]. להלכה, אנו נוקטים, שזיעה חמה (אדים) היוצאת מאיסור, נבלעת בדפנות הכלי המדובר (בנדון דידן המיקרוגל) כל עוד שגודלו אינו גדול במיוחד. וכשנתבשל בו דבר היתר, הרי שאותה בליעה תיפלט ותיתן טעם בהיתר, ותאסור אותו[2].
לאור הכלל: "כבולעו כך פולטו"[3] שפירושו, כדרך בליעתו של איסור, כך פליטתו וממילא הכשרתו - הרי שבנדון דידן - שאופן בליעתו היתה ע"י אדים, גם פליטתו תהא באופן זה. כמבואר בסעיף ב' לקמן.
ועל כן, דרך הכשרתו כדלהלן:
א. להניחו, לאחר בליעת האיסור, 24 שעות כדי לפגום טעם האיסור הבלוע[4]. לנקות את כל דפנות התנור, כולל דלת הכניסה העשויה זכוכית.
ב. להרתיח מים בתוך כלי כשר, ללא כיסוי, לפרק זמן ממושך (פי שניים מהזמן הרגיל של בישול רגיל), עד שהדפנות יתחממו לטמפרטורה הגבוהה ביותר (כ - 20 דקות)[5]. רצוי, לשים במים שמתאדים, חומר פוגם (דטרגנט).
ג. את המגש התחתון שעליו מונחים כלי הבישול (עשוי מזכוכית או פיירקס), יש להכשיר, על ידי הגעלה בכלי ראשון.
תנורי מיקרוגל, שיש להם גוף חימום נוסף, יש להכשיר, בתחילה, את התנור בקרינה כמו שתואר לעיל. ואח"כ, להדליק את גופי החימום לתקופה ממושכת[6].
כל הנכתב לעיל, הוא דווקא לגבי מאכל טרף, שיש גם חשש שנשתמשו בו בכלי ללא מכסה, והאדים החמים התפזרו בחלל התנור, עד כדי בליעת האיסור בדפנות. אך לגבי שימוש בשר וחלב במיקרוגל, יש עצה אחרת — ע"י מכון צמ"ת בהתייעצות עם הרבים הראשיים לישראל - והיא: לייחד תיבת קרטון או פלסטיק סגורה (בה יכניסו את כלי החימום, כשהוא מכוסה) לחימום החלב, בזמן שהתנור עצמו נשאר בשרי[7].
עצה זו נכונה גם לפתור את בעיית הטרף הנ"ל, ע"י שימוש בקופסא סגורה וכד', אלא שבזה ישנו החשש, שמא מי שאינו יודע את היותו טרף, ישתמש ללא קופסא. משא"כ בבשר ובחלב, שכך דרך שימושו לעולם. וכשם שיש לו כלים לבשר וכלים לחלב, כך יש לו אופן שימוש שונה במיקרוגל.

--------------------------------------------------------------------------------

[1] דרך פעולתו של המיקרוגל בהיבטיו ההלכתיים, תואר ע"י פרופסור זאב לב, תחומין כרך ח', עמ' 21.
[2] שו"ע יו"ד, סי' ק"ח, סע' א', וסי' צ"ז סע' ג', בענייני ריחא מילתא.
[3] עבודה זרה, דף ע"ו, ע"ב, פסחים, דף ל', ע"ב. ושו"ע יו"ד, ריש סימן קכ"א.
[4] שו"ע יו"ד, סי' ק"ג סע' ה'.
[5] אף שיש חולקים, וסוברים לא להכשיר ע"י אדים, למרות שהטמפרטורה גבוהה, רבים המתירים, אם הבליעה היתה באופן זה. וראה בספר "הגעלת כלים", לרב צבי כהן, פרק י', סע' ד', ובמקורותיו שם בהערה.
[6] הנתונים המדעיים פה, בנויים על עצתו של פרופסור זאב לב, במאמרו הנ"ל.
[7] תחומין, שם, בהקדמת הספר. ואף שאין זה הרמטי, כיוון שיש מאוורר להוצאת האדים מחוץ למיקרוגל, לא יגיע ליד סולדת.

 

לראש העמוד
הדפסת עמוד
שליחת קישור לחבר
site by entry.
ארץ חמדה - מכון גבוה ללימודי היהדות, ירושלים ע"ר © כל הזכויות שמורות | מדיניות פרטיות. | תנאי שימוש באתר.