English | Francais

Search


שנת תשס"ו | שבת פרשת תזריע-מצורע

משפט והלכה - משפטי שאול / הלכה פסוקהפסק דין: נזק תוך כדי בדיקת קנייה של אופנוע / הרב יהודה עמיחי
עורך: הרב יואב שטרנברג
פסק הדין אותו אנו מביאים השבוע נכתב בבית הדין לממונות קרית ארבע.
המקרה: אדם רצה לקנות אופנוע מחברו ולקח את האופנוע לבדיקה. בנסיעת המבדק אחת מרגליות הגז נשברה. על מי חלה החובה לשלם עבור תיקון הרגלית?
פסק הדין: כיוון שמדובר בנזק שנגרם באונס, על המוכר לשלם על התיקון.
הנימוקים: לשון השו"ע (סימן ר סעיף יא): "הנוטל כלי מבית האומן על מנת לבקרו, אם היו דמיו קצובים ונאנס בידו, חייב, שהואיל ודמיו קצובים מעת שהגביהו נעשה ברשותו ואין המוכר יכול לחזור בו, והוא שיגביהנו כדי לקנות את כולו, ויהיה אותו חפץ הנמכר חביב על הלוקח. אבל חפץ שהמוכר קץ בו, והוא מבקש ורודף למכרו, הרי הוא ברשות המוכר עד שיפסוק הדמים ויגביהנו הלוקח אחר שפסק".
על פי דברי השו"ע, חייב אדם הלוקח חפץ לבדיקה קודם קנייה באונסים שנגרמו לחפץ בתנאים הבאים: (א) דמיו של החפץ קצובים. בפירוש קציצת הדמים ישנה מחלוקת בין הרשב"ם לרשב"א. לפי הרשב"ם, דמים קצובים היינו כלים קטנים שמחירם אחיד. לפי הרשב"א הכוונה היא לחפץ שהמוכר כבר החליט על מחירו. המגיד משנה טוען, שדעת הרמב"ם כדעת הרשב"ם (ב) הבודק לקח את החפץ על מנת לקנות אותו (ג) המוכר אינו מעוניין למכור אותו.
בית הדין קבע כי כל התנאים האלו לא שייכים במקרה דנן. שכן, (א) כאן המוכר גם הוא רוצה למכור. במקרה כזה אין להחשיב את הקונה ליותר מאשר שומר שכר (ב) הקונה לא עשה פעולת קניין בחפץ. בית הדין טען, שגם לשיטת התוספות והרא"ש, הסוברים שאין צורך בפעולת קניין, היינו משום שבסתמא הקונה רוצה לקנות. אבל בימינו, ברור שאין בסתמא רצון של הקונה לקנות, עד אחרי בדיקת הקניה (ג) דמיו של האופנוע אינם קצובים, שהרי לאחר הבדיקה משתנה מחירו של האופנוע בהתאם למה שיתגלה.
לכן, הדין של השו"ע אינו רלוונטי לענייננו. ממילא, הלוקח אינו מתחייב באונסים, אלא לכל היותר כשומר שכר. ומכיוון שבנידון דידן לא היתה פשיעה אלא אונס, הלוקח פטור מלשלם עבור תיקון האופנוע.
לראש העמוד
הדפסת עמוד
שליחת קישור לחבר


site by entry.
ארץ חמדה - מכון גבוה ללימודי היהדות, ירושלים ע"ר © כל הזכויות שמורות | מדיניות פרטיות. | תנאי שימוש באתר.