English | Francais

Search


שנת תשס"ה | שבת פרשת יתרו

עשות ספרים הרבהנטיעות הארץ
אסופת מאמרים בעריכת הרב יהודה זולדן – מכון התורה והארץ כפר דרום ה'תשס"ד (506 עמ')
פעם נוספת מזכה אותנו מכון התורה והארץ שבכפר דרום בקובץ המחבר את ארץ ישראל לתורת ישראל. הקובץ מתמקד בנושאים הקשורים לט"ו בשבט ומנסה להתייחס במבט רחב יותר על הנושאים הקשורים לנטיעת עצים באגדה ובהלכה. בספר כונסו מאמריהם של מיטב תלמידי החכמים והכותבים והתוצאה היא ספר מעניין ורב ערך בתחומו. נביא דוגמאות מהמאמרים בספר: הספר פותח בסקירה כללית על מהותו של יום ט"ו בשבט. לאחריה מובאים דברים מתורתם של הראי"ה ושל הרב הנזיר זצ"ל. במדור שלאחריהם כותב הרב יהודה שביב על הקשרים שבין האדם לאדמה. על חובתו של האדם לדאוג למצבה של האדמה ולשיקומה ובכך ניתן לדאוג במידה מסוימת לתיקון העולם מאותו חטא ראשוני שעונשו בא לידי ביטוי בקללת הארץ. הרב ישראל סמט מפתח מהלך דומה ובוחן לאור זה את מנהיגותם של מלכי ישראל מול מנהיגותם של האבות ושל דוד המלך שהיו רועי צאן. הוא מצביע על מעבר מרעיית צאן לעבודת האדמה כתהליך של תיקון ובכך הוא גם מבאר את השינויים שנעשו בבניית בית המקדש לעומת מה שהיה במשכן. דוגמה לשינויים אלו הם הכרובים שעשה שלמה שנעשו מעץ כתוספת לכרובי הזהב שהיו קודם, כרובים אלו גם עמדו על הארץ ויש בזה סמל של נטיעה. במדור אחר עומד הרב מרדכי גרינברג על סגולתו המיוחדת של חודש שבט עפ"י גדולי החסידות שהגדירו אותו כזמן המסוגל לתיקון תאוות האכילה ודבר זה בא לידי ביטוי במיוחד בפירות ארץ ישראל שגנוזה בהם עוצמה רוחנית.
לסיום הדברים ראוי להזכיר את הרב יהודה זולדן שעורך את הסידרה הזו בנאמנות ומוציא דבר מתוקן מתחת ידיו.
ויהי רצון שבזכות נטיעות של תורה שנוטעים מתיישבי גוש קטיף נזכה לראותם נטועים על אדמתם לשנים רבות וטובות.
לראש העמוד
הדפסת עמוד
שליחת קישור לחבר


site by entry.
ארץ חמדה - מכון גבוה ללימודי היהדות, ירושלים ע"ר © כל הזכויות שמורות | מדיניות פרטיות. | תנאי שימוש באתר.