English | Francais

Search


שנת תשס"ה | שבת פרשת כי תשא

עשות ספרים הרבהמאמרים על יסודות היהדות
הרב פרופסור אליעזר ברקוביץ' הוצאת שלם ירושלים תשס"ד (346 עמ')
הרב פרופסור אליעזר ברקוביץ (תרס"ח – תשנ"ב 1992 – 1908) היה רב גדול בתורה שכיהן כרב קהילה באנגליה ושימש גם כפרופסור לפילוסופיה. בשנותיו האחרונות זכה לעלות לארץ ישראל ונקבר בה. הוא היה תלמידו המובהק של הגר"י ויינברג, בעל ה"שרידי אש". הרב ברקוביץ היה האיש שזיכה אותנו בכתביו של רבו שכן הוא היחיד שהצליח להציל חלק מכתביו ה"שרידים" מנוראות השואה. מו"ר הגר"י וינברג הוקירו וכבדו על כך, כפי שהדברים מצויינים בספריו. הרב ברקוביץ היה תלמיד חכם בעל השכלה רחבה מאוד. הוא ניסה כל חייו לברר את דרכה של היהדות בעולם המודרני וניסה להסביר כיצד לשלב את התורה ודרכיה בתוך התרבות המערבית העצומה. בתשעה עשר ספרים ובעשרות מאמרים הוא הציג גישה נאמנת ליהדות המקורית מצד אחד, ומאידך גיסא, יש בה גם התחדשות והתמודדות עם הבעיות המטרידות את אנשי דורנו.
בספר שלפנינו נאספו ותורגמו מבחר קטן ומייצג מכתביו הרבים של הרב ואכן הדברים מעניינים ומעוררים למחשבה.
ראויה לציון מסה של הרב סביב היחס לחיי אישות. פנינה של ממש הוא הביאור שלו לאגדת חז"ל במנחות דף מד, ע"א שמפאת אורכו לא ניתן להביא כאן, מומלץ מאוד לעיין בו (עמ' 196 בספר).
נצטט מדבריו קטע יפה המתאר את הרגשות בזמן שחרורה של ירושלים: "העם בציון זכה למה שנמנע מכל דור אחר, פגישה עם כל ההיסטוריה היהודית, התמזגות עם כל הדורות. היה זה כאילו זכו לדבר עם האבות, לעמוד לצד דוד המלך, לשמוע את קול הנביאים, לנחם את מקדשי השם. באחד ממדרשי חז"ל מסופר שבשעת ההתגלות בהר סיני נאספו כל הנפשות שטרם נולדו ביחד עם בני הדור דאז לקבל את התורה עבור כל הדורות הבאים. גם כאשר הדור הנוכחי עמד לרגלי הכותל המערבי בציון, עמדו עמו כל הדורות שאי פעם נשאו את עיניהם לאירוע הזה. הכותל הזכיר את כל חומות הגטאות, את כל קירות תאי הצינוק את כל גדרות מחנות הריכוז, והעיד עליהם כי לא נעלמו מעיני האלוקים. הוא הפיח ביהודים את הביטחון שאיכשהו ובמקום כלשהו בסדר הדברים מתנהל חשבון שממנו תצא גאולה לכל הדורות שדוכאו ונרדפו". (עמ' 261)
הספר אינו עשוי מקשה אחת וישנן בו כמה מסות ארוכות שעוסקות בפרטי פרשנות שונים ואחרות קצרות מאוד. בשורה התחתונה נציין כי ההנאה מובטחת לכל מעיין בספר זה, הן מתוכנו המגוון, הן מהשפה העשירה של התרגום שנעשה ע"י להד לזר והן מהמבוא של דוד חזוני.
הוצאת שלם מתעתדת להוציא לאור, בעברית, את כל כתביו של הרב ברקוביץ וביניהם ספרים שלמים שהקדיש לנושאי השואה ועוד. ספר זה מהווה התחלה מוצלחת למפעלם החשוב.
לראש העמוד
הדפסת עמוד
שליחת קישור לחבר


site by entry.
ארץ חמדה - מכון גבוה ללימודי היהדות, ירושלים ע"ר © כל הזכויות שמורות | מדיניות פרטיות. | תנאי שימוש באתר.