English | Francais

Search


שנת תשס"ה | שבת פרשת בראשית

שו"ת במראה הבזקוינה, אוסטריה Vienna, Austria
אדר תשס"ב

הפעלת מערכת-הביטחון בקהילה יהודית, בשבתות וימים טובים
שאלה:

בקהילתנו וינה, אוסטריה קיים מערך בטחוני המנסה לתת מענה הולם לבעיית הטרור הכללית ובמיוחד המופעל כנגד קהילות יהודיות בעולם. במסגרת זו התעורר מספר שאלות הלכתיות עקרוניות המפורטות להלן. נודה לכם על הדרכתכם ההלכתית, העקרונית ועל תשובותיכם לשאלותינו (השאלות מפורטות בהמשך).

תשובה:
הקדמה כללית:
התורה לימדתנו שאסור לאדם לסכן נפשו שנאמר: "השמר לך ושמור נפשך מאוד"[i], וכן "ונשמרתם מאוד לנפשותיכם"[ii], ואף חשש קל של סכנה דינו כסכנה, עיין יומא[iii], בשו"ע או"ח[iv], רמ"א ושו"ע יו"ד[v], וכן ב"משנה ברורה"[vi]. דין זה הוא אף אם מניעת הסכנה כרוכה בחילול שבת, שנאמר "וחי בהם"[vii] - ולא שימות בהם, עיין בסוגיה שם בגמ' יומא[viii] המביאה מקורות נוספים לכך שפיקוח נפש דוחה שבת.
גם במקרה של פיקוח נפש אין היתר לחלל שבת כי אם בפעולות המסייעות להסרת הסכנה, ואפילו אם רק באופן עקיף, אך אין היתר לעשות פעולות שאין בהן צורך לעצם ההצלה מן הסכנה, אף שהן נעשות כחלק מן השיגרה היומיומית. אמנם ה"מגיד משנה"[ix] התיר לעשות לחולה שיש בו סכנה מלאכות לצורכו אף שאינן מסייעות להסרת הסכנה, עיין ב"בית יוסף"[x] שהביא דברי רמב"ן, שגם מדבריו משמע כדברי ה"מגיד משנה" ומרן בשו"ע ציטט מדבריו להלכה. אמנם ב"בית יוסף" הביא גם את דעת רש"י הסובר שדווקא דבר המסייע להסרת הסכנה מותר לעשותו, ויש לדון, עד כמה ניתן ללמוד משם לנדון דידן, ואכמ"ל.
ישנה מציאות המוגדרת כמצב ש"אין החולה לפנינו", הסכנה לא התעוררה עדיין אלא היא עתידית ואינה ודאית. פוסקים דנו בגדרי היתר פיקוח נפש במצב שכזה:
רבנו ירוחם[xi] פסק שכל דבר שאין בו סכנה עתה, אף על פי שיוכל לבוא לידי סכנה בעתיד, אין מחללים שבת אלא באיסורי "שבות" דרבנן, ולא באיסורי תורה. ה"נודע ביהודה"[xii] אסר ניתוחי-מתים לשם לימוד רפואה - משום ניוול המת, אף כי הם עשויים לעזור להצלת נפשות לעתיד, יען כי אין מצב זה דוחה לא איסור דאורייתא ואף לא איסור דרבנן, דאם כן יותרו כל איסורי רפואה בשבת שמא יזדמן חולה, וחלילה להתיר דבר זה (ויתכן דלא פליג על היתר השבות של ר' ירוחם דמיירי בשתי רמות סיכון שונות). ועיין "חזון איש"[xiii] שביאר דברי ה"נודע ביהודה", שאין ההיתר תלוי במצב - אם החולה עומד לפנינו או לא, אבל הוא תלוי ברמת החשש שאכן תתהוה הסכנה, דלא מיקרי ספק פיקוח-נפש בדברים העתידיים שאין להם זכר בהווה, "ואין דנין בשביל עתידות רחוקות".

--------------------------------------------------------------------------------

[i] דברים (ד' ט).
[ii] שם טו.
[iii] פג ע"א.
[iv] סי' שכח.
[v] קטז ה.
[vi] שו"ע או"ח (סי' של ס"ק ה).
[vii] ויקרא י"ח ה.
[viii] פה ע"ב.
[ix] שבת פ"ב הל' יד.
[x] שכח, ב.
[xi] בשם "יש מי שכתב".
[xii] מהד' תנינא יו"ד סי' רי.
[xiii] אהלות (סי' כב ס"ק לב).

לראש העמוד
הדפסת עמוד
שליחת קישור לחבר


site by entry.
ארץ חמדה - מכון גבוה ללימודי היהדות, ירושלים ע"ר © כל הזכויות שמורות | מדיניות פרטיות. | תנאי שימוש באתר.