English | Francais

Search


שנת תשס"ה | שבת פרשת האזינו

עשות ספרים הרבהעצומו של יום
הרב ישראל שריר ירושלים תשס"ד (142 עמ')
 
"כי ביום הזה יכפר ה' עליכם" במילים אלו מגלה התורה את העוצמה הגנוזה ביום הכיפורים. עם ישראל בכללותו וכל אדם מישראל באופן פרטי עומדים לדין בבית דין של מעלה וניתנת להם אפשרות ייחודית פעם בשנה לזכות בכפרה וסליחה על עוונותיהם מתוך השראת השכינה ששיאה הוא ביום הכיפורים.
הרב ישראל שריר, חתנו של מר"ן הגר"ש ישראלי זצ"ל ומהלומדים הותיקים בבית המדרש של כולל "ארץ חמדה", זיכה אותנו בשנה שעברה בספרו על קבלת שבת "פני שבת נקבלה" ועתה נתן דעתו להוציא הגיוניו בענייני יום הכיפורים. הוא בוחן את הנושא מזויות שונות ומגוונות. את החלק הראשון בספרו הוא מקדיש למזמור כ"ז בתהילים "לדוד ד' אורי וישעי". הוא חושף את הרקע, לדעתו, לכתיבת המזמור ע"י דוד המלך ובעקבות כך מתברר הקשר שלו לחודש אלול וליום הכיפורים. המזמור מסמל את כחה של תשובה ואת האמונה שבכח התשובה ניתנת לאדם אפשרות לשוב ולהיות בן בית בחצרות ד'. זהו מצבו של דוד, כשבנו אבשלום מורד בו והוא נאלץ להרחיק נדוד לעבר הירדן המזרחי. בפרק זה, דוד מביא לידי ביטוי את אמונתו שבזכות התשובה יזכה לשוב לירושלים, לחצרות בית ד'.
בפרק השני המחבר מתמקד בפרשיית עבודת כהן גדול ובמיוחד בהבנת התפקיד של בגדי הלבן כמסמלים את הייחודיות של עבודת הכהן הגדול ביום זה. לאורך השנה הכהן הגדול פועל כ"שלוחא דרחמנא", וביום הכיפורים מצטרף לעבודתו מימד נוסף והוא מימד הכפרה.
מתוך כך מיישב המחבר קושיות רבות בהבנת הפסוקים וכן מוצא הוא לכך ביטוי בהלכות הנוגעות לבגדי הלבן.
פרקים נוספים בספר מוקדשים לסגולת ישראל ולענייני התשובה.
נצטרף לברכתו של הגר"א שפירא שליט"א בהסכמתו לספר ש"דבריו המקוריים יהיו לתועלת לדורשי רשומות וירחיבו את דעתם להגות בתוכיות הנושאים הגדולים הנידונים בספר". 
לראש העמוד
הדפסת עמוד
שליחת קישור לחבר


site by entry.
ארץ חמדה - מכון גבוה ללימודי היהדות, ירושלים ע"ר © כל הזכויות שמורות | מדיניות פרטיות. | תנאי שימוש באתר.