English | Francais

Search


שנת תשס"ה | שבת פרשת חקת

"עשות ספרים הרבה"משפטי ארץ כרך ב' / בעריכת הרבנים ירון אונגר ועדו רכניץ
מכון משפטי ארץ עפרה ה'תשס"ה (526 עמ')
בית המדרש ללימודי דיינות בעפרה נטל על עצמו הוצאת קובץ תורני מקיף בנושאים הקשורים ליישום ומשפט העברי. בכרך הראשון שהוציאו התמקדו בתחום של הלכות דיינים, קובץ זה עוסק בנושאי הטענות והראיות. הקובץ מכיל מאמרים בעיקר מאברכי בית המדרש בעפרה אך גם מכותבים אורחים שמקבלים במה נכבדה להצעת דבריהם. נסקור כמה מהמאמרים בקובץ: המדור הראשון עוסק בהרחבה בפסיקת בתי הדין שלא לפי עדות אלא, על ידי אומדנות והסתברויות. הרב מיכאל בריס, ראש הכולל בעפרה טוען ששיטת הרמב"ם שבדיני ממונות אפשר להסתמך על אומדנא ובתנאי שתהיה מתוך הערכתו של הדיין את המציאות ולא לפי דברים כלליים. דבר זה קשור לדעתו, לתפיסתו של הרמב"ם מה מקור האמונה – שהוא שכנוע עצמי של המאמין שעבר בעצמו את חווית ההתגלות.
הרב אורי רותם מאריך בדרכים השונות להכרעת הדין ודן בין היתר בבדיקות דם, קלטות, וידיאו, פוליגרף וטביעת אצבעות! הרב אברהם דוד כ"ץ מרחיב גם הוא בדבריו אודות תקפותן של ראיות שונות ונוטה לזכותה של האומדנא בבית הדין אך מזהיר מהרחבת האומדנות באופן שיפגע בדין האמיתי. קצת מפליאה ההתנסחות שלו בסוף המאמר המעלה תמיהה על המשפט העברי ואינה תמיהה כלל. בפרק שלאחריו נידונה מצוות העדות. הרב אב"י ונגרובר דן ביסוד המצווה ובהיקפה. הרב חיים וידאל דן בשאלה האם עד שיינזק כתוצאה מהעדות מחויב לעשות זאת. הוא מביא את פסיקתו של הראשל"צ הרב עמאר שמחייב להעיד אף במקום הפסד אך הוא חולק עליו וטוען שאינו חייב להעיד.
בהמשך הספר מובאים גם מאמריהם של רבותינו הגר"ש ישראלי זצ"ל ויבל"ח הגרז"נ גולדברג והרב משה ארנרייך שליט"א ועוד. יש לציין את מאמצי העריכה שמושקעים בהוצאת הספר שהם בקנה מידה הרבה מעבר לרגיל בקבצים היוצאים בישיבות בדרך כלל.
הקובץ המפואר והחשוב הזה תורם תרומה משמעותית ללימוד חושן משפט ונקוה לראות פירות נוספים מבית המדרש "משפטי ארץ" שבעפרה.
לראש העמוד
הדפסת עמוד
שליחת קישור לחבר


site by entry.
ארץ חמדה - מכון גבוה ללימודי היהדות, ירושלים ע"ר © כל הזכויות שמורות | מדיניות פרטיות. | תנאי שימוש באתר.